Useful tips for online networking from managers and CEOs

Užitečné tipy pro online networking od manažerů a CEO

Social distancing over the last year has thrown many people into their own bubble. We miss face-to-face meetings. Even though it might seem that an Internet connection offers a wealth of information and opportunities, you may not be able to find a suitable source of personal inspiration.

The way we work has evolved and there is no doubt some form of remote work, and thus virtual networking, will remain even after relaxation of the restrictions. Here are some recommendations from managers and directors of companies that appeared on the Management Today portal.

Cat Davis, marketing director of The Mission Group and Krow Group says she is trying to be more active and communicative on social media. She suggests the Zoom platform and similar tools are suitable for video conferencing and business calls, but social networks such as LinkedIn allow her to act more personally and form better mutual relations at a distance. According to Davis, networking in the online space of social media is easier than trying to find and address someone in a crowded room at a conference. Therefore, her advice is not to avoid social networks but instead benefit from them.

The founder of Browser Media, Joe Friedlein, also encourages more intensive involvement in professional groups, especially on LinkedIn. You will thus stay in your professional and interest circles and benefit also from the quality of relevant contacts in the group. Friedlein believes this is much more important than the number of contacts gained at any events. In addition, you can easily preselect in the online space.

Simon Beddoe, Head of Business Development at Imagination, likewise recommends making the most of online webinars and conferences and panel discussions so you can share your expertise, listen to others, and build a community. In contrast to personal encounters, online space offers a unique opportunity to meet people and personalities "face to face" that you would probably not find anywhere in physical space.

Co-founder and CEO of SO SYNCD, Jessica Alderson, concludes that before the anti-pandemic restrictions, conferences were her primary way of expanding her network of contacts: thanks to these, she even made several close friends whom she met at various work events. Later, under the pressure of circumstances, she had to find an alternative way to meet people, so she joined the American online platform Lunchclub, which uses artificial intelligence to help connect suitable interesting contacts and support networking. In the few months since the outbreak of the pandemic, Alderson says she has managed to hold almost a hundred virtual meetings with people in various positions from companies around the world, which has brought her great inspiration.

 

Don't shut yourself off from the world. Find alternative paths and take advantage of innovative technologies for online networking.

 

-bb-

  Užitečné tipy pro online networking od manažerů a CEO

  Sociální distancování za poslední rok uvrhlo řadu lidí do vlastní bubliny. Chybí nám setkávání tváří v tvář. I když se může zdát, že internetové spojení nabízí nepřeberné množství informací a příležitostí, není snad najít vhodný zdroj osobní inspirace.

  Způsob naší práce se vyvinul a není pochyb o tom, že nějaká forma vzdálené práce, a tedy virtuální sítě, přetrvává i po rozvolnění opatření. Zde je několik doporučení od manažerů a ředitelů společností, která se objevila na portálu Management Today.

  Cat Davis, marketingová ředitelka The Mission Group a Krow Group, například uvádí, že se snaží být více aktivní a společenská na sociálních sítích. Platforma Zoom a podobné nástroje jsou podle ní vhodnou možností pro videokonference a pracovní hovory, avšak sociální sítě typu LinkedIn jí umožňují působit osobněji a vzájemně si utvořit lepší vztah na dálku. Dle jejích slov je snaha o networking v online prostoru sociálních sítích snazší, než se snažit někoho najít a oslovit v přeplněné místnosti na konferenci. Proto doporučuje se jim nevyhýbat a vytěžit z nich.

  Zakladatel společnosti Browser Media, Joe Friedlein, také podněcuje k intenzivnějšímu zapojení do odborných skupin zejména na LinkedInu. Díky nim zůstanete ve svých odborných a zájmových kruzích a můžete vytěžit i z kvality relevantních kontaktů ve skupině. Ta je podle něj mnohem důležitější než počet kontaktů, které můžete získat na jakékoliv akci. V online prostoru navíc můžete snadno udělat preselekci.

  Simon Beddoe, Head of Business Development ze společnosti Imagination, dále doporučuje maximálně využít prostor v rámci online webinářů a konferencí či panelových diskuzí k tomu, abyste se sami mohli podělit o své odborné znalosti, vyslechnout si druhé a budovat si komunitu. Online prostor totiž oproti osobnímu setkávání dává jedinečnou příležitost setkat se „tváří v tvář“ lidem a osobnostem, které byste pravděpodobně jen tak někde ve fyzickém prostoru nepotkali.

  Spoluzakladatelka a generální ředitelka SO SYNCD, Jessica Alderson, závěrem doplňuje, že před protipandemickými omezeními byly konference jejím primárním způsobem, jak rozšiřovat svou síť kontaktů. Díky nim si dokonce získala několik blízkých přátel, se kterými jsem se setkávala na různých pracovních akcích. Později si pod tlakem okolností musela najít alternativní způsob, jak se s lidmi setkat, a tak se připojila k americké online platformě Lunchclub, která pomocí umělé inteligence pomáhá propojovat vhodné zajímavé kontakty mezi sebou a podporuje networking. Podle jejích slov se jí podařilo za několik měsíců od vypuknutí pandemie uskutečnit téměř stovku virtuálních setkání s lidmi v různých pozicích a z různých firem po celém světě, což jí přineslo skvělou inspiraci.

   

  Neuzavírejte se před světem. Najděte si alternativní způsoby a využijte inovativní technologie pro online networking.

   

  -bb-

  Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today