Do you feel paralysed and stressed? Focus on time management

Cítíte se ochromení a stresovaní? Zaměřte se na organizaci času

Many people in the industrialised world suffer from what is called the "deception of busyness." They have the mistaken belief that they have less time than they actually do.

Since the mid-1960s, American researchers have been conducting time-based surveys. They have thus gained relatively accurate knowledge of average work schedules. Today, men work 12 hours fewer a week than in the 1970s. Women, on the other hand, work more, partly because more women have full-time jobs. At the same time, when working mothers in the research kept diaries for several weeks, they found they actually had much more time with their children than they thought.

The research also shows that being unaware of the passage of time can impair your ability to make rational decisions. For this reason, a sense of time pressure can lead you to bad decisions about how you use your time - and it can quickly become a vicious circle.

In fact, people who have a high perception of time and are very well aware of their schedules tend to set aside more time for their hobbies and other activities that they want to pursue. These people invest time in contemplation and thinking, which makes them feel like they have more time. On the other hand, people who perceive little time spend more hours watching television or staying on social networks and more often get into psychological pressure.

How to improve your perception of time

1. Track your activities

Start by keeping a diary and following your activities. Be honest! If you spent half an hour on Twitter, record it. If you spent 20 minutes looking at shoes online, write it down as well. Nobody will see this diary, only you. The more honest you are, the more useful this exercise will be.

Once you know how much time you work, how much you spend on social networks, and how much free time you have, you can start asking important questions, such as: How much time do I want to spend browsing the net or e-mailing? Do I want to exercise every day? How long should supper take? Use the answers to these questions to create guidelines for yourself.

2. Create a plan

For example, make two ideal plans, one for the days you also want to spend playing sports and one for the rest of the week. You may want to create a plan for weekdays and another for weekends. Customise your daily plans according to the preferred activities you want to accomplish on a given day.

Ask yourself: What is the ideal use of my time on a daily basis? Make a list of things you would like to do every day, plus things you need to do. Then spread them out throughout your day.

Such a plan is only a suggestion; do not regard it as a restriction. It will certainly change regularly, for example, according to meetings with clients or other activities. But if it helps you gain better control over the activities you want to limit, you'll ultimately get more time for yourself.

-bb-

  Cítíte se ochromení a stresovaní? Zaměřte se na organizaci času

  Mnoho lidí v industrializovaném světě trpí tím, čemu se říká „klam zaneprázdněnosti“. Mají mylné přesvědčení, že mají méně času, než je tomu ve skutečnosti.

  Od poloviny 60. let 20. století dělají američtí vědci průzkumy s využitím času. Díky tomu získali poměrně přesné znalosti o průměrných pracovních rozvrzích. Muži dnes pracují o 12 hodin méně týdně než v 70. letech. Ženy naopak pracují více, částečně proto, že více žen má zaměstnání na plný úvazek. Zároveň když si pracující matky ve výzkumu několik týdnů vedly časové deníky, zjistily, že mají ve skutečnosti se svými dětmi mnohem více času, než si myslely.

  Výzkumy také ukazují, že když jste si nejste vědomi plynutí svého času, může to narušit vaši schopnost přijímat racionální rozhodnutí. Z tohoto důvodu vás pocit tlaku na čas může vést k tomu, že budete špatně rozhodovat o tom, jak jej využíváte – a to se může rychle stát začarovaným kruhem.

  Lidé, kteří mají vysoké vnímání času a jsou si velmi dobře vědomi svých harmonogramů, mají ve skutečnosti sklon vyhradit si více času na svá hobby a další činnosti, kterým se chtějí věnovat. Tito lidé investují čas do rozjímání a přemýšlení, což jim dává pocit, že mají více času. Na druhou stranu lidé, kteří vnímají málo času, tráví více hodin sledováním televize nebo zdržováním se na sociálních sítích a častěji se dostávají do psychického presu.

  Jak zlepšit vaše vnímání času

  1. Sledujte své aktivity

  Začněte tím, že si budete vést deník a budete sledovat své aktivity. Buď upřímní! Pokud jste strávili půl hodiny na Twitteru, zaznamenejte to. Pokud jste strávili 20 minut prohlížením bot online, zapište si to také. Tento deník nikdo neuvidí, jen vy. Čím čestnější budete, tím bude toto cvičení užitečnější.

  Jakmile víte, kolik času pracujete, kolik strávíte na sociálních sítích a kolik máte volného času, můžete si začít klást důležité otázky, například: Kolik času chci strávit brouzdáním na sítích nebo e-mailu? Chci cvičit každý den? Kolik času by měla trvat večeře? Odpovědi na tyto otázky použijte k vytvoření pokynů pro sebe.

  2. Vytvořte plán

  Vytvořte si např. dva ideální plány, jeden na dny, které chcete trávit také sportem, a jeden na zbytek týdne. Možná se vám bude hodit vytvořit plán na všední dny a jiný na víkendy. Přizpůsobte denní plány podle preferovaných aktivit, které chcete daný den stihnout.

  Ptejte se sami sebe: Jaké je ideální využití mého času na denní bázi? Vytvořte si seznam věcí, které byste chtěli dělat každý den, plus věci, které musíte dělat. Poté je rozložte do vašeho celého dne.

  Takový plán je pouze návrh, neberte ho jako omezení. Je jisté, že se bude pravidelně měnit například podle schůzek s klienty nebo dalších aktivit. Pokud vám ale pomůže získat lepší kontrolu nad činnostmi, které chcete omezovat, získáte skutečně více času ve výsledku pro sebe.

  -bb-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com