Do not bother your contacts on LinkedIn

Neotravujte své kontakty na LinkedInu

The professional social network LinkedIn has recently announced that it will allow all its users to publish their own articles. At the same time, LinkedIn has also introduced the long-awaited user blocking function, allowing you to block users who distribute annoying content. So the question is: How do you behave on LinkedIn? Can you become a recognised expert in a certain area, which would help you meet your career or business goals, or are the majority of your contacts only waiting for the opportunity to block you for ever?

Today we have prepared for you some inspiration from an article published on Inc.com and entitled 9 Ways to Be Less Annoying on LinkedIn. The article is based on an interview between entrepreneur and journalist Bill Murphy and David Gowel, author of The Power in a Link: Open Doors, Close Deals, and Change the Way You Do Business Using LinkedIn. How, then, not to annoy other users?

1. Behave like a human being

Do not ask strangers to link by sending the automated message: "I'd like to add you to my network on LinkedIn." This is like approaching a stranger on the street, introducing yourself and then never contacting him or her again.

2. Learn that LinkedIn is not Facebook

LinkedIn users are not interested in what you had for lunch today or your hot new photos. Most of the time you should just follow what your network talks about. Publish only content relevant to your profession.

3. Do not try to have as many connections as possible

It is not important how many people you connect with but how you are able to maintain quality relationships. It makes no sense to connect with someone if you have nothing to offer each other. After a few weeks, you would forget who is who and the others would not know who you are. Any news from you would only bother them.

4. Build effective relationships

LinkedIn is an excellent tool not only to gain new contacts, but especially to restore relationships with people with whom you have not been in contact for a long time. It will help you build real human relationships in your real life.

5. Use the phone

Do not rely only on text messages. If you make contact with someone and gradually find common topics, contact him or her by phone and chat in person.

6. Show genuine interest

Do not connect with people electronically or by telephone only in order to sell them something or to obtain specific information. Genuine relationships take a genuine interest in other people's lives and problems.

7. Building relationships takes time

Imagine that a stranger contacts you and requires you to give him or her the contacts you have carefully built up throughout your professional life. That's how it looks when you connect with someone just to spill out your demands.

8. Help your contacts

Look for ways to do something for the people in your network even if there is nothing in it for you. Recommend good contacts, offer tips based on your experience, introduce them to your friends.

9. Track your success

Do not waste time on LinkedIn by indulging in unnecessarily inefficient behaviour. Determine specific success criteria for using the network and measure how you are able to meet them.

-kk-

  Neotravujte své kontakty na LinkedInu

  Profesní sociální síť LinkedIn nedávno oznámila, že umožní vlastní publikační činnost všem svým uživatelům. Zároveň zavedla dlouho očekávanou funkcionalitu blokování uživatelů, díky níž můžeme zablokovat šiřitele obsahu, který nás obtěžuje. Otázka tedy zní: Chováte se na LinkedInu tak, aby se z vás mohl stát uznávaný odborník na určitou oblast a pomohlo to vašim kariérním či podnikatelským cílům, nebo se většina vašich kontaktů již nemůže dočkat chvíle, kdy vás zablokuje?

  Dnes jsme pro vás připravili inspiraci z článku publikovaného na serveru Inc.com s výmluvným názvem 9 Ways to Be Less Annoying on LinkedIn (9 způsobů, jak být na LinkedInu méně otravný). Článek vychází z rozhovoru podnikatele a publicisty Billa Murphyho s Davidem Gowelem, autorem knihy The Power in a Link: Open Doors, Close Deals, and Change the Way You Do Business Using LinkedIn. Jak tedy lézt ostatním uživatelům co nejméně na nervy?

  1. Chovejte se jako člověk

  Nežádejte neznámé lidi o propojení s vámi tak, že jim pošlete automatickou hlášku: „Rád(a) bych s vámi navázal(a) spojení na LinkedIn.“ Bylo by to totéž, jako kdybyste oslovili cizího člověka na ulici, představili se mu a pak už se mu nikdy neozvali.

  2. Naučte se, že LinkedIn není Facebook

  Uživatelé LinkedInu nejsou zvědaví, co jste dnes měli k obědu nebo v jaké kuriózní situaci se vyfotografujete. Většinu času byste měli jen sledovat, o čem se mluví ve vaší síti. Publikujte pouze obsah relevantní k vaší profesi.

  3. Nesnažte se mít co nejvíce spojení

  Nejde o to, s kolika lidmi se propojíte, ale o to, jak kvalitní vztahy dokážete udržovat. Nemá smysl spojovat se s někým, s kým si vzájemně nemáte co dát. Po pár týdnech už si nebudete pamatovat, kdo je kdo a ostatní nebudou vědět, kdo jste vy. Vaše případné zprávy je budou pouze obtěžovat.

  4. Budujte skutečné vztahy

  LinkedIn je vynikající nástroj nejen pro získávání nových kontaktů, ale především pro obnovení vztahů s lidmi, s nimiž jste již delší dobu nebyli v kontaktu. Pomůže vám posílit skutečné lidské vztahy z reálného života.

  5. Zapojte telefon

  Nespoléhejte jen na textové zprávy. Pokud s někým navážete kontakt a postupně najdete společná témata, spojte se s ním telefonicky a popovídejte si osobně.

  6. Projevujte skutečný zájem

  Nespojujte se s lidmi elektronicky nebo telefonicky jen za účelem něco jim prodat nebo od nich získat určité informace. Skutečné vztahy vyžadují skutečný zájem o jejich život a problémy.

  7. Budování vztahů vyžaduje čas

  Představte si, že se vám ozve někdo neznámý a začne po vás požadovat, abyste mu jen tak předali kontakty, které jste si pečlivě budovali po celý svůj profesní život. Přesně tak to působí, když se s někým spojíte jen proto, abyste jej zahltili svými požadavky.

  8. Pomáhejte svým kontaktům

  Hledejte způsoby, jak udělat něco pro lidi ve své síti, aniž byste z toho takříkajíc něco měli. Doporučujte osvědčené kontakty, přispějte radou ze své praxe, představte je svým známým.

  9. Sledujte svůj úspěch

  Neztrácejte na LinkedInu zbytečně čas neefektivním chováním. Určete si kritéria svého úspěchu na této síti a měřte, jak se vám je daří plnit.

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele