Five traits a candidate must have to fit into your team

Pět charakteristik, které musí mít zaměstnanec, aby zapadl k vám do týmu

Recruiting a new employee is a difficult and delicate task, mainly because in addition to the necessary hard skills, the candidate must also have certain soft skills and traits that show they will be a good match to your current team. If you were to recruit someone who does have the necessary expert knowledge but is unable to cooperate effectively with other people, it might affect the integrity and effectivity of the whole team. Here are five general traits of a person who will not have a problem fitting into your current team.

The candidate is able to work in a team

According to Management Issues, first of all you must ensure the given employee knows how to work in a group. This does not necessarily mean they need to have experience of working in a team, but their life experience should include some form of participation in a group, such as scouting or a being a member of a sports team.

The candidate is aware of their strengths and weaknesses

Everyone is good at something and less good at something else. A team is at its most efficient if it allows its members to use their expertise and strengths. For an employee to be an effective asset to the whole group, they must be aware of their own strengths and weaknesses.

The candidate is willing to change their opinions and listen to others

Working in a group requires the ability to accept compromise, set aside one's own ego and see things through the eyes of other people. A good team player is someone who is willing to change their opinions and listen to what others have to say.

The candidate shares the values of the team and the company

If there is a serious mismatch between the values of the company and those of the candidate, it will be hard to find common ground and establish effective cooperation. Make sure the core values and ideas of your company are not in direct conflict with those of the candidate.

The candidate is willing to help others

Cooperation within a team requires the ability to treat others with respect. Employees must also be willing to help one another out, which is why you should seek this trait in your candidate as well.

 

-mm-

  Pět charakteristik, které musí mít zaměstnanec, aby zapadl k vám do týmu

  Náborovat nového zaměstnance je složitá a ošemetná věc. A to především kvůli tomu, že kromě potřebných tvrdých dovedností musí mít daný pracovník i určité měkké dovednosti a vlastnosti, které ho předurčují k tomu, že do vašeho stávajícího týmu dobře zapadne. Pokud byste totiž do týmu přivedli někoho, kdo má sice skvělé odborné znalosti, ale kdo s ostatními členy týmu nesouzní a není schopen s nimi efektivně spolupracovat, může to zasáhnout do integrity a efektivity celého týmu. Zde je pět obecných vlastností člověka, který nebude mít problém do vašeho stávajícího týmu zapadnout.

  Kandidát umí pracovat v týmu

  Podle Management Issues je v prvé řadě nutné ujistit se, že daný pracovník umí pracovat ve skupině. Neznamená to nutně, že musí mít pracovní zkušenosti z týmu, ale jeho životní zkušenosti by práci v týmu měly nějak reflektovat – byl kandidát například součástí skautského oddílu nebo sportovního týmu?

  Kandidát si je vědom svých slabých, ale i silných stránek

  Každý v něčem vyniká a v něčem tolik ne. Tým pracuje nejefektivněji, pokud svým jednotlivým členům umožňuje uplatňovat svoji expertizu a své silné stránky. Aby tedy mohl pracovník efektivně přispět k práci celé skupiny, musí si být vědom svých slabých i silných stránek.

  Kandidát je ochoten měnit názory a naslouchat druhým

  Práce ve skupině vyžaduje schopnost přijmout kompromis, upozadit své ego a vidět situace i optikou jiných lidí. Dobrý týmový hráč je ten, kdo je ochoten měnit své názory a poslouchat, co si myslí ostatní.

  Kandidát souzní s hodnotami týmu a firmy

  Pokud panuje zásadní rozkol mezi hodnotami firmy a hodnotami, které daný kandidát vyznává, jen těžko bude možné najít shodu a navázat efektivní spolupráci. Ujistěte se, že nejzákladnější hodnoty a myšlenky vaší firmy nejdou kandidátovi vyloženě proti srsti.

  Kandidát je ochoten pomáhat druhým

  Spolupráce v týmu vyžaduje braní ohledu na své spolupracovníky. Stejně tak musí být pracovníci připraveni navzájem si pomáhat, a proto byste tuto vlastnost měli hledat i u vámi vybraného uchazeče.

   

  -mm-

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues
  Štítky: Firemní kultura