Don't stumble when fate puts obstacles in your path

Nenechte se vláčet životem, když vám osud háže klacky pod nohy

What do you do if a certain situation in life takes you by surprise? Do you tend to become disoriented? Or do you start asking questions and setting yourself goals that will eventually move you forward?

We may become stuck for years in some unpleasant situation. According to former US naval officer Jason Redman, author of "Overcome: Crush Adversity with the Leadership Techniques of America's Toughest Warriors", people respond to adverse events in three ways:

 • they are devastated by the event and cannot overcome it
 • they fight but eventually accept what happened (most people)
 • they turn an unpleasant situation into an opportunity

In his book, Redman describes how he was severely wounded in battle and was virtually certain that if he did nothing, he would die. He knew he had to make every effort to save himself. And he succeeded. Experience shows that in an awkward situation, you simply have to find the strength to take control of your life and focus on defence, or what Redman calls an "overcome mind-set," namely the ability to programme one's mind to overcome an event. According to the author, the best way to achieve this is through self-discipline.

Get off at point X

Identify the problem and find a new direction. You must REACT immediately: recognise the current reality, evaluate your position, assess possible escape routes, choose a direction and take action. Movement is the key to exiting point X. Once you have done this, it's easy to look back and compare the current position with the previous one you don't want to return to (and won't return to thanks to strength of will and determination). You have to build on that.

If one may speak of any advantage of an unpleasant life event, it is usually clarity that shows you what really matters in life. A crisis crystallises your thinking and you are clear about where you stand.

Redman believes there are five areas of life which, when maximised, will help you face any awkward situation as it occurs. The key areas of self-control are:

Physical leadership

Ignoring your physical health means denying the unnecessary risks you are taking. Physical fitness is more than just being strong: it's about having the energy you need to lead. Physical fitness is the foundation on which you will build.

Mental leadership

Mental leadership is built by broadening one's personal perspective, increasing one's knowledge and leaving one's comfort zone. One excellent example of a workout is a sports activity that requires balance, such as paddling, surfing or cycling. Such activity is an ideal mental workout because you use the muscles on both sides of the body, which means your brain uses both hemispheres.

Emotional leadership

How we work with our emotions is a personal choice. Controlling our emotions begins with understanding their extent and the patterns we usually fall into when reacting to something.

Social leadership

In the most difficult moments, you often have only your close friends and family around you. If you have not taken the time to build these relationships, it will be much more difficult for you to get out of the awkward situation in which you find yourself.

Spiritual leadership

Spiritual leadership means recognising you are a unique part of a much larger world and you are investing time and resources to improve your community and the world. If you struggle with this principle internally, gradually learn gratitude. Gratitude forces you to look outside, to focus on something that goes beyond your personal problems.

If you are not able to cultivate these five areas, you will probably have a major problem leading other people and leading by example.

With a new approach to life, you can break down barriers in your mind and move forward without worrying. It's all about the ability to create perspective and being grateful for what life brings.


-bb-

  Nenechte se vláčet životem, když vám osud háže klacky pod nohy

  Co děláte, když vás určitá životní okolnost jednoduše zaskočí? Necháte se vyvést z rovnováhy? Nebo si začnete klást otázky a cíle, které vás nakonec posunou dál?

  V určité nepříjemné situaci můžeme uvíznout i roky. Podle bývalého námořního vojáka Jasona Redmana, autora knihy Overcome: Crush Adversity with the Leadership Techniques of the America's Toughest Warriors, lidé reagují na podobné události třemi způsoby:

  • jsou událostí zničeni a nemohou ji překonat,
  • bojují, ale nakonec se s událostí vyrovnají (většina lidí),
  • přemění nepříjemnou situaci na příležitost.

  Ve své knize Redman sdílí příběh o tom, jak byl v boji těžce zraněn a byl si prakticky jistý, že pokud nic neučiní, zemře. Věděl, že musí vynaložit veškeré úsilí, aby se zachránil. A podařilo se. Na základě zkušenosti říká, že v nepříjemné situaci musíte jednoduše najít sílu znovu převzít kontrolu nad svým životem a přejít do obrany, respektive k tomu, co nazývá „overcome mind-set“, tedy schopnost nastavit svou mysl, aby událost překonala. Dle jeho slov je nejlepším způsobem, jak toho docílit sebekázeň.

  Vystupte z bodu X

  Identifikujte problém a najděte nový směr. Musíte ihned REAGOVAT – rozpoznat aktuální realitu, zhodnotit svou pozici, posoudit možné únikové cesty, zvolit směr a přijmout opatření. Pohyb je klíčem k vystoupení z bodu X. Jakmile se vám to podaří, je snadné se ohlédnout do minulosti a porovnat současný a předchozí stav, do kterého už se nebudete chtít vrátit (a taky silou své vůle a odhodlání nevrátíte). Na tom musíte stavět.

  Jestliže lze vypíchnout nějakou výhodu nepříjemné životní události, pak to zpravidla bývá jasnost, která vám ukazuje, co je ve vašem životě skutečně důležité. Krize krystalizuje vaše myšlení a vy máte jasno v tom, kde stojíte.

  Redman věří, že existuje pět oblastí života, které vám po maximalizaci pomohou čelit jakékoliv nepříjemné situaci, jakmile k ní dojde. Klíčové oblasti sebeovládání jsou:

  Fyzické vedení

  Pokud ignorujete své fyzické zdraví, popíráte rizika, která zbytečně podstupujete. Fyzická zdatnost není jen o tom být silný. Jde o to mít energii potřebnou k vedení. Fyzická zdatnost je základem, na kterém budete stavět.

  Mentální vedení

  Mentální vedení si budujete rozšiřováním osobní perspektivy, zvyšováním znalostí a vystupováním zkomfortní zóny. Skvělým tréninkem je například sportovní aktivita, která vyžaduje rovnováhu, jako je pádlování, surfování nebo jízda na kole. Je to ideální mentální trénink, protože využíváte svaly na obou stranách těla, což vede k tomu, že váš mozek používá obě hemisféry.

  Emoční vedení

  To, jak pracujeme s našimi emocemi, je volba. Ovládání našich emocí začíná pochopením jejich rozsahu a toho, do jakých vzorů obvykle spadáme, když reagujeme.

  Sociální vedení

  V těch nejtěžších chvílích máte často kolem sebe jen své blízké přátele a rodinu. Pokud jste si neudělali čas na budování těchto vztahů, bude pro vás výrazně složitější dostat se z nepříjemné situace, v níž jste se ocitli.

  Duchovní vedení

  Duchovní vedení znamená uznat, že jste jedinečnou součástí mnohem většího světa a investujete čas a prostředky, aby se vaše komunita a svět zlepšily. Pokud s tímto principem vnitřně bojujete, učte se postupně vděčnosti. Vděčnost vás totiž nutí dívat se mimo sebe, soustředit se na něco, co přesahuje vaše osobní problémy.

  Pokud nejste schopni kultivovat těchto pět oblastí, pravděpodobně budete mít sami velký problém vést ostatní a jít jim příkladem.

  S novým přístupem k životu dokážete prolomit bariéry ve své mysli a pokračovat vpřed, aniž byste dali na své obavy. Je to jen o schopnosti vytvořit si perspektivu a být vděční za to, co život přináší.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now