What (not) to do when starting a business

Co (ne)dělat na začátku podnikání

The FinTech City London conference took place in London this January. It was a meeting place for European investors and entrepreneurs in the field of technical solutions for the finance industry. Successful entrepreneur Iqbal Gandham, founder of India's largest web hosting provider Net4India, was one of the speakers. Currently, he is the marketing director of the Nutmeg company based in London, one of the pioneers of online solutions for investment management.

The Startups server then published an article with a summary of Gandham's recommendations for aspiring entrepreneurs. Specifically, the recommendations included five tips on what to do and another five tips on what not to do. The tips are relevant not only for the IT sector for finance. They can be a useful inspiration for you no matter what field you want to start your business in.

1. Do not only follow expert advice

No expert can be absolutely sure that your business will succeed. Once you admit this fact, you will have an easier start.

2. Plan for days, not years

Five-year business plans do not work. Your company must break through in three years, and therefore your plan should be divided into three years, one year, months, weeks and days. You need to know what you will do tomorrow.

3. Speak the language of your people

If your team does not understand you, it is a problem. Communicate with your people about your ideas and listen carefully to their feedback.

4. Stick to the basics

Do not worry with what software you should use to share documents or hold teleconferences. Get a whiteboard, markers, notebook, and mobile phone. Many great companies started solely with this equipment.

5. Do not create new customer profiles

In every industry there are research agencies which continuously monitor customer segments. Take advantage of the knowledge that is already available, do not create it again.

6. Do not spend months creating your company's website

It makes no sense to waste time thinking what pictures to use or what language to write in. If you know your customers, just find the sites they normally visit and get inspired by them.

7. Spend more time on marketing

Search for ways to reach your audience. Hold focus groups.

8. Do not rely only on digital advertising

Top places in search engines will not  save you. You may not even manage to get to the top.

9. Believe in good old-fashioned marketing

Advertise in print media, radio or vehicles, and classic PR. These are all proven methods to gain confidence.

10. Do not think too much

Follow the 80/20 rule and your instinctive judgement.

-Kk-

  Co (ne)dělat na začátku podnikání

  V Londýně se v lednu uskutečnila konference s názvem FinTech City London, která byla místem setkání evropských investorů a podnikatelů v oblasti technických řešení pro finance. Jedním z vystupujících byl úspěšný podnikatel Iqbal Gandham, zakladatel největší indické společnosti poskytující webhostingové služby Net4India. V současné době je marketingovým ředitelem společnosti Nutmeg se sídlem v Londýně, která patří k průkopníkům řešení pro online řízení investic.

  Britský server Startups pak zveřejnil článek se shrnutím jeho doporučení pro začínající podnikatele. Konkrétně je to pět rad, co dělat, a dalších pět rad, co nedělat. A nevztahují se jen na sektor IT pro účely finančnictví. Mohou vám být užitečnou inspirací, ať se chcete v podnikání věnovat čemukoli.

  1. Neřiďte se jen doporučeními odborníků

  Žádný expert stoprocentně neví, zda vaše podnikání uspěje. Jakmile si připustíte tuto skutečnost, bude se vám začínat snadněji.

  2. Plánujte na dny, ne na roky

  Pětileté business plány nefungují. Vaše firma musí prorazit do tří let, a proto by váš plán měl být rozdělen na tři roky, jeden rok, měsíce, týdny a dny. Potřebujete vědět, co budete dělat zítra.

  3. Mluvte jazykem svých lidí

  Pokud vám váš tým nebude rozumět, máte problém. Komunikujte se svými lidmi o svých nápadech a pečlivě se zabývejte jejich zpětnou vazbou.

  4. Držte se osvědčených základů

  Neřešte, jaký software budete používat pro sdílení dokumentů nebo telekonference. Pořiďte si tabuli, popisovače, notebook a mobilní telefon. S tímto vybavením vznikla řada skvělých firem.

  5. Nevymýšlejte si nové profily zákazníků

  V každém odvětví existují výzkumné agentury, které dlouhodobě sledují zákaznické segmenty. Využijte znalostí, které již jsou k dispozici, nevytvářejte je znovu.

  6. Netravte měsíce vytvářením firemního webu

  Nemá smysl dlouze přemýšlet, jaké obrázky použít nebo jakým jazykem psát. Jestliže znáte své zákazníky, stačí si najít stránky, které běžně navštěvují a inspirovat se jimi.

  7. Věnujte více času marketingu

  Hledejte cesty, jak oslovovat cílové publikum. Pořádejte focus groups.

  8. Nespoléhejte jen na digitální reklamu

  Přední příčky ve vyhledávačích vás nespasí. A možná se vám ani nepodaří je získat.

  9. Věřte starému dobrému marketingu

  Reklama v tisku, rozhlasu nebo dopravních prostředcích, klasické PR... To všechno jsou osvědčené metody, jak si získat důvěru.

  10. Neuvažujte příliš složitě

  Držte se pravidla 80/20 a svého instinktivního úsudku.

  -kk-

  Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.