OECD: Czech Republic needs more competition and shorter maternity leave

OECD: Česko potřebuje více konkurence a kratší mateřskou

The Czech economy will grow, according to a new report from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) which includes recommendations for the Czech Republic. While in 2013 the Czech gross domestic product dropped by 0.9%, this year it will grow by 1.1% and growth in 2015 could even reach 2.3%. However, this will require further steps in three specific areas that are key for strengthening the domestic economy. What are these?

1. Support for economic recovery and potential growth

- Maintaining a accommodative monetary policy until the risks of deflation are finally resolved.

- Maintaining a neutral fiscal policy until the onset of the economic recovery.

- Ensuring fiscal sustainability by raising the retirement age and diversification of sources of income for pensioners.

- Finding consensus on important reform initiatives and introduction of an independent fiscal council with broad powers.

2. Strengthening competition

- Improving the integrity management of state-owned enterprises. Privatization of the remaining state-owned enterprises and related activities.

- Uncovering cartels and especially so-called "bid-rigging" - prohibited agreements on cooperation between applicants for public contracts.

- Ensuring the independence of regulators, improving coordination between the competition authority and regulatory authorities and a common approach on the correct definition of a dominant market position.

3. Improving skills and the transition from school to work

- Supporting employers in training unskilled workers through tax credits or targeted reductions in social security contributions. Introduction of a minimum wage for youth in conjunction with training.

- Increasing the involvement of private employers in vocational education.

- Ensuring the quality of tertiary education e.g., by the introduction of tuition fees.

- Strengthening women's participation in the labor market via sufficient and available childcare facilities. based on reducing the duration of parental leave and replacing a part of the parental allowance with childcare vouchers.

A more detailed summary of the OECD report entitled Economic Survey of Czech Republic in 2014 and the individual recommendations can be found at http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-czech-republic.htm

-Kk-

  OECD: Česko potřebuje více konkurence a kratší mateřskou

  Česká ekonomika poroste. Vyplývá to z nejnovější zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s doporučeními pro Českou republiku. Zatímco v roce 2013 klesl hrubý domácí produkt České republiky o 0,9 %, letos poroste o 1,1 % a v roce 2015 dokonce o 2,3 %. Bude to však vyžadovat určité kroky ve třech specifických oblastech, které jsou pro posílení tuzemské ekonomiky klíčové. Které to jsou?

  1. Podpora oživení a potenciálního růstu ekonomiky

  - Udržení akomodační měnové politiky dokud definitivně neustoupí rizika deflace.

  - Zachování neutrální fiskální politiky do nástupu oživení ekonomiky.

  - Zajištění fiskální udržitelnosti prostřednictvím zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu a diverzifikace zdrojů příjmů pro důchodce.

  - Hledání shody na důležitých reformních iniciativách a zavedení nezávislé fiskální rady s širokými kompetencemi.

  2. Posilování konkurence

  - Zlepšení manažerské integrity státem vlastněných podniků. Privatizace zbývajících státních podniků a souvisejících činností.

  - Odhalování kartleů a zejména pak tzv. „bid-riggingu“ - zakázaných dohod o ovlivňování nabídek mezi uchazeči o veřejné zakázky.

  - Zajistěte nezávislosti všech regulátorů, zlepšení koordinace mezi orgánem pro hospodářskou soutěž a regulačními orgány a společného přístupu k tomu, co představuje správnou definici dominantního postavení na trhu.

  3. Zlepšování dovedností a přechodu ze škol do zaměstnání

  - Podpora zaměstnavatelů ve vzdělávání nekvalifikovaných pracovníků prostřednictvím daňových úlev nebo cíleného snižování příspěvků na sociální zabezpečení. Zavedení minimální pracovní mzdy pro mladé lidi ve spojení s  odbornou přípravou.

  - Zvyšování zapojení soukromých zaměstnavatelů do odborného vzdělávání.

  - Zajištění kvality terciálního vzdělávání mimo jiné zavedením poplatků za studium.

  - Posílení zapojení žen do trhu práce prostřednictvím dostatečných a dostupných zařízení pro péči o děti. V závislosti na tom také snížení délky trvání rodičovské dovolené a nahrazení části rodičovského příspěvku poukázkami na péči o děti (tzv. childcare vouchers.).

  Podrobnější shrnutí výsledků zprávy OECD Economic Survey of Czech Republic 2014 a jednotlivých doporučení najdete na adrese http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-czech-republic.htm

  -kk-

  Zdroj: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) - mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)