Book tip: Learn to think like a rocket scientist

Knižní tip: Naučte se přemýšlet jako raketový vědec

Former rocket scientist and author of the bestseller "Think Like a Rocket Scientist" Ozan Varol believes that although we may not all be rocket scientists, we can learn to think like them - creatively and critically. It is these skills that are somewhat lacking today ...

"Think Like a Rocket Scientist" is a very practical book in which Varol offers nine principles to help us regain and build our creativity and train critical thinking. The whole process is in three phases, the first of which is about how to stimulate thinking. The second phase focuses on dividing the ideas we created in the first phase into broader concepts. The final phase explains why the last component to unleash our full potential includes both success and failure. Below are a few introductory ideas from key chapters.

Phase 1: Launch

Flight towards uncertainty

We desire certainty to the extent of making some certainty and truth out of complete uncertainty. We do so at our own risk. Where certainty ends, progress begins. The obstacle to discovery is not ignorance but the illusion of knowledge. Feigning knowledge closes our ears and dims incoming signals from external sources. The more we talk about our version of truth, the more our egos swell and hide what is beneath them. In order to deal with uncertainties, we must first set off before we see a clear path. Start walking, because it's the only way forward.

Justification on the basis of the first principles

The initial principles take us back to the beginning and call into question the assumptions. The French philosopher and scientist René Descartes described it as a systematic doubting of everything we can doubt until there remain unquestionable truths.

Ask yourself why others are making certain decisions. It's not because they're stupid. It's not because they are wrong and you are right. It's because they see something you are missing. It's because they believe in something you don't.

Mind at play

Thought experiments ask "what if" questions and create a parallel universe in which things work differently. Using thought experiments, we transcend everyday thinking and evolve from passive observers to active interveners in our reality. For example, Varol's book recommends boredom as a great means to break free from reality, allowing our minds to wander and dream. If we don't pause, we don't understand and plan; we can't find wisdom or come up with new ideas.

Moonshot thinking

So-called moonshot thinking allows for exponential change while maintaining the current state. Minor changes alter the status quo. Moonshot thinking is about a big vision. Until we push our perceived limits and cross borders, we cannot discover the invisible rules that hold us back. If we limit ourselves to what is possible, given what we now have, we will never reach an "escape rate".

Phase 2: Accelerate

What if we sent two rovers instead of one?

When people look for the "right answers", they almost always ask tactical questions. Focusing on strategy will allow us to be much more flexible with tactics. Varol says that once we move from "what" to "why", and define the scope of the problem broadly in terms of what we are trying to solve instead of sticking to a popular solution, we will discover other possibilities on the periphery.

Tilting force

While scientists are trained to be objective, even rocket scientists sometimes have problems with this. No one is equipped with a critical thinking chip that would reduce the human tendency to distort facts with personal assumptions. Opinions are difficult to reconsider, so disagreements often turn into existential struggles.

Before announcing a working hypothesis, ask yourself what your prejudices are. What do you consider true. Also, ask if you really want this particular hypothesis to be true. If so, be VERY careful.

Test in flight, fly and test

A test in which the results are predetermined is not a test. In a proper test, the goal is not to discover everything that may be right. Rather, the goal is to discover everything that can go wrong and find a breaking point. Rocket scientists will try to crash a spaceship on Earth before it crashes somewhere in space. Therefore, find the breaking points.

Phase 3: Achieve

Nothing is as successful as failure

Rocket scientists do not celebrate failure but nor do they demonise it. They choose a more balanced approach. The stakes are too high. Their mantra is to learn quickly. We often assume failure has an endpoint. However, failure is not a mistake. Failure is a function. If we do not practise the habit of failure regularly, the result will be disaster.

Nothing fails like success

Success hides failure. Sometimes, however, success is pure happiness, and in the absence of mistakes, we must learn from our successes. Success is a wolf in sheep's clothing: it drives a wedge between how things look and the reality. If successful, we believe everything went according to plan; we ignore warning signs and the need for change. With each success we grow confidently and upwards. However, "Think Like a Rocket Scientist" will teach you to think critically.

 

-bb-

  Knižní tip: Naučte se přemýšlet jako raketový vědec

  Bývalý raketový vědec a autor knižního bestselleru „Think Like a Rocket Scientist“ Ozan Varol, se domnívá, že ačkoli nemůžeme být všichni raketovými vědci, můžeme se naučit myslet jako oni – kreativně a kriticky. Právě tyto dovednosti jsou dnes poněkud nedostatkové...

  „Think Like a Rocket Scientist“ je velmi praktická kniha. Varol v ní nabízí devět principů, které nám pomáhají znovu získávat a budovat naši kreativitu a trénovat kritické myšlení. Celý proces je třífázový. V první fázi se učíme, jak podnítit naše myšlení. Druhá fáze je zaměřena na rozvedení našich myšlenek, které jsme vytvořili v první fázi, do širších konceptů. V závěrečné fázi se dozvíme, proč poslední složka pro uvolnění našeho plného potenciálu zahrnuje úspěch i neúspěch. Přečtěte si pár úvodních myšlenek z klíčových kapitol.

  Fáze 1: Zažehněte

  Let vstříc nejistotě

  Toužíme po jistotě až do té míry, abychom udělali jistotu a pravdu i z naprosté nejistoty. Děláme to na vlastní nebezpečí. Tam, kde jistota končí, začíná pokrok. Překážkou objevování však není nevědomost, ale iluze poznání. Předstírání znalostí uzavírá naše uši a tlumí příchozí signály z vnějších zdrojů. Čím více mluvíme o naší verzi pravdy, tím více se naše ega nafukují a skrývají to, co je pod nimi. Proto abychom se vypořádali s nejistotami, musíme se nejprve rozejít, než uvidíme jasnou cestu. Začněte chodit, protože je to jediná cesta vpřed.

  Zdůvodnění na základě prvních principů

  Prvotní principy nás zavedou zpět na začátek a zpochybňují předpoklady. Francouzský filozof a vědec René Descartes to popsal jako systematické pochybování o všem, o čem můžeme pochybovat, dokud to nezůstane nezpochybnitelnými pravdami.

  Zeptejte se sami sebe, proč se ostatní rozhodují tak, jak se rozhodují. Není to proto, že jsou hloupí. Není to proto, že se mýlí a máte pravdu. Je to proto, že vidí něco, co vám chybí. Je to proto, že věří něčemu, čemu vy nevěříte.

  Mysl při hře

  Myšlenkové experimenty kladou otázky typu „co kdyby“ a vytvářejí paralelní vesmír, ve kterém věci fungují odlišně. Prostřednictvím myšlenkových experimentů překračujeme každodenní myšlení a vyvíjíme se z pasivních pozorovatelů na aktivní intervenující v naší realitě. Varol v knize například doporučuje nudu jako skvělý prostředek naší mysli vymanit se z reality, který umožňuje naší mysli bloudit a snít. Pokud se nezastavíme, nerozumíme a neplánujeme – nemůžeme najít moudrost nebo tvořit nové nápady.

  Moonshot myšlení

  Tzv. Moonshot myšlení umožňuje exponenciální změnu při zachování současného stavu. Drobné změny mění nastavený status quo. Moonshot myšlení je o velké vizi. Dokud neposuneme naše vnímané limity a nepřekročíme hranice, nemůžeme objevit neviditelná pravidla, která nás drží zpátky. Pokud se omezíme jen na to, co je možné vzhledem k tomu, co nyní máme, nikdy nedosáhneme „únikové rychlosti“.

  Fáze 2: Akcelerace

  Co když jsme místo jednoho odeslali dva rovery?

  Když lidé hledají „správné odpovědi“, téměř vždy kladou taktické otázky. Tím, že se zaměříte na strategii, umožní nám to být mnohem poddajnější s taktikou. Varol říká, že jakmile přejdeme od „co“ k „proč“ a definujeme rámec problému široce z hlediska toho, co se snažíme vyřešit namísto, abychom se drželi oblíbeného řešení, objevíme další možnosti na periferiích.

  Síla překlopení

  Zatímco vědci jsou školeni, aby byli objektivní, i raketoví vědci s tím mají občas problémy. Nikdo není vybaven čipem kritického myšlení, který snižuje lidskou tendenci zkreslovat fakta osobními domněnkami. Názory je těžké přehodnotit, proto se neshody často proměňují v existenciální zápas.

  Než oznámíte pracovní hypotézu, zeptejte se sami sebe, jaké jsou vaše předsudky. Co považujete za pravdivé. Také se zeptejte, zda opravdu chcete, aby tato konkrétní hypotéza byla pravdivá. Pokud ano, buďte VELMI opatrní.

  Testujte za letu, létejte a testujte

  Test, ve kterém jsou výsledky předem stanoveny, není testem. Ve správném testu není cílem objevit vše, co může být správné. Cílem je spíše objevit vše, co se může pokazit, a najít bod zlomu. Raketoví vědci se snaží rozbít kosmickou loď na Zemi, než se rozbije ve vesmíru. Najděte proto zlomové body.

  Fáze 3: Dosáhněte

  Nic nemá takový úspěch jako selhání

  Raketoví vědci neoslavují selhání, ale ani ho nedémonizují. Volí vyváženější přístup. Sázky jsou příliš vysoké. Jejich mantra je se rychle učit. Často předpokládáme, že selhání má koncový bod. Neúspěch však není chybou. Selhání je funkce. Pokud netrénujeme zvyk selhání pravidelně, skončí to katastrofou.

  Nic neselže tak jako úspěch

  Úspěch skrývá selhání. Někdy je však úspěch čistým štěstím a při absenci chyb se musíme učit z našich úspěchů. Úspěch je vlk v rouše beránčím. Vráží klín mezi to, jak věci vypadají a jaká je realita. Když uspějeme, věříme, že všechno šlo podle plánu. Ignorujeme varovné signály a nutnost změny. S každým úspěchem rosteme sebevědomě a nahoru... Kniha „Think Like a Rocket Scientist“ vás však naučí uvažovat kriticky a vyzrát na zrádné tendence vašeho mozku. Přečtěte si ji!

   

   

  -bb-

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now