6 reasons why Project Management Offices fail

6 důvodů neúspěchu projektových kanceláří

The task of a Project Management Office (PMO) is to improve project management across a company. It means to provide a clear methodology of work for project managers and to define and maintain a standard of project management in the organization. Statistics, however, relentlessly show that more than half of Project Management Offices fail in practice. Why? The most frequent reasons were summarized on the PM Hut website.

1. Lack of top management support

The same applies for Project Management Offices as for any other company-wide projects - without support from above, you will fail.

2. Lack of current information

A Project Management Office manager should regularly inform his team about the progress of the individual projects. Reporting on the status of the projects is an exclusive and inherent duty of his.

3. Missing measurement of project success

The inability to measure the results of completed projects clearly shows that you don't know whether your PMO provides a return on investment. Clarify, therefore, what and how to measure always in advance.

4. Bad people

You have to select the right people for your PMO. This process should not be rushed under any circumstances.

5. Inability to implement a selected methodology

Without a clear methodology, you will have nothing according to which you could manage your projects and compare their success. Then you can hardly manage your PMO consistently.

6. Lack of training

A Project Management Office must count with the rapid development of technologies and processes for project management. All members of the PMO should undergo regular training to keep abreast of the field.

-kk-

  6 důvodů neúspěchu projektových kanceláří

  Úkolem projektové kanceláře (PMO) je zlepšovat řízení projektů napříč firmou. Znamená to poskytovat jasnou metodologii práce projektovým manažerům, definovat a udržovat standard projektového řízení v organizaci. Statistiky však neúprosně ukazují, že více než polovina projektových kanceláří v praxi neuspěje. Proč? Nejčastější důvody shrnul server PM Hut.

  1. Chybějící podpora nejvyššího vedení

  Zde pro projektové kanceláře platí totéž jako pro jakýkoli jiný celofiremní projekt – bez podpory shora neuspějete.

  2. Chybějící aktuální informace

  Manažer projektové kanceláře by měl pravidelně informovat svůj tým o tom, v jakém stádiu jsou jednotlivé projekty. Reportování o stavu projektů je jeho výlučná a neodmyslitelná povinnost.

  3. Chybějící měření úspěšnosti projektů

  Neschopnost měřit výsledky dokončených projektů jasně ukazuje, že nevíte, zda vám projektová kancelář zajišťuje návratnost investic. Ujasněte si proto vždy nejdříve, co a jak budete měřit.

  4. Špatní lidé

  Do projektové kanceláře je třeba vybrat ty správné lidi. Tento proces byste v žádném případě neměli uspěchat.

  5. Neschopnost implementovat vybranou metodologii

  Bez jasné metodologie nebudete mít podle čeho řídit vaše projekty a srovnávat jejich úspěšnost. Těžko pak můžete vést vaši PMO konzistentně.

  6. Nedostatečné školení

  Projektová kancelář musí počítat s rychlým vývojem technologií a procesů pro řízení projektů. Všichni členové PMO by proto měli být pravidelně školeni, aby udrželi krok s vývojem oboru.

   -kk-

  Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení