Seven widespread business jargon words and abbreviations you should stop using

7 rozšířených hesel a zkratek z byznysu, které byste měli přestat používat

Entrepreneurs are aware of the importance of speaking the customer's language. However, they often use jargon the average consumer may not understand. Getting rid of business slang and overused clichés will achieve the desired humanisation of your communication and is more likely to gain the trust of your customers.

Below are some buzzwords that are often overused in communication with clients, ones which it would be better to replace with simple (and preferably native language) expressions.

• Guru: This term, taken from Hinduism and Buddhism, is often used in marketing, especially to evoke authority and trust in a person. However, the guru is exclusively a spiritual expert, not someone with a popular marketing blog or newsletter.

• Synergy: This word in a company context simply refers to teamwork or collaboration. However, it has become a cliché. A more precise term in plain language is "unity" or "cooperation".

• Digital Transformation: The words "digital" and "transformation" are now vague marketing terms and it is better not to use them in combination. Instead, describe the specific type of innovative technology your business uses.

• Disruptor: In 2020, every startup is a self-called disruptor. But not everyone is really doing something to change the current situation in their field. Instead of calling yourself a disruptor, show customers how you specifically deviate from an established standard.

• Fintech: An abbreviation for "financial technology". Fintech is a vague descriptor of applications and software that accelerates financial management. Instead of calling your solution "fintech," explain the specific benefits and features of the product.

• SaaS: Like fintech, software as a service (SaaS) is a general software descriptor. SaaS has become a simplified term for cloud-based applications. Instead, focus on the value that your product provides to the customer.

• Big Data: Most people still do not know what big data is. Using this term risks alienating customers or clients who may not understand why your solution cannot use traditional data management tools.

Beware even of using abbreviations accidentally. Prefer more precise terms such as "value" or "goals" instead of KPIs, ROIs, and other widely used abbreviations. Your communication will be closer, for example, to people outside the field of business economics and mean more to them.

 

-bb-

  7 rozšířených hesel a zkratek z byznysu, které byste měli přestat používat

  Podnikatelé jsou si vědomi, že je důležité mluvit jazykem zákazníka. Často ale využívají žargon, kterému běžný spotřebitel nemusí rozumět. Pokud se oprostíte od obchodních hesel a klišé, která jsou nadměrně používaná, dosáhnete kýženého polidštění vaší komunikace a spíše získáte důvěru svých zákazníků.

  Níže jsou některá módní slova, která se často v komunikaci s klienty nadužívají, avšak bylo by lepší je nahradit prostými (a nejlépe českými) výrazy.

   

  • Guru: Tento výraz, který je převzat z hinduismu a buddhismu, se často využívá v marketingu, zejména aby vzbudil autoritu a důvěru v určitou osobu. Guru je však výhradně duchovní odborník, nikoliv někdo s populárním marketingovým blogem nebo zpravodajem.
  • Synergie: Toto slovo ve firmě jednoduše odkazuje na týmovou práci nebo spolupráci. Stává se z něj však klišé. Přesnějším výrazem v prostém jazyce je „jednotnost“ nebo „spolupráce“.
  • Digitální transformace: Slova „digitální“ a „transformace“ jsou v dnešní době vágní marketingové výrazy a je lepší je nepoužívat společně. Místo toho popisujte konkrétní typ inovativní technologie, kterou vaše firma využívá.
  • Disruptor: V roce 2020 je každý startup samozvaným disruptorem. Ne všechny ale něco skutečně dělají pro změnu stávajícího stavu ve svém oboru. Místo toho, abyste si říkali disruptor, ukažte zákazníkům, jak se konkrétně odchylujete od zavedené normy.
  • Fintech: Zkratka pro „finanční technologie“. Fintech je vágní deskriptor aplikací a softwaru, které urychlují správu financí. Místo toho, abyste své řešení označili pouze za „fintech“, vysvětlete konkrétní výhody a funkce produktu.
  • SaaS: Stejně jako fintech je i software jako služba (SaaS) všeobecným deskriptorem softwaru. SaaS se stal zjednodušeným termínem pro aplikace založené na cloud computingu. Místo toho se raději zaměřte na hodnotu, kterou váš produkt poskytuje zákazníkovi.
  • Velká data: Většina lidí dodnes neví, co jsou velká data. Pokud použijete tento termín, riskujete odcizení svých zákazníků nebo klientů, kteří možná nechápou, proč vaše řešení nemůže využívat tradiční nástroje pro správu dat.

  Buďte opatrní i při náhodném používání zkratek. Namísto KPI, ROI a dalších hojně využívaných zkratek používejte přesnější výrazy jako „hodnota“ nebo „cíle“. Vaše komunikace se tak více přiblíží například i lidem mimo oblast podnikové ekonomiky a lépe jí porozumí.

   

  -bb-

   

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com