Nine characteristics of highly effective project managers (2/2)

9 vlastností vysoce efektivních projektových manažerů (2/2)

If you want to be an outstanding project manager, you have to become a strategic partner whose work is fully entwined with the success of the organisation. This follow-up to the previous article offers four more suggestions on differentiating yourself from others in a similar position.

Take responsibility and maintain integrity

Not everything on the project will go according to plan. Mistakes are to be expected; the important thing is always to accept when you are wrong and learn from it. Being responsible for your decisions and actions is crucial and sends a strong message to the rest of the team. Integrity, determination, good judgment, the ability to create a vision and implement it, and confidence in one's own competence are the hallmarks of highly effective project managers.

Become an effective communicator

As communication plays an important role in managing projects, teams and other stakeholders, it is the most important skill. Communication means more than being a stellar mediator, speaker or writer; it mainly requires good listening skills. Listening to the opinions of others and taking into account their experience and knowledge helps reduce potential conflicts and risks caused by blind spots, and increases the likelihood of project success.

Be a respected leader

Having a reputation as a respected leader usually means you have achieved it by hard work. If you are new to project management, this will take a while. Among other things, working to become an effective communicator, relying on the success of your stakeholders, and maintaining responsibility and integrity, can help you get there faster.

Be an agent of change

If 2020 has taught us anything, it is that change is inevitable and can greatly disrupt all areas of work and personal life. Highly effective project managers understand, accept and automatically incorporate elements of uncertainty into their project plans. They also recognise the need to work closely with change management experts to help stakeholders adapt to change and better prepare for the future.

-bb-

  9 vlastností vysoce efektivních projektových manažerů (2/2)

  Chcete-li být opravdu skvělým projektovým manažerem, musíte se stát strategickým partnerem, který svou práci naplno prováže s úspěchem organizace. Navazujeme na náš předchozí článek. Zde jsou další čtyři doporučení, jak se odlišit od ostatních v podobné pozici.

  Přijměte odpovědnost a udržte si integritu

  Ne všechno na projektu půjde podle plánu. Je třeba očekávat chyby, ale je důležité vždy přijmout, když se mýlíte, a poučit se. Být odpovědný za svá rozhodnutí a činy je zásadní a vysílá silnou zprávu zbytku týmu. Integrita, rozhodnost, dobrý úsudek, schopnost vytvořit vizi a realizovat ji a důvěra ve vlastní kompetenci jsou charakteristickými znaky vysoce efektivních projektových manažerů.

  Staňte se efektivním komunikátorem

  Vzhledem k tomu, že komunikace hraje významnou roli při řízení projektů, týmů a dalších zúčastněných stran, je to nejdůležitější dovednost. Komunikace neznamená jen být hvězdným zprostředkovatelem, řečníkem nebo spisovatelem, vyžaduje hlavně dobré poslechové dovednosti. Naslouchání názorům ostatních a zohlednění jejich zkušeností a znalostí pomáhá snížit potenciální konflikty a rizika způsobená slepými místy a zvyšuje pravděpodobnost úspěchu projektu. 

  Buďte respektovaným lídrem

  Mít pověst uznávaného lídra obvykle znamená, že jste jí dosáhli tvrdou prací. Pokud jste v řízení projektů nováčkem, bude to nějakou dobu trvat. Práce na tom, abyste se stali efektivním komunikátorem, spoléhání se na úspěch vašich zúčastněných stran, a mimo jiné udržování odpovědnosti a integrity vám mohou pomoci dostat se tam rychleji.

  Buďte agentem změny

  Pokud nás rok 2020 něčemu naučil, pak je to to, že změna je nevyhnutelná a může velmi narušit všechny oblasti pracovního i osobního života. Vysoce efektivní manažeři projektu to chápou, přijímají a začlení automaticky prvky nejistoty do svých projektových plánů. Uznávají také potřebu úzce spolupracovat s odborníky na řízení změn, aby pomohli zúčastněným stranám přizpůsobit se změnám a lépe se připravit na budoucí stav věcí.

   

  -bb-

  Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
  Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com