How can storytelling help transform a whole business?

Jak storytelling napomáhá transformovat celý byznys?

Through their business, each leader tells the story of the world they wish to see. Powerful stories may be used as beacons to attract most suitable customers and create a stronger bond with the brand.

Authentic storytelling inspires a deep level of trust between a business and its stakeholders. All parties in the company's ecosystem - customers, employees, retailers, investors and the communities in which the company operates - have the opportunity to see more clearly via the company's story. The result is a deepening of loyalty, higher commitment and a connection between personal and organisational purpose.

Three storytelling techniques for companies

Use storytelling to reach the next level and strengthen relationships

Telling the organisation's story has an immediate and lasting impact on your business. This process has a cascading effect, encouraging those longest serving in business to share their ups and downs. When others respond to these stories with admiration, love and gratitude, it affects the whole team: knowing they are part of these "heroic" beginnings attracts other employees. At the same time, you will also see greater alignment with your business purpose, thus attracting more opportunities to inspire the organisation and encourage it to develop further.

Create a stronger story while communicating your purpose

Going through the whole process/story of where your company has been, what it has learned and where it is now will help you better clarify your mission and increase its impact. For instance, if you share your story straightaway by publishing a business book, it might become a focal point to help you move forward.

Distinguish yourself by effective storytelling for companies

Brilliant company storytelling can be a key differentiator in the market. It can make stakeholders see your organisation with fresh eyes, while gaining the level you need in the industry to help your company excel.

Every business has a "heart" that can be captured by storytelling to help take the business to a whole new level. Think about how you will capture your story.


-bb-

  Jak storytelling napomáhá transformovat celý byznys?

  Každý lídr skrze své podnikání vypráví příběh o světě, který si přeje vidět. Silné příběhy, můžeme využít jako majáky, abychom přilákali naše nejvhodnější zákazníky a vytvořili silnější pouto s naší značkou.

  Když je storytelling autentický inspiruje k hluboké úrovni důvěry mezi vaším podnikáním a jeho zúčastněnými stranami. Všechny strany v ekosystému této společnosti – zákazníci, zaměstnanci, prodejci, investoři a komunity, ve kterých firma působí – mají příležitost vidět skrz příběh společnosti jasněji. Výsledkem je prohloubení loajality, vyšší angažovanost a vytváří se spojení mezi osobním a organizačním účelem.

  3 techniky vyprávění příběhů pro firmy

  Použijte storytelling, abyste se dostali na vyšší úroveň a posílili vztahy

  Vyprávění příběhu vaší organizace má na podnikání okamžitý i trvalý dopad. Tento proces má kaskádový efekt. Povzbuzuje ty, kteří jsou v podnikání nejdéle, aby sdíleli vzestupy a pády. Když ostatní na tyto příběhy reagují s obdivem, láskou a vděčností, ovlivní to i celý tým. Vědomí, že jsou součástí těchto „hrdinských“ počátků, přitahuje ostatní zaměstnance. Na druhé straně uvidíte také větší sladění s vaším obchodním účelem, což přiláká více příležitostí, které vaši organizaci inspirují a vyzvou ji k dalšímu rozvoji.

  Vytvořte silnější příběh při komunikaci vašeho účelu

  Pokud projdete celým procesem/příběhem toho, kde se vaše firma nacházela, co se naučila a kde je nyní, pomůže vám to vyjasnit lépe vaše poslání a zvýšit jeho dopad. Pokud například sdílíte svůj příběh rovnou vydáním podnikové knihy, může se stát centrem, které vám pomůže posouvat se vpřed.

  Odlište se efektivním vyprávěním příběhů pro firmy

  Brilantně provedený storytelling firmy může být klíčovým rozlišovacím prvkem na trhu. Může donutit zainteresované strany, aby vnímaly vaši organizaci čerstvýma očima, a zároveň získáte požadovanou úroveň ve vašem odvětví, která pomáhá vaší společnosti vyniknout.

   

  Každý podnik má „srdce“, které lze uchopit v rámci storytellingu a napomoci tak posunout firmu na zcela novou úroveň. Přemýšlejte o tom, jak uchopíte váš příběh.

   

   

  -bb-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com