Why is a degree of ignorance and inattention healthy?

Proč je určitá míra ignorance a nevšímavosti zdravá?

Today's world offers endless possibilities. But more choice can frustrate some people: they have to make more decisions that overwhelm them, which in extreme cases leads to getting stuck in negative decision cycles.

Instead of leaving doors open for more options, you need strong resolution and confidence to close some doors so as to maintain focus and good decision-making. Letting your mind focus on the wrong things is too costly.

Psychologist Barry Schwartz, author of The Paradox of Choice, cites some interesting findings:

 • We assume more choice means better options and more satisfaction.
 • However, overloading your choices will make you question the decisions you make even before you have made them.
 • Overload also leaves you in a constant state of FOMO (fear of missing out), always looking over your shoulder and questioning the decisions you have made.
 • This puts you in constant stress, with a feeling you are constantly falling behind and doubting decisions already taken.

Having options is a good thing, but decision-makers deliberately avoid almost all available options. It takes confidence and boldness to be able to commit to the only decision you make and close yourself off from other options.

If you are serious about achieving your goals and are purposefully moving forward, you need to create an environment that protects you from most of the world full of variations.

Strategic ignorance is not about closedness. The point is to know what you want and recognise that you as a person can be easily influenced or derailed. Instead of getting into stupid situations and being forced to rely on will, you simply avoid such situations in the first place. Create boundaries, live according to your priorities, values ​​and dreams.

Selective ignorance is neither about avoiding learning, nor about avoiding feedback: it is simply the intelligence of consciousness that you know what selectively to avoid and ignore. From a psychological point of view, if you don't know something, it probably won't tempt you. You won't have to waste time thinking about something you already know you don't want.

It therefore pays to have your own automation systems in place that will make your decision easier so you do not have to consider every option. For example, if you have an assistant, you can create guidelines for selecting e-mails in your inbox. If they do not meet your criteria, they will be answered by an assistant and you will not have to deal with them. You will thus have room for more important tasks.

Of course, you want to be exposed to new and different ways of life. Growth and transformation require awareness of things you don't currently know about. However, strategic ignorance is about targeted ignoring or protection against what you already know is an unwanted distraction for you.

To create an environment that protects you from the distractions of this world, you need to know what you want. You need to know what you stand for. You need to have rules and systems that prevent you becoming "knee-deep in mud".

Think about all the inputs you are currently receiving that are sabotaging your decision-making skills and focus.


-bb-

  Proč je určitá míra ignorance a nevšímavosti zdravá?

  Dnešní svět nabízí nepřeberně možností. Větší výběr ale může některé lidi frustrovat. Musí dělat více rozhodnutí, která zahlcují, což v krajním případě vede k uvíznutí v negativních rozhodovacích cyklech.

  Místo toho, abyste nechali dveře otevřené pro více možností, potřebujete naopak silnou rozlišovací schopnost a sebevědomí některé dveře zavřít, abyste si udrželi soustředěnou pozornost a dobré rozhodovací schopnosti. Je příliš nákladné, aby se vaše mysl soustředila na špatné věci.

  Psycholog Barry Schwartz, autor knihy The Paradox of Choice, ve své publikaci uvádí několik zajímavých poznatků:

  • Předpokládáme, že větší výběr znamená lepší možnosti a větší spokojenost.
  • Přetížení možnostmi volby vás však přiměje zpochybnit rozhodnutí, která učiníte, ještě předtím, než je učiníte.
  • Přetížení vás také nechává v neustálém stavu FOMO (strach ze ztráty), vždy se díváte přes rameno a zpochybňujete rozhodnutí, která jste učinili.
  • Tím se dostáváte do neustálého stresu, kdy máte pocit, že neustále zaostáváte a zpochybňujete rozhodnutí, která jste učinili.

  Mít možnosti je dobrá věc, ale ti, kdo rozhodují, se záměrně vyhýbají téměř všem dostupným možnostem. Je třeba sebevědomí a smělosti, abyste se dokázali zavázat k jedinému rozhodnutí, které přijmete, a uzavřete se před ostatními variantami.

  Pokud to s dosažením cílů myslíte vážně a záměrně postupujete kupředu, musíte vytvořit prostředí, které vás chrání před většinou světa plného variant.

  Strategická nevědomost není o uzavřenosti. Jde o to, abyste věděli, co chcete, a abyste věděli, že vás jako člověka lze snadno ovlivnit nebo vykolejit. Místo toho, abyste se dostali do hloupých situací a byli nuceni spoléhat se na vůli, jednoduše se hloupým situacím vyhnete. Vytvářejte hranice, žijete podle svých priorit, hodnot a snů.

  Selektivní nevědomost není ani o vyhýbání se učení. Také to není vyhýbání se zpětné vazbě. Je to prostě inteligence vědomí, kdy víte, čemu se selektivně vyhnout a ignorovat. Z psychologického hlediska, pokud totiž o něčem nevíte, pravděpodobně vás to nebude pokoušet. Nebudete muset ztrácet čas přemýšlením o něčem, o čem už víte, že nechcete.

  Vyplácí se proto mít zavedené vlastní automatizační systémy, které vám usnadní rozhodování tak, že nemusíte zvažovat každou volbu. Máte-li například asistentku, můžete si vytvořit pravidla pro selekci emailů ve vaší schránce. Pokud nesplňují vaše kritéria, zodpoví je asistentka a vy se tak jimi nemusíte zabývat. Budete mít prostor pro důležitější úkoly.

  Samozřejmě, že chcete být vystaveni novým a odlišným způsobům života. Růst a transformace vyžadují uvědomění si věcí, o kterých aktuálně netušíte. Strategická nevědomost je nicméně o cíleném ignorování nebo ochraně před tím, co už víte, že je pro vás nechtěným rozptýlením.

  Chcete-li vytvořit prostředí, které vás ochrání před rušivými vlivy v tomto světě, musíte vědět, co chcete. Musíte vědět, za čím si stojíte. Musíte mít pravidla a systémy, které vám brání v tom, abyste se ocitli „po kolena v bahně“.

  Přemýšlejte o všech vstupech, které v současné době dostáváte a které sabotují vaše rozhodovací schopnosti a soustředěnost.

   

   

  -bb-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com