How do narcissists affect your company culture?

Jak narcisté ovlivňují kulturu vaší firmy?

Narcissists in leading positions may initially seem like great leaders whose self-confidence and self-promotion ability can act as an excellent point of reference, especially if the company is in chaos. After analysing more than 150 studies on the subject, researchers at Stanford University found that narcissistic leaders might in fact pose a major threat to a company.

The research suggests there are leaders who may act like offensive fools without really being narcissistic. The conclusion is that the difference is in motivation: whether leaders seek a higher goal as they genuinely want to achieve improvement in society or some almost utopian goal; or whether it's all about their own personal growth.

The findings show that much of the problem is that narcissists seldom learn from their mistakes, in large part because of a belief that they are not to blame. The process of analysing past actions is known as counterfactual thinking and requires the ability to envisage different results to those that actually occurred. Scientists suggest that while we all engage in a certain level of self-defensive thinking, such as attributing success to our own efforts and failure to external forces, narcissists take this perception to a whole new level. They think they are better than others; they do not take advice from other people, whom they distrust. If asked what they would do differently next time, they will most likely reply nothing: everything went well.

But the negative impact of a narcissistic leader on a company can really be long-lasting. The study shows narcissists can "infect" the culture of a organisation, resulting in, for example, reduced integrity and cooperation, even long after the narcissistic leader has departed.

The researchers conducted five experiments and a field study involving CEOs of large companies to try to understand the impact of narcissist misconduct on their companies. The results suggest a number of negative impacts, including limited collaboration and the occurrence of unethical behaviour, with these characteristics becoming part of a broader organisational culture.

Companies are set up because they can do something as a unit that no individual can accomplish alone. But when narcissistic leaders undermine cooperation, they reduce the effectiveness of the entire organisation. Without integrity, a company risks its own survival.

The leader's behaviour then spreads throughout the organisation because it is seen as a clear example of what is not only expected of the entire workforce, but is also desirable. This creates a culture that can be very difficult to change once it has taken hold.

Narcissistic leaders also have a huge influence through what they don't do. For example, they could choose not to apply principles for the promotion and management of ethical behaviour or equal pay. They may also fail to promote cooperation and build mutual respect. And they often fail to penalise employees who violate these shared standards.

The analysis revealed that narcissistic leaders are much less likely to value integrity in their own teams and in the wider organisation. Rather, they are likely to promote policies that reduce the likelihood of cooperation. This is then reflected in the type of people taken on and promoted within the company, whose culture ultimately embodies these distorted values.

Partial research analysis by the University of Melbourne even suggests the very act of taking a position of power may provoke the narcissist in all of us. The traditional view has largely been that narcissists tend to seize power on their own, but this new study challenges this view and suggests instead that a narcissist is created by power just acquired.

According to experts, narcissists may feel a sense of legitimacy, expecting and demanding special privileges from others. They are willing to exploit others to get their own way. Once narcissists are given a certain amount of power, things can assume a really ugly dimension. In addition, of course, as further research by BerkeleyHaas points out, it can take some time to rectify the damage done by the narcissistic leader to the business culture, so repairing it is only the first step of a much longer journey.


-bb-

  Jak narcisté ovlivňují kulturu vaší firmy?

  Narcisté v roli vedoucích mohou na první pohled působit jako skvělí lídři. Jejich sebevědomí a schopnost sebepropagace může vypadat jako skvělý záchytný bod, zejména pokud se firma potácí v chaosu. Vědci ze Stanfordské univerzity zanalyzovali více než 150 studií na toto téma a zjistili, že narcističtí lídři mohou být pro firmu naopak nesmírným ohrožením.

  Existují lídři, kteří mohou působit jako urážliví hlupáci, ale ve skutečnosti nejsou narcisté, uvádí výzkum. Rozdíl je podle jejich závěrů v tom, co je motivuje. Zda je to nějaký vyšší cíl a opravdu chtějí dosáhnout zlepšení ve společnosti nebo nějakého téměř utopického cíle. Anebo je to všechno o jejich vlastním růstu.

  Závěry ukazují, že velkou částí problému je to, že narcisté se málokdy poučí ze svých chyb, z velké části kvůli své víře, že je nezavinili. Proces analýzy našich minulých činů je známý jako kontrafaktuální myšlení a obnáší naši schopnost představovat si odlišné výsledky než ty, ke kterým skutečně došlo. Vědci naznačují, že zatímco se všichni zapojujeme do určité úrovně sebeochranného myšlení, jako je například připisování našich úspěchů našemu vlastnímu úsilí a neúspěchů vnějším silám, narcisté toto vnímání povyšují na zcela novou úroveň. Narcisté si myslí, že jsou lepší než ostatní. Nedávají na rady od jiných lidí, nedůvěřují jim. Pokud byste se jich zeptali, co by příště udělali jinak, odpoví vám pravděpodobně že nic. Vše probíhalo dobře.

  Negativní dopad narcistického lídra na organizaci ale může být skutečně dlouhodobý. Studie ukazuje, že narcisté „infikují“ kulturu svých organizací, což má za následek například snížení integrity a spolupráce, a to i dlouho poté, co narcistický lídr firmu opustí.

  Vědci provedli pět experimentů a terénní studii zahrnující generální ředitele z velkých společností, aby se pokusili pochopit dopad špatného chování narcistů na jejich společnosti. Výsledky naznačují řadu negativních dopadů, včetně omezení spolupráce a výskyt neetického chování, přičemž tyto charakteristiky se stávají součástí širší organizační kultury.

  Společnosti se organizují, protože mohou společně dělat něco, co by žádný jednotlivec nedokázal sám. Když ale narcističtí lídři podkopávají spolupráci, snižují efektivitu celé organizace. Bez integrity firma riskuje své vlastní přežití.

  Chování vedoucího se poté rozšíří po celé organizaci, protože je jasným příkladem toho, co se od celé pracovní síly nejen očekává, ale je žádoucí. Vytváří se tak kultura, která se může velmi těžko měnit, jakmile se uchytí.

  Narcističtí lídři mají také obrovský vliv díky tomu, co nedělají. Mohou se například rozhodnout, že nebudou uplatňovat zásady na podporu a řízení etického chování nebo rovného odměňování. Stejně tak mohou selhávat při podpoře spolupráce a budování vzájemného respektu. A co víc, často nedokáží penalizovat zaměstnance, kteří porušují tyto sdílené normy.

  Analýza odhalila, že u narcistických lídrů je mnohem méně pravděpodobné, že si budou vážit integrity ve svých vlastních týmech a v širší organizaci. Navíc také pravděpodobně podpoří politiky, které snižují pravděpodobnost, že dojde ke spolupráci. Ty se poté promítají do typu lidí přijímaných a povyšovaných v rámci společnosti. A tedy kultura nakonec ztělesňuje tyto zkreslené hodnoty.

  Dílčí analyzovaný výzkum z University of Melbourne dokonce naznačuje, že samotný akt převzetí mocenské pozice může vyvolat narcistu v nás všech. Tradiční pohled do značné míry spočíval v tom, že narcisté mají tendenci uchopovat moc sami za sebe, ale nová studie tento názor zpochybňuje a místo toho naznačuje, že narcistu vytváří právě nabytá moc.

  Narcisté mohou podle vědců cítit pocit oprávnění, očekávají a vyžadují respekt od ostatních i zvláštní privilegia. Jsou ochotni vykořisťovat ostatní, aby dostali to, co chtějí. Jakmile je narcistům dána určitá míra moci, mohou se věci nabrat skutečně nepěkný rozměr. Navíc, samozřejmě, jak připomíná další výzkum BerkeleyHaas, může odstranění škod, které narcistický lídr způsobil kultuře podnikání, trvat nějakou dobu, takže jejich odstranění je pouze prvním krokem v mnohem delší cestě.

   

   

  -bb-

   

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com