6 hiring tips for managers

6 náborových tipů pro manažery

If managers want to have the right people in their teams, they cannot only rely on recruiters that they would get such people for them. The cooperation with recruiters and understanding of effective recruitment techniques are essential. The most important features that executives seeking new members for their teams should not miss have been summed up by the CareerBuilder.com server.

1. Asking questions is not enough

Managers, who participate in interviews, should reckon with the fact that the interview is a dialogue. They should prepare for the fact that many applicants will ask various questions and that it will be necessary to “sell” them your company and your team.

2. Keep looking for new people

Try the technique of continuous ongoing recruitment. It’s too late to look for people only when someone leaves. If you do this you just end up hiring unsuitable candidates due to time pressure.

3. Think of the future

Managers should be involved in corporate events to communicate with students and other potential talents addressed by the company.

4. Do not be afraid to hire smarter people

The better people surround you the better you look. Your team cannot be the best if you do not hire the best people.

5. Search for a successor

Think about your work in the long run. Consider your new team members as your potential successors.

6. Do not base your decision just on CV

Focus not only on current knowledge and skills but also primarily on the extent, to which candidates are willing to learn and what potential they bring.

-kk-

  6 náborových tipů pro manažery

  Jestliže manažeři chtějí ve svých týmech ty správné lidi, nemohou se spoléhat jen na náboráře, že jim je seženou. Zásadní je spolupráce s náboráři a pochopení efektivních náborových technik. Nejdůležitější vlastnosti, které by neměly chybět manažerům hledajícím nové členy do svých týmů, shrnul server CareerBuilder.com.

  1. Klást otázky nestačí

  Manažeři, kteří se účastní pohovorů, by měli počítat s tím, že pohovor je dialog. Měli by se připravit na to, že se jich uchazeči budou ptát na různé otázky a bude třeba „prodat“ jim vaši firmu a tým.

  2. Stále hledejte nové lidi

  Vyzkoušejte techniku neustálého průběžného náboru. Hledat lidi, až když někdo odejde, je pozdě. Zbytečně pak v rychlosti přijímáte nevhodné uchazeče.

  3. Myslete na budoucnost

  Manažeři by se měli zapojit do firemních akcí zaměřených na komunikaci se studenty a dalšími potenciálními talenty, které firma oslovuje.

  4. Nebojte se přijímat chytřejší lidi

  Čím lepšími lidmi se obklopujete, tím lépe sami vypadáte. Váš tým nemůže být nejlepší, když do něj nebudete přijímat nejlepší lidi.

  5. Hledejte si nástupce

  Uvažujte o své práci z dlouhodobého hlediska. Dívejte se na nové členy týmu jako na své potenciální nástupce.

  6. Nerozhodujte se jen podle životopisu

  Zaměřte se nejen na současné znalosti a dovednosti, ale především na to, do jaké míry jsou uchazeči ochotni se učit a jaký potenciál přinášejí.

  -kk-

  Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání