Want to do business? Some activities to help strengthen you mentally at the outset

Chcete podnikat? Tyto činnosti vám pomohou psychicky odolat v začátcích

Starting your own business can be a big challenge. You may be working  days on end until late at night, your energy stemming solely from your initial enthusiasm to perform and the effort to move your own business forward. It may take many months but, without realising it, you will no longer have enough strength. If you refuse to slow down a bit, the result could be burnout. So how to avoid such an outcome?

Focus on the goal, not the tasks

Merely following an endless list of tasks is not the right way to achieve your goals. You will definitely not be effective in terms of time spent on work. Instead, focus on clearly defined goals and eliminate unnecessary tasks that you don't need to solve, at least not immediately.

Don't do more things at once

Multitasking is overestimated and does not work in business, since any diversion of attention from the main direction may have catastrophic effects for start-ups. It can easily happen that you will have several things going on at once which will harm both your health and business.

Delegate

Even if you regard the business as your own child, objectively speaking you will probably not manage everything yourself. When starting a business, draw up an overview of all the activities your company will require in terms of finance, business, marketing, administration ... and assess which activities you can delegate or outsource now and which may need to be transferred to another person as soon as the company reaches certain milestones.

Have a financial reserve

Finance and the human psyche are at first glance far removed; however, the opposite is the case. Creating financial reserves for several months in advance is, of course, a significant benefit not only for your business, but also for your psyche. In times of sudden crisis or longer-term decline in demand, you can keep your business afloat. Also consider how you can better diversify your risk. Your finances do not have to flow only into the business; it is also advisable to invest something in parallel - for example, in various assets that will bring you passive income.

Create a "safety net"

Sometimes you can feel lost in business. Even if you sense you are falling behind and have to devote yourself primarily to your work, at least at the beginning don't forget your network of friends and family, with whom you can discuss your problems. Humans are social beings and we need a community around us that keeps us mentally healthy. Don't forget that.

Breaks

Working non-stop will tire your mind and reduce your productivity as a result. Try to set a college-style mode of working a maximum of 90-minute blocks and then taking a 10-minute break. Attune yourself not to think about work at least one day a week (ideally two days at the weekend). Thanks to this, you will keep your mind wide open to everything that is happening in your life and not feel quite so much that everything stands and falls with your business.

Turn off technology

Once you have completed your day's work, turn off all communication tools and resources associated with work. Don't browse e-mail, don't manage the web page ... Your brain needs to regenerate after a full day of decision-making. Don't take this escape from technology as an unnecessary luxury. Treat yourself to it as a normal part of your day.

 

-bb-

  Chcete podnikat? Tyto činnosti vám pomohou psychicky odolat v začátcích

  Zahájení vlastního podnikání může být velká výzva. Možná budete pracovat celé dny až do pozdní noci a vaši energii požene vpřed čistě vaše prvotní nadšení z podnikání – a snaha vlastní byznys někam posunout. Může to trvat i řadu měsíců, a aniž byste si to uvědomili, přestanou vám síly stačit. Pokud nezvolníte, může to způsobit vaše vyhoření. Takže, jak se takovému závěru vyhnout?

  Orientujte se na svůj cíl, ne úkoly

  Pouhé sledování seznamu úkolů, které neubývají, není tím správným způsobem, jak dosáhnout vašich cílů. Z hlediska času stráveného nad prací rozhodně efektivní nebudete. Místo toho se zaměřte na jasně stanovené cíle a eliminujte zbytečné úkoly, které nemusíte řešit, alespoň ne nyní.

  Nedělejte více věcí naráz

  Multitasking se přeceňuje a v podnikání nefunguje, protože jakýkoli odklon vaší pozornosti z hlavního směru může mít pro začínající podnikání katastrofální účinky. Snadno se může stát, že najednou budete mít rozděláno více věcí naráz a odnese to vaše zdraví i byznys.

  Delegujte

  I přesto, že vaše podnikání berete jako své dítě, je potřeba si racionálně říct, že na všechno stále nejspíše stačit nebudete. Při rozjezdu podnikání si projděte přehled všech aktivit, které bude váš podnik vyžadovat v otázce financí, obchodu, marketingu, administrativě... a posuďte, které činnosti můžete delegovat nebo outsourcovat už nyní a které pravděpodobně bude nutné převést na dalšího člověka, jakmile firma dosáhne určitých milníků.

  Mějte finanční rezervu

  Finance a lidská psychika jsou sobě na první pohled vzdálené, ale opak je pravdou. Vytvoření finančních rezerv na několik měsíců dopředu je samozřejmě významným přínosem nejen pro vaše podnikání, ale i pro vaši psychiku. V období náhlé krize nebo dlouhodobějšího poklesu poptávky dokážete udržet své podnikání nad vodou. Zvažte také, jak můžete lépe diverzifikovat vaše riziko. Vaše finance nemusí proudit jen do podnikání, část je vhodné paralelně investovat například do různých aktiv, které vám budou přinášet pasivní příjmy.

  Vytvořte si „záchrannou síť“

  Občas se v podnikání můžete cítit ztraceni. I když máte pocit, že nestíháte a musíte se minimálně v začátcích primárně věnovat své práci, nezapomínejte i na svou síť přátel a rodiny, se kterými můžete diskutovat o svých strastech. My lidé jsme sociální bytosti, potřebujeme komunitu kolem sebe, která nás drží psychicky v pořádku. Nezapomínejte na to.

  Přestávky

  Práce bez přestávek unaví vaši mysl a sníží v důsledku vaši produktivitu. Zkuste si nastavit režim jako na vysoké škole a pracujte vždy maximálně v 90minutových blocích a poté si dejte 10minutovou přestávku. Nastavte si, že alespoň 1 den v týdnu (ideálně dva – víkend) nebudete vůbec myslet na práci. Díky tomu udržíte svou pozornost široce otevřenou vůči všemu, co se ve vašem životě děje a nebudete mít tolik pocit, že vše stojí a padá s vaším podnikáním.

   

  Vypněte technologie

  Jakmile dokončíte práci po celém dni, vypněte všechny komunikační nástroje a prostředky, které máte spojeny s prací. Neprohlížejte email, nespravujte web... Váš mozek se potřebuje regenerovat po celém dni plném rozhodování. Neberte tento únik od technologií jako zbytečný luxus. Dopřejte si jej jako běžnou součást vašeho dne.

   

  -bb-

  Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters