10 ways in which accounting software can help your business

10 způsobů, jak může účetní software napomoci vašemu podnikání

When running a business you can certainly find a number of benefits that may be achieved through the implementation of effective accounting software. Here are ten methods prepared by the Business Matters website which will save you much time and energy. This may be handy (not only) during the Christmas season.

1. Automating tasks is possible in the event that some of the accounting operations often repeat themselves: reporting, invoicing, recurring payments and so on. All can save you precious time if they are done automatically.

2. Much accounting software enables you to set control of the due date. It can quickly identify impending maturity of your debts and also contact the responsible person.

3. A properly set program also allows you timely payment of your own debts. You do not have to look for payments that need to be made in the near future. Additionally, you can also automatically generate an electronic report for your bank.

4. Some accounting programs can personalise their appearance to a particular user and his/her needs. Thus a program setting can be used effectively both within a company as a whole and at an individual level.

5 Data is often transmitted manually, which can be slow and inaccurate. Direct importing of data from spreadsheets is another splendid feature of a large majority of accounting software.

6. Integration of accounting software allows you easily and quickly to ensure the availability of relevant information to employees at a high decision-making level. This enables decisions to be made at critical moments quickly and accurately.

7. A large number of firms depend on spreadsheets in Excel, which can be inefficient and inaccurate. Detailed account management from the outset will save you much time and energy put into creating such tables and setting up complex calculations.

8. Creation and management of business goals is another effective function of appropriate accounting software, thanks to which employees can see exactly how far they are from the set goals.

9. Message automation allows you to generate and distribute reports to a defined list of recipients, regardless of the responsible person.

10. Appropriate setting of accounting software also allows you to optimise stock management and prevent potential problems with customers due to incorrect stock-taking and other operations.

-bn-

  10 způsobů, jak může účetní software napomoci vašemu podnikání

  Během podnikání se dá jistě najít celá řada výhod, kterých můžete docílit pomocí zavedení efektivního účetního softwaru. Zde je deset způsobů, které připravil server Business Matters díky nimž ušetříte spoustu čas a energie. To se vám během (nejen) vánočního období jistě bude hodit.

  1. Automatizování úkolů je možné v případě, že se některé z účetních operací často opakují. Reporting, fakturace, pravidelné platby a další. Všechny mohou ušetřit váš drahocenný čas, pokud se dějí automaticky.

  2. Mnohé účetní softwary umožňují také nastavení kontroly splatnosti. Díky nim můžete rychle identifikovat blížící se splatnost vašich pohledávek a zároveň kontaktovat odpovědnou osobu.

  3. Správné nastavení programu vám také umožní včasně platit vaše vlastní dluhy. Nemusíte tak dohledávat platby, které mají být v blízké době zaplaceny. Navíc můžete také automaticky generovat elektronický report pro vaši banku.

  4. Některé účetní programy dokáží též individualizovat svůj vzhled vůči konkrétnímu uživateli a jeho potřebám. Díky tomu je možné takto nastavený program efektivně používat jak v rámci celé společnosti, tak i na úrovni jednotlivce.

  5. Data jsou často přenášena manuálně, což může být pomalé a nepřesné. Přímý import dat z tabulek je další skvělou funkcí, kterou disponuje velká většina účetních softwarů.

  6. Integrace účetního softwaru umožňuje snadno a rychle zajistit dostupnost relevantních informací pro zaměstnance na vysoké rozhodovací úrovni. Tím zajišťuje schopnost rychle a správně se rozhodovat v důležitých chvílích.

  7. Velký počet podniků závisí na tabulkách v Excelu, což může být neefektivní a nepřesné. Důkladný account management vám už od počátku ušetří spoustu času i energie vložené právě do tvorby tabulek a utváření složitých vzorců výpočtu.

  8. Tvorba a správa obchodních cílů představuje další z efektivních funkcí vhodných účetních softwarů. Díky ní zaměstnanci přesně vidí, jak daleko jsou od stanovených cílů.

  9. Automatizace zpráv umožňuje generovat a distribuovat zprávy definovanému seznamu příjemců nezávisle na zodpovědné osobě.

  10. Vhodně nastavený účetní software také umožňuje optimalizovat management zásob a zabránit tak možným problémům se zákazníky v důsledku chybných inventur a dalších operací.

  -bn-

  Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky