The seven deadly sins of change managers

Sedm smrtelných hříchů manažera změn

In the Christian tradition, the seven main, so called deadly sins include pride, greed, envy, wrath, lust, gluttony and sloth. In a metaphorical sense, the term seven deadly sins is used in virtually all fields of human activity, and management is not an exception. For example, the recent article on the Sales HQ website aptly summarized the seven deadly sins of change management.

1. Ambiguity

Managers responsible for implementing certain changes must clearly define the objectives they want to achieve. They understand that different people have different views of things, but that is why they also understand the importance of clearly defining the objectives.

2. Inflexibility

Change managers must realize that change is also subject to change. The change management plan must therefore be sufficiently flexible.

3. Secrecy

Change managers should not remain silent until the last moment before the change program is launched. In that case they can hardly expect the support of people affected by the change.

4. Creating clichéd slogans

If your change program requires a strong slogan, avoid phrases such as “best practices.” Incorporate your objective into the slogan – for example, “20 % in 20 weeks.”

5. Excessive benevolence

Change managers who do not notice those who are opposed to their changes can hardly hope to be successful. Just as it is necessary to provide space for getting on board with the changes, it is also necessary to confront those unwilling to accept the changes.

6. Inconsistent behavior

Change managers must lead by example. Saying one thing and doing another is not the way to implement change.

7. Trying to make too many changes

The change implementation program should not be so complicated that the manager is unable to explain it to employees and that the company is unable to measure it from the perspective of costs.

-kk-

  Sedm smrtelných hříchů manažera změn

  Sedm hlavních, tzv. smrtelných, hříchů v křesťanské tradici zahrnuje pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, obžerství (nestřídmost) a lenost. V přeneseném významu se pojmu sedmi smrtelných hříchů používá snad ve všech oborech lidské činnosti a ani management není výjimkou. Nedávný článek na serveru Sales HQ například výstižně shrnul sedm smrtelných hříchů řízení změn.

  1. Nejednoznačnost

  Manažer odpovědný za zavedení určité změny musí jasně definovat cíl, kterého chce dosáhnout. Chápe, že různí lidé mají různé pohledy na věc, ale právě proto chápe i důležitost jasného vymezení cílů.

  2. Nepružnost

  Manažer změny si musí uvědomovat, že i změny podléhají změnám. Plán řízení změn proto musí být dostatečně flexibilní.

  3. Tajnůstkářství

  Manažer změn aby neměl mlčet až do poslední chvíle před spuštěním programu změn. Pak může jen těžko očekávat podporu lidí, kterých se změna týká.

  4. Vytváření frázovitých sloganů

  Pokud váš program změn vyžaduje silný slogan, vyvarujte se frází typu „best practices“. Zapojte do sloganu svůj cíl – například „20 % do 20 týdnů“.

  5. Přílišná benevolentnost

  Manažer změny, který si nevšímá odpůrců svých změn, může jen těžko doufat v úspěch. Stejně tak jako je třeba poskytnout prostor pro ztotožnění se změnami, je třeba i konfrontovat neochotu ke změnám.

  6. Nekonzistentnost vlastního chování

  Manažer změny musí jít příkladem. Říkat něco jiného, než dělat, není cesta ke změně.

  7. Snaha prosadit příliš mnoho změn

  Program zavádění změn by neměl být tak složitý, aby jej manažer nedokázal vysvětlit zaměstnancům a aby jej firma nedokázala měřit z hlediska nákladů.

  -kk-

  Zdroj: Sales HQ - on-line komunita pro odborníky v oblasti prodeje
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales HQ