Several good reasons why diversity in a team is important

Několik dobrých důvodů, proč je diverzita v týmu důležitá

Diversity offers a number of benefits and this also applies to teams and work groups. While managers frequently strive to have as solid a team as possible and often subconsciously choose subordinates who are extremely similar to themselves, truly effective teams are in fact characterised by a high level of diversity, be it in opinions, attitudes or age. Here are some good reasons why diversity in a team is important.

Diverse opinions aid constructive debate

As the INSEAD Knowledge website notes, diversity of opinion plays an important role in the internal functioning of a team. If all team members thought the same way and always had the same opinions, many good ideas would remain hidden, many innovations would not be tried, and someone whose different opinions foster constructive debate would be missing.

Diversity makes a team more flexible

With a variety of approaches, different working styles and different focuses, team members are better prepared to face potential challenges. Since they have a range of experience and diverse skills, they become more flexible in the aggregate.

Diversity helps maintain key know-how in the team

Age diversity and representation of different generations in the team allows employees to pass on experience and specific know-how to one another. If you have both the older and younger generation represented in the team and you let these age groups work together on a project, they can learn a lot from each other. By doing so, they also help to retain key know-how within your team.

Diversity makes your team and your company more attractive to top talent

If you, as a team (or even as a company), show that your door is open to all genders, all age groups and all ethnicities, you will significantly expand your options when seeking new talent. You will have the chance to reach top talent from demographic groups that otherwise might not be represented on your team, meaning members of these groups might then wonder whether it is a good idea to become part of the team at all.


-mm-

  Několik dobrých důvodů, proč je diverzita v týmu důležitá

  Různorodost v mnoha ohledech přináší řadu výhod. A platí to i u pracovních týmů. I když se často manažeři snaží mít co nejucelenější tým a mnohdy si podvědomě vybírají podřízené, kteří jsou jim co možná nejvíce podobní, skutečně efektivní týmy se vyznačují vysokou mírou diverzity. Ať už v názorech, přístupech nebo věku. Zde je několik dobrých důvodů, proč je diverzita v týmu důležitá.

  Různé názory pomáhají rozvíjet konstruktivní debatu

  Jak uvádí web INSEAD Knowledge, různorodost názorů hraje důležitou roli v interním fungování týmu. Kdyby totiž všichni členové týmu přemýšleli stejným způsobem a měli vždy stejné názory, spoustu dobrých nápadů by zůstalo skryto, spousto inovací by se nezkusilo a často by chyběl člověk, který svým rozdílným názorem rozvíří konstruktivní debatu.

  Diverzita činí tým flexibilnějším

  Díky různorodosti přístupů, odlišnému stylu práce a různému zaměření jsou členové týmu lépe připraveni čelit případným výzvám. Protože mají v zásobě celou řadu zkušeností a různorodých dovedností, stávají se v součtu flexibilnější.

  Diverzita pomáhá udržovat klíčové know-how v týmu

  Věková diverzita a zastoupení různých generací v týmu umožňuje pracovníkům navzájem si předávat zkušenosti a specifické know-how. Když máte v týmu zastoupeny jak starší ročníky, tak i mladší generace, a necháte tyto věkové skupiny spolupracovat na určitém projektu, mohou se od sebe navzájem hodně naučit. A tím pomáhají i uchovávat klíčové know-how v rámci vašeho týmu.

  Různorodost činí váš tým i celou firmu atraktivnější pro top talenty

  Pokud jako tým (nebo i jako celá firma) okolí ukážete, že u vás mají otevřené dveře všechna pohlaví, všechny věkové skupiny i všechna etnika, podstatně se vám tak rozšíří možnosti, kde hledat nové talenty. A díky tomu tak máte šanci oslovit i špičkové talenty z demografických skupin, které by jinak ve vašem týmu nebyly zastoupeny a jejichž příslušníci by jinak mohli váhat, jestli je dobrý nápad se vůbec součástí týmu stát.  -mm-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge