What should conference and event organisers prepare for in the future?

Na co by se měli pořadatelé konferencí a akcí připravit do budoucna?

We may never return to the pre-pandemic world of conferences, trade shows and events as we knew it. We have all moved towards digital communication as the norm. This, however, offers an excellent opportunity for all organisers of such events.

The breadth of data easily obtainable via digital pathways offers participants in online conferences and webinars enhanced means to engage, which will inevitably lead to a better experience and faster brand growth. The role of event promoters is thus fundamentally changing. When planning an event marketing strategy for the future, there are five key elements you should not ignore.

Communities in the event environment

Community networking and building relationships are an integral part of a successful event - possibly the most important part. Once a physical event is over, networking also ends and participants wait for the next meeting to exchange new knowledge.

Thanks to virtual events, organisers have the opportunity to keep in touch with participants at any time, all year round. Just because an event has finished doesn't mean the interactions are over. Many virtual event platforms have an integrated community engagement feature that enables 365-day conversation. By supporting participant dialogues through the online community, an audience can return to your future events. This makes it easier to maintain continuity.

Wider experience in a home environment

Signing up for an event from home is now the norm. If you want to involve the audience more in the events and provide them with a unique experience, consider offering viewers a pre-arranged delivery, such as coffee for a morning break, lunch, wine for a happy hour, or a delicious piece of cake. You will see how this step will diametrically differentiate you from other event organisers. Moreover, many participants are happy to share such an experience via, say, a photo on social networks.

Continuity of events

Thanks to technological progress, building a set of communication tools becomes very simple. Now is the time for virtual events to become the centre of attention and form part of your strategy. There are no entry barriers to starting an online event. Unlike physical events, running a series of virtual events within a created community does not require a large investment but the return is potentially enormous.

Optimisation of return on investment

In addition to being cheaper, virtual meetings give managers another perspective on how to optimise spending on events. Calculating ROI for virtual events is less complex than personal events because many virtual platforms capture the entire search path. Participants are also required to submit their information in order to gain access to digital content compared to a physical event, where you basically have to bribe someone in order to receive their e-mail.

Generating another revenue stream

Every event you organise creates an inexhaustible amount of video content. Within the community you create, you are well on the way to building membership-based subscription revenue streams. Members will probably be willing to pay for an exclusive community if they receive relevant enduring value and high quality interaction. A membership-based community with a subscription plan is an excellent idea.

Thanks to the power of digital, events have become a viable growth and revenue driver for organisations. It's up to you to open the door and sit in the driver's seat. Because the road in front of you has just been paved and the cement is almost dry ...


-bb-

  Na co by se měli pořadatelé konferencí a akcí připravit do budoucna?

  Možná se nikdy nevrátíme do předpandemického světa konferencí, obchodních výstav a akcí v podobě, jak jsme jej znali. Všichni jsme pokročili směrem k digitální komunikaci jako normě. Díky tomu se však nabízí i velká příležitost pro všechny pořadatele těchto akcí.

  Šíře dat, která lze bez problémů získat prostřednictvím digitálních cest, nabízí účastníkům online konferencí a webinářů nadstandardní způsoby zapojení, což nevyhnutelně povede k lepším zkušenostem a zrychlení samotného růstu značek. Role promotérů událostí se tak zásadně mění. Při plánování vaší eventmarketingové strategie do budoucna existuje pět klíčových prvků, které byste neměli opomíjet.

  Komunity v prostředí událostí

  Síťování v komunitě a budování vztahů jsou nedílnou součástí úspěšné akce. Možná tou nejdůležitější součástí. Jakmile fyzická událost skončí, končí i networking a účastníci čekají na další setkání, aby si mohli vyměňovat nové poznatky.

  Díky virtuálním událostem mají organizátoři akcí možnost udržovat spojení se svými účastníky po celý rok, kdykoliv. Jen proto, že událost skončila, nemusí znamenat, že skončily také interakce. Mnoho virtuálních platforem pro pořádání akcí má integrovanou funkci zapojení komunity, která umožňuje 365denní konverzaci. Díky podpoře dialogů účastníků prostřednictvím online komunity se vaše publikum může vracet k vašim budoucím událostem. Udržení kontinuity je tak snazší.

  Rozšíření zkušeností v domácím prostředí

  Přihlášení k události z domova je nyní normou. Chcete-li publikum více začlenit do dění a poskytnout mu jedinečný zážitek, zvažte možnost nabídnout divákům předem zajištěnou donášku. Ať už je to káva na ranní přestávku, polední oběd, víno na šťastnou hodinu, nebo kus vynikajícího koláče. Uvidíte, jak vás tento krok diametrálně odliší od ostatních pořadatelů akcí a událostí. Navíc se řada účastníků o takovou zkušenost ráda podělí – třeba fotkou na sociálních sítích.

  Kontinuita událostí

  Díky technologickému pokroku se stává budování sady komunikačních nástrojů velmi jednoduché. Nyní je čas, aby se i virtuální události staly středem pozornosti a připojily se do vaší strategie. Překážky vstupu pro zahájení online akce neexistují. Na rozdíl od fyzických událostí nevyžaduje spuštění řady virtuálních událostí v rámci vytvořené komunity velké investice, návratnost však může být enormní.

  Optimalizace návratnosti investic

  Virtuální setkání kromě toho, že jsou levnější, dávají manažerům další pohled na to, jak optimalizovat výdaje na akce. Výpočet návratnosti investic pro virtuální události je méně složitá než osobní události, protože mnoho virtuálních platforem zachycuje celou cestu vyhledávání. Účastníci jsou dále podmíněni odevzdáním svých informací, aby získali přístup k digitálnímu obsahu ve srovnání s fyzickou akcí, kde v zásadě musíte někoho podplatit, abyste dostali jeho e-mail.

  Generování dalšího toku příjmů

  S každou událostí, kterou pořádáte, vytváříte v podstatě nepřeberné množství videoobsahu. V rámci vytvořené komunity jste tak na skvělé cestě k budování toků příjmů z předplatného založeného na členství. Vaši členové budou pravděpodobně ochotni platit za exkluzivní komunitu, pokud dostanou relevantní trvalou hodnotu a kvalita výměny bude vysoká. Komunita založená na členství s plánem předplatného je skvělou myšlenkou.

  Díky síle digitálu se události staly životaschopným růstem a hnacím motorem příjmů pro organizace. Je jen na vás, abyste otevřeli dveře a posadili se na sedadlo řidiče. Protože silnice před vámi byla právě zpevněna a cement je téměř suchý...

   

   

  -bb-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com