Community spirit among small businesses is strengthening

Mezi malými podniky posiluje duch komunity

Along with all the challenges and uncertainties coronavirus brought to the markets, there was something else, much more positive: a strengthening of community spirit and a sense of common cause among entrepreneurs.

Many self-employed and small business owners approached other entrepreneurs during this difficult period to find some comfort in the midst of uncertainty and ambiguity. The relationships we create today are changing the future of the whole community. Shared experience seems to promote pride and solidarity among small business owners and can also change the dynamics of how we work (and how we compete) once we emerge from this crisis.

Sense of solidarity

An economic event seldom affects every society. Usually, attenuations occur regionally or by industry. However, almost no field has been immune to this pandemic, which has affected everyone somehow. This has created a sense of "all in it together", which brings companies closer. Under normal circumstances we would perceive our competitors as a certain threat factor; now, however, more and more new sub-partnerships are being formed, which forces us to trust one another more and share resources in order to stabilise the situation.

Although numerous conversations take place on private channels, many also appear publicly on networks such as LinkedIn. Small business executives and entrepreneurs seek and provide more open information and experience to get a clearer picture of the scale of the crisis across their industry and among other competitors in the market. From the comments, it is possible to observe what support individuals provide to one another. There are also more and more counter-services in various forms, reducing essential costs of both parties for marketing, and so on.

Although the pandemic affected every small business, winners and losers remained. While some restaurants have had to close, some IT companies cannot even keep pace with orders. There have also been many personnel changes.

Sooner or later the pandemic will end. The question remains whether the spirit of sharing that has emerged in the small business community will persist.

Entrepreneurs are "notorious competitors" but, according to current signals, it seems many of them have learned from the pandemic that cooperation and sharing may not be useless. Just as traditional business relationships are not built in a day, they probably won't disappear in a day either. If entrepreneurs get used to helping each other to whatever extent, the small business community will continue to grow stronger in the future.

 

-bb-

  Mezi malými podniky posiluje duch komunity

  Ke všem výzvám a nejistotám, které koronavirus přinesl na trhy, se přidalo i něco jiného, mnohem pozitivnějšího. Mezi podnikateli posiluje duch komunity a smysl pro společnou věc.

  Mnoho živnostníků a majitelů menších firem oslovilo během tohoto nelehkého období další podnikatele, aby nalezli určité pohodli uprostřed nejistoty a nejednoznačnosti. Vztahy, které dnes vytváříme, přitom mění budoucnost celé komunity. Zdá se, že sdílená zkušenost podporuje hrdost a solidaritu mezi majiteli malých podniků a může změnit také dynamiku toho, jak pracujeme (i jak si konkurujeme), jakmile se z této krize dostaneme.

  Smysl pro solidaritu

  Ekonomická událost málokdy ovlivňuje každou společnost. Obvykle se útlumy objevují regionálně nebo oborově. Tato pandemie ale nečiní téměř žádný obor imunním, každý zasáhla určitým způsobem. Vytváří se tak pocit: „Jsme to všichni společně“, který podniky přibližuje. Zatímco za normálních okolností bychom své konkurenty vnímali jako určitý faktor ohrožení, stále více se nyní utváření nová dílčí partnerství, která nás nutí si více důvěřovat a sdílet zdroje mezi sebou, abychom situaci ustáli.

  Ačkoli se řada konverzací odehrává v soukromých kanálech, mnoho se objevuje i veřejně na sítích jako například LinkedIn. Vedoucí pracovníci malých podniků a podnikatelé hledají a sami otevřeněji poskytují informace a své zkušenosti, aby si v celkovém kontextu udělali čistší obrázek o rozměru krize napříč jejich oborem i mezi dalšími konkurenty na trhu. Z komentářů lze pozorovat, jakou podporu si vzájemně jednotlivci poskytují. Rozšiřují se také stále více různé formy protislužeb, které snižují potřebné náklady obou stran například na marketing aj.

  Přestože pandemie zasáhla každý malý podnik, zůstali vítězi i poražení. Zatímco některé restaurace musely zavřít, některé IT firmy ani nestíhají zakázky. Přináší to i mnoho personálních změn.

  Dříve nebo později pandemie skončí. Otázkou zůstává, zda přetrvá duch sdílení, který se objevil v komunitě malých podniků.

  Podnikatelé jsou sice „notoričtí konkurenti“, avšak podle aktuálních signálů to zatím vypadá, že mnoho z nich se díky pandemii dozvědělo, že spolupráce a sdílení nemusí být bez užitku. Stejně jako klasické obchodní vztahy nejsou vybudovány za den, pravděpodobně ani za den nezmizí. Pokud si podnikatelé zvyknou navzájem si pomáhat, ať už v jakémkoliv rozsahu, komunita malých podniků bude i v budoucnu silnější.

   

  -bb-

  Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum