10 available project management tools

10 dostupných nástrojů pro řízení projektů

Numerous studies confirm that using project management tools improves team performance and productivity. If you have just started a business or are looking for a way to streamline your team's work, let yourself be inspired by the list below and try one of the available services.

Asana

Asana is a web and mobile application designed to help businesses organise, track and manage work. This job management tool helps you set priorities, stay focused, and spend more time on the work that matters most. With Asana, you can also monitor the status of all your projects in real time so you can track strategic initiatives.

Advantages of the tool:

 • You set priorities and deadlines for effective work planning
 • You monitor projects and tasks at every stage
 • You create visual project plans so you can track progress

Companies using the tool: Deloitte, The New York Times, Uber, Airbnb, etc.

Basecamp

No matter how big or small your startup is, Basecamp contains exactly what you need to complete your tasks. It combines all tools and activities into a single and simple platform, whether it's a question of effective communication or keeping all team members in the picture.

Advantages of the tool:

 • Easily add tasks and other details
 • View tasks from each project together on one screen
 • Available on the web and such platforms as iOS, Android and Mac

Companies using the tool: PNMR, Novasyte, Animals Medical Center of MidAmerica, etc.

Droptask

Visual and intuitive task management software to help you manage projects, tasks and assignments individually or as part of a team. It comes with a sleek interface and features for real-time collaboration. The platform's business plan provides unlimited access to flexible workspaces, innovative collaboration, and seamless integration with your favourite tools.

Advantages of the tool:

 • Kanban style workflow cards
 • Project templates and authorisation management
 • Integration with Evernote, Google Calendar, Outlook, Gmail, iMindMap

Companies using the tool: Harvard University, Coca Cola, BBC, Ralph Lauren, etc.

JIRA

A business project management tool that is still extremely popular with software development companies. It can help you prioritise and discuss your team's work in full context with full visibility. It allows you to use a common workflow or adjust it to suit the way your team works.

Advantages of the tool:

 • Interactive and customisable scrum taskbars
 • Reports with real-time reports and useful information
 • Automate processes with your own robust API set

Companies using the tool: Spotify, CISCO, eBay, Square, etc.

Monday.com

Formerly known as Dapulse, this is a simple project management tool to help you plan, organise and track on a visual platform. It is relatively flexible in approach and usability because it allows you to customise your workflow to suit the different needs of your business.

Advantages of the tool:

 • You plan everything visually
 • Track progress with multiple views
 • Simple and intuitive

Companies using the tool: Discovery, Carlsberg, Philips, Fiverr, etc.

NTask

Intelligent task management software designed to support collaboration, time tracking and monitoring, and project risk management. It is built on business needs that allow you to do more than usual. It is supported by Google Calendar, Outlook and many other third-party applications. In addition, it also offers mobile applications for Android and iOS devices.

Advantages of the tool:

 • Simple and easy to use taskbar
 • Multiple views, task comments, meeting management
 • Easy file and note sharing

Podium

Podio is a customisable work management solution. It will help you create a consolidated process that synchronises your teams. Keep content, conversations and processes structured in one place so you can focus on your work. It is a good tool enabling you also to connect with clients and external parties, thus eliminating lengthy e-mail exchanges and complex file sharing.

Advantages of the tool:

 • Granular administration functions
 • Strict safety standards
 • Automated workflows and data visualisation

Companies using the tool: Volvo, Deloitte, Sony, NFL, etc.

ProofHub

ProofHub is a simple and intuitive tool with features that help businesses collaborate and deliver projects faster and better. Collaboration with remote teams can be effortless thanks to seamless file sharing and efficient document management.

Advantages of the tool:

 • Define different levels of access for team members based on their responsibilities
 • Create Gantt charts for a visual timeline of your tasks
 • You can create online reports offering a clear overview of projects, tasks and resources

Companies using the tool: Taco Bell, Netflix, Disney, NASA, Trip Advisor, Fractal Fox, etc.

Trello

Trello is a leading project management software that implements the concept of boards and cards. The cards contain tasks either to categorise things or monitor progress of a project. Trello is a useful tool for enabling collaboration in a company by organising and tracking tasks, files, and information in one place. In addition, you can integrate third-party applications into the workflow at any time to increase its efficiency.

Advantages of the tool:

 • Intuitive simple taskbars, tabs and lists
 • Simplifies collaboration
 • See who is doing what and what needs to be done

Companies using the tool: Adobe, Kickstarter, Google, etc.

Wrike

Cloud collaboration and project management software that is scalable across teams in any business. Companies can use it to simplify planning, gain visibility, streamline workflow, and also enable collaboration. It displays real-time reports and status for all your team's projects and helps distributed teams discuss details of projects and tasks in the full context of the work. You can also tag pictures and videos to provide specific feedback.

Advantages of the tool:

 • Interactive control panels
 • Centralise communication with stakeholders
 • Custom workflows, project fields and folder structures allow you to work the way you want

Companies using the tool: Google, Jaguar, Land Rover, Mars, L’Oréal, etc.


-bb-

  10 dostupných nástrojů pro řízení projektů

  Četné studie potvrzují, že používání nástrojů pro správu projektů zvyšuje výkon a produktivitu týmů. Pokud jste právě zahájili podnikání nebo hledáte možnost, jak zefektivnit práci ve vašem týmu, inspirujte se naším seznamem a vyzkoušejte některou z dostupných služeb.

  Asana

  Asana je webová a mobilní aplikace navržená tak, aby pomáhala podnikům organizovat, sledovat a spravovat práci. Nástroj pro správu práce vám pomůže stanovit priority, zůstat soustředěný a věnovat více času práci, na které záleží nejvíce. S Asanou můžete také sledovat stav všech vašich projektů v reálném čase, abyste mohli sledovat strategické iniciativy.

  Výhody nástroje:

  • Stanovujete priority a termíny pro efektivní plánování práce.
  • Sledujete projekty a úkoly v každé fázi.
  • Vytváříte vizuální plány projektů, abyste mohli sledovat pokrok.

  Firmy využívající nástroj: Deloitte, The New York Times, Uber, Airbnb aj.

  Basecamp

  Bez ohledu na to, jak velký nebo malý je váš startup, Basecamp obsahuje přesně to, co potřebujete, abyste mohli realizovat vaše úkoly. Kombinuje všechny nástroje a činnosti do jediné a jednoduché platformy. Ať už jde o efektivní komunikaci nebo udržení všech v týmu v obraze.

  Výhody nástroje:

  • Snadno přidáváte úkoly a další podrobnosti.
  • Zobrazte úkoly z každého projektu společně na jedné obrazovce.
  • K dispozici na webu a na platformách, jako jsou iOS, Android a Mac

  Podniky využívající nástroj: PNMR, Novasyte, Animals Medical Center of MidAmerica aj.

  Droptask

  Vizuální a intuitivní software pro správu úkolů, který vám pomůže spravovat projekty, úkoly a úkoly jednotlivě nebo jako součást týmu. Dodává se s elegantním rozhraním a funkcemi pro spolupráci v reálném čase. Obchodní plán platformy vám poskytuje neomezený přístup k flexibilním pracovním prostorům, inovativní spolupráci a bezproblémovou integraci s vašimi oblíbenými nástroji.

  Výhody nástroje:

  • Karty pracovního postupu ve stylu Kanban.
  • Šablony projektů a řízení oprávnění.
  • Integrace s Evernote, Google Calendar, Outlook, Gmail, iMindMap.

  Firmy využívající nástroj: Harvardská univerzita, Coca Cola, BBC, Ralph Lauren aj.

  JIRA

  Nástroj pro řízení obchodních projektů, který je stále mimořádně oblíbený u společností zabývajících se vývojem softwaru. Může vám pomoci upřednostnit a diskutovat o práci vašeho týmu v plném kontextu s úplnou viditelností. Umožňuje vám používat běžný pracovní postup nebo jej upravit tak, aby odpovídal způsobu práce vašeho týmu.

  Výhody nástroje:

  • Interaktivní a přizpůsobitelné scrum panely úloh.
  • Zprávy s přehledy v reálném čase a použitelnými informacemi.
  • Automatizujte procesy pomocí vlastní robustní sady API.

  Firmy využívající nástroj: Spotify, CISCO, eBay, Square aj.

  Monday.com

  Dříve známý jako Dapulse, je jednoduchý nástroj pro správu projektů, který vám pomůže plánovat, organizovat a sledovat ve vizuální platformě. Je poměrně flexibilní v přístupu a použitelnosti, protože vám umožňuje přizpůsobit pracovní postup tak, aby odpovídal různým potřebám vašeho podnikání.

  Výhody nástroje:

  • Naplánujete si vše vizuálně.
  • Sledujete pokrok pomocí více pohledů.
  • Jednoduché a intuitivní.

  Firmy využívající nástroj: Discovery, Carlsberg, Philips, Fiverr aj.

  NTask

  Software pro inteligentní správu úloh navržený pro podporu spolupráce, sledování a monitorování času a řízení rizik projektu. Je postaven na obchodních potřebách, které vám umožní dělat víc než obvykle. Podporuje jej Kalendář Google, Outlook a mnoho dalších aplikací třetích stran. Kromě toho také nabízí mobilní aplikace pro zařízení Android a iOS.

  Výhody nástroje:

  • Jednoduchý a snadno použitelný panel úloh.
  • Několik pohledů, komentáře úkolů, správa schůzek.
  • Snadné sdílení souborů a poznámek

  Podio

  Podio je přizpůsobitelné řešení pro správu práce. Pomůže vám vytvořit konsolidovaný proces, který zajistí synchronizaci vašich týmů. Umožňuje udržovat obsah, konverzace a procesy strukturované na jednom místě, abyste se mohli soustředit na další práci. Je to dobrý nástroj, kde můžete propojit také komunikaci s vašimi klienty a externími stranami a eliminovat tak zdlouhavé e-mailové konverzace a náročné sdílení souborů.

  Výhody nástroje:

  • Granulární administrátorské funkce.
  • Přísné bezpečnostní standardy.
  • Automatizované pracovní toky a vizualizace dat.

   

  Firmy využívající nástroj: Volvo, Deloitte, Sony, NFL aj.

  ProofHub

  ProofHub je jednoduchž a intuitivní nástroj s funkcemi, které pomáhají podnikům spolupracovat a dodávat projekty rychleji a kvalitněji. Spolupráce se vzdálenými týmy může probíhat bez námahy díky bezproblémovému sdílení souborů a efektivní správě dokumentů. Výhody nástroje:

  • Definujte různé úrovně přístupu pro členy týmu na základě jejich odpovědnosti.
  • Vytvoříte Ganttovy diagramy pro vizuální časovou osu vašich úkolů.
  • Můžete vytvářet online zprávy nabízejí jasný přehled o projektech, úkolech a zdrojích.

  Firmy využívající nástroj: Taco Bell, Netflix, Disney, NASA, Trip Advisor, Fractal Fox aj.

  Trello

  Trello je přední software pro řízení projektů, který implementuje koncept desek a karet. Karty obsahují úkoly buď ke kategorizaci věcí, nebo ke sledování průběhu projektu. Trello je užitečný nástroj k umožnění spolupráce ve společnosti tím, že organizuje a sleduje úkoly, soubory a informace na jednom místě. Navíc můžete do svého pracovního workflow kdykoli integrovat aplikace třetích stran, abyste zvýšili jeho efektivitu.

  Výhody nástroje:

  • Intuitivní jednoduché panely úloh, karty a seznamy.
  • Zjednodušuje spolupráci.
  • Sledujte, kdo co dělá a co je ještě třeba udělat.

  Firmy využívající nástroj: Adobe, Kickstarter, Google aj.

  Wrike

  Cloudový software pro spolupráci a správu projektů, který je škálovatelný napříč týmy v jakémkoli podnikání. Společnosti jej mohou použít ke zjednodušení plánování, získání viditelnosti, zefektivnění pracovního toku a také k umožnění spolupráce. Zobrazuje zprávy a stav v reálném čase pro všechny projekty vašeho týmu. Pomáhá distribuovaným týmům diskutovat o detailech projektů a úkolů v plném kontextu práce. Můžete také označit obrázky a videa, abyste poskytli konkrétní zpětnou vazbu.

  Výhody nástroje:

  • Interaktivní řídicí panely.
  • Centralizujete komunikaci se zúčastněnými stranami.
  • Vlastní pracovní workflow, pole a struktury složek projektu vám umožní pracovat tak, jak chcete.

  Firmy využívající nástroj: Google, Jaguar, Land Rover, Mars, L’oreal aj.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení