Become a successful visionary

Staňte se úspěšným vizionářem

Like a building a house, even processes in the company cannot operate without an idea of why it is all being done and for what purpose. Having a clear vision is the first step in the planning process of any company. It allows us to make decisions about how to proceed and also to clarify the meaning to our own employees. American online magazine Training Magazine advises how to harness the power of visioning to become better leaders.

How to succeed with visions

Creation of a suitable implementation of your vision will move you further toward becoming a better leader. Learn to lead better and motivate your own team with the following three steps:

What is your idea?

Ask yourself what your current team is doing, why, and what it is targeting. It is easy and you do not need even to start with a blank paper. Then, think about future where would you like to be in one year from now and discuss it with others in the team. You will find the gaps in what is obvious and what needs more clarification. Ideally, write the resulting visions down and try to clearly explain them to employees in a few seconds or minutes as needed. Have they understood your ideas?

Do others understand your intention?

A vision must be shared with others and not kept for yourself. This is a crucial fact because if others interpret your ideas differently, the distribution failed and you do not share a comprehensive idea. The solution is to share the process creation of any vision all together from the beginning, communicate, discuss in forums, etc.

Transfer the vision into practice

Creating and sharing a vision so that others understand it as well as you do involves a great effort. This should not remain only as a description on paper. Motivate your staff by ideas about a common goal and let them also make a decision. Check the activities of the team regularly and make correction of possible deviations from the vision. Discuss misunderstandings in order to avoid further potential differences. Is your team moving closer to the desired goal?

-bn-

  Staňte se úspěšným vizionářem

  Stejně jako stavba domu, ani procesy ve firmě nemohou fungovat bez představy, proč se co dělá a co z toho má vzejít. Mít jasnou vizi je prvním krokem v plánování procesů ve společnosti. Umožňuje nám rozhodovat se o dalším postupu a zároveň objasnit jeho smysl vlastním pracovníkům. Americký online magazín Training Magazine radí, jak využít sílu vizionářství, abyste se stali lepšími lídry.

  Jak uspět pomocí vizí

  Stvoření a vhodná implementace vaší vize vás posunou dále na cestě stát se lepším lídrem. Naučte se s pomocí následujících tří kroků lépe vést a motivovat vlastní tým:

  Jaká je vaše představa?

  Položte si otázky, co aktuálně váš tým dělá, proč a čeho se tím snaží dosáhnout. Je to snadné a ani nemusíte začínat na čistém listu papíru. Poté se zamyslete do budoucna, kde byste rádi byli odteď za rok a prodiskutujte to s ostatními v týmu. Objevíte tak mezery v tom, co je zřejmé a co je třeba více objasnit. Výslednou vizi nejlépe napište a snažte se ji srozumitelně během několika sekund podle potřeby i minut vysvětlit zaměstnancům. Pochopili vaše představy?

  Chápou váš záměr i ostatní?

  Vizi je třeba sdílet s ostatními a nenechávat si ji pro sebe. Toto je klíčový fakt, protože pokud si ostatní vyloží vaše myšlenky jinak, chyba je v distribuci a nesdílíte jednotnou představu. Řešením je podílet se na tvorbě vize spolu s ostatními, komunikovat, diskutovat ve fórech atd.

  Uveďte vizi do praxe

  Vytvořit a sdílet vizi tak, aby ji i ostatních chápali tak jako vy, stojí velké úsilí. Nemělo by tedy zůstat jen u popisu na papíře. Motivujte své pracovníky představami o cíli a nechte je také rozhodovat. Pravidelně kontrolujte, zda se aktivity týmu od vize neodklánějí a případně zjednejte nápravu. Nedorozumění diskutujte, abyste se vyhnuli dalším případným odchylkám. Směřuje váš tým k požadovanému cíli?

  -bn-

  Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine