How to interpret data without misleading

Jak interpretovat data, aniž by byla zavádějící

Do you read amazing statistics every day on the web, in newspapers or see them on TV? Coffee will improve your memory! 9 out of 10 people recommend this solution! 90% of participants confirmed ... If we were to pay a minimum of attention to the methodology, then we would ignore all the submitted studies.

But adequate interpretation of data and information is important in the business world. You don't want to "scare" (at least no more than necessary) colleagues at meetings or business partners by giving them misleading information. Here are some problems with interpretation of statistics, prepared by the Business 2 Community website.

It will SIGNIFICANTLY help you/us...

Yes, certainly, if the difference between the original and the new state is PROMINENT enough. If not, then the data interpretation may be very distorted and your colleagues or partners will certainly not be pleased if they have exaggerated expectations.

For example, a difference in numbers of 10% is significant if the normal state is stable. However, 2% compared to the norm will impress no one. Do not waste superlatives and phrases determining any outcome without good reason.

... decreased/increased by X%

It sounds amazing, right? But it depends on the specific information. 50% of ten may, of course, have a completely different meaning compared to 20% of two thousand. Therefore, it is not difficult to make an impression on someone if s/he does not know the exact context.

The same thing applies to interpreting specific numbers. Costs of about a hundred thousand crowns are negligible compared to half a million unless your company has five employees or, say, it is not a sudden expense of a single department/person.

It ALWAYS/NEVER succeeds...

It is the same when you read a single article with a study of how chocolate can help you lose weight. Certainly it helps according to this one study; if, however, the results have no further replication ...? Evidently it was a coincidence or involved some random factor. Our brain has a tendency to generalise data supplied by the surroundings or past experience. So if you tend to underestimate certain facts, e.g. believing that you do not possess negotiating skills because you have recently failed, think on the contrary about individual cases in which you were successful.

-bn-

  Jak interpretovat data, aniž by byla zavádějící

  Také čtete každý den úžasné statistiky na webu, v novinách nebo je vidíte v televizi? Káva zlepší vaši paměť! 9 z 10 lidí vám doporučí právě toto řešení! 90 % účastníků potvrdilo… Pokud bychom věnovali alespoň minimální pozornost metodologii, pak bychom ignorovali celou předloženou studii.

  Adekvátní interpretace dat a informací je však důležitá také v obchodním světě. Nechcete přeci „strašit“ (alespoň ne více než je nutné) své kolegy při poradách nebo obchodní partnery a předkládat jim zavádějící data. Zde je několik problémů kolem interpretace statistik, které připravil server Business 2 Community.

  VÝZNAMNĚ vám/nám to pomůže…

  Ano, jistě, jestliže je ale rozdíl mezi původním a novým stavem dostatečně VÝRAZNÝ. Pokud ne, pak může být interpretace dat velmi zkreslena a vaše kolegy ani partnery to jistě nepotěší, pokud budou mít přehnaná očekávání.

  Pokud je například rozdíl v číslech 10 %, je rozdíl významný, pokud obvyklý stav není kolísavý. 2 % oproti normálu však nikoho neochromí. Neplýtvejte superlativy a výrazy zvláště determinujícími určitý výsledek, pokud nemáte skutečné důvody.

  …se snížilo/zvýšilo o X %

  Úžasně to zní, že? Záleží na konkrétních informacích. Padesát procent z deseti může mít samozřejmě zcela odlišný význam oproti dvaceti procentům ze dvou tisíc. Chcete-li udělat na někoho dojem, není to tedy nic složitého, pokud ovšem nezná přesné souvislosti.

  Stejný případ nastává, pokud interpretujete konkrétní čísla. Náklad sto tisíc korun je oproti půl milionu zanedbatelný, pokud tedy nemáte firmu o pěti zaměstnancích nebo se například nejedná o náhlý výdaj jediného oddělení/člověka.

  VŽDY/NIKDY se to (ne)podaří…

  Je to stejné, jako když si v jediném článku přečtete studii o tom, jak vám čokoláda pomůže hubnout. Jistě, že pomůže podle této jedné studie. Pokud se však výsledky dále nereplikují…? Zřejmě zde figurovala náhoda nebo nějaký nahodilý faktor. Náš mozek má totiž tendenci zobecňovat poskytnuté údaje z okolí nebo minulých zkušeností. Pokud tedy máte tendenci znehodnocovat jisté skutečnosti, například, že nemáte vyjednávací schopnosti, protože jste naposledy selhali, uvědomte si jednotlivé případy, ve kterých jste naopak uspěli.

  -bn-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele