Do your employees feel a strong sense of belonging to the company?

Vnímají vaši zaměstnanci silný pocit sounáležitosti s firmou?

None of us wants to be part of a community where we don't feel good,  wanted or appreciated. We will certainly not be fully committed unless (or until) we gain a real sense of affinity to our work team and the work we do.

Research shows that affinity manifests itself when:

 • we feel appreciated by other people in the team
 • we feel that we fit into the community and the environment

Taking into account the experience of the last 20 years of research and practice of experts, a sense of belonging usually arises when individuals experience the satisfaction of one of the following feelings:

 • acceptance
 • welcome
 • appreciation
 • care
 • evaluation
 • initiation/inner understanding

To evoke these feelings, the community needs to be able to provide a certain experience in which participants can feel accepted, welcome, appreciated, cared for, valued, or confidentially understood.

Although this may sound like a Herculean task for some leaders, one which they would find difficult to accomplish in a team, they can still learn certain principles that bring communities and teams together.

Where to start?

Start with a sense of belonging which is felt internally as a first person experience. This is hard for the observer to measure; it could be compared, say, to measuring the power of maternal love. Yet this difficulty does not lessen the importance of the experience. It is good to try to promote a community "inner view" by, for example, helping members share insider understanding. This means sharing with one another things only insiders will understand, not those around them.

Here is an example from the practice of Melissa Allen, a former American fire department captain now retired, writing in the magazine Undercover Recruiter. Melissa shared her appreciation of the time she spent with other firefighters in her community, as they understood the complexity, pressure, and passion that often comes with a certain role. Firefighters frequently share understanding and compassion without words. The sense of belonging in a given community is so strong that if, for example, the partner of one of the firefighters joins the group, the topic of conversation will change immediately. It's not because "outsiders" are unwelcome or disliked; they just don't share the insider understanding firefighters have gained in the course of their careers.

This is also the case among other people who share similar strong experiences. For example, cancer patients, foreign workers, marathon runners and others: such people have a very strong bond with one another and share an "understanding of the insiders".

When an organisation adopts community building principles, employees are attracted to it because they share some values ​​more intensely than others. We want to feel understood by people who share our values. We want to see that people inside our community understand it more than people outside. Therefore, be selective. By the way, this is one of the reasons why a community cannot succeed if it does not take the values ​​of individuals into account and is willing to accept people only on the basis of their qualifications. So be careful who you actually let into your team: they should be people who not only embrace the core values ​​of your organisation but also fit into your culture.

 

-bb-

  Vnímají vaši zaměstnanci silný pocit sounáležitosti s firmou?

  Nikdo z nás se nechce být součástí komunity, kde se necítí dobře, nemá pocit, že je vítán nebo oceňován. Určitě nebudeme investovat naše plné úsilí, pokud (dokud) nezískáme skutečný pocit sounáležitosti s naším pracovním týmem i vykonávanou prací.

  Výzkumy ukazují, že sounáležitost se projevuje, když:

  • cítíme se oceňováno ostatními lidmi v kolektivu,
  • cítíme, že zapadáme do komunity a prostředí.

  Vezmeme-li v úvahu zkušenosti z posledních 20 let výzkumu a praxe odborníků, pak pocit sounáležitosti obvykle vzniká, když jednotlivci zažívají uspokojení jednoho z následujících pocitů:

  • Přijetí
  • Uvítání
  • Docenění
  • Opečovávaní
  • Ohodnocení/ocenění
  • Zasvěcenost/niterní porozumění

  K vyvolání těchto pocitů je zapotřebí, aby komunita dokázala poskytla určitý zážitek, ve kterém si účastníci mohou cítit, že jsou přijímáni, vítáni, oceňováni, pečováni, oceňováni nebo mají důvěrné porozumění.

  Ačkoli to pro některé lídry může znít jako magický úkol, kterého se jim v kolektivu daří těžko docílit, mohou se naučit určitým principům, díky nimž komunitu a týmy stmelí.

  Kde začít?

  Sounáležitost, coby pocit, interně prožívána jako zkušenost první osoby. Taková zkušenost je pro pozorovatele obtížná měřit, dala by se přirovnat například k měření síly mateřské lásky. Přesto tato obtíž nečiní zážitek o nic méně kritickým. Je dobré se snažit podporovat v komunitě „vnitřní pohled“. Například tím, že členům pomůžete sdílet porozumění zasvěceným pohledem. To znamená, že budete sdílet mezi sebou věci, které pochopí jen zasvěcenci, okolí ne.

  Zde je příklad z praxe americká bývalé kapitánky útvaru hasičů v důchodu Melissy Allen, který uveřejnil magazín Undercover Recruiter. Melissa se podělila o to, jak si velmi cení času stráveného s ostatními hasiči ve své komunitě, neboť chápou složitost, tlak a vášeň, která s rolí často přichází. Hasiči sdílejí navzájem často beze slov porozumění a soucit. Pocit sounáležitosti v dané komunitě je natolik silný, že pokud se ke skupině připojí například partner či partnerka některého z hasičů, konverzace se okamžitě změní. Není to proto, že „cizinci“ nejsou vítáni nebo milováni, je to proto, že nesdílejí zasvěcené pochopení, které hasiči v průběhu své kariéry získají.

  Podobné je to i mezi dalšími lidmi, kteří sdílí podobné silné zážitky. Například pacienti s rakovinou, zahraniční pracovníci, maratonci a další. Tito lidé mezi sebou mají velmi silné pouto a sdílejí „porozumění zasvěcených“.

  Když organizace přijme principy budování komunity, zaměstnanci jsou k ní přitahováni, protože mezi sebou sdílejí některé hodnoty intenzivněji než ostatní. Chceme se cítit pochopeni lidmi, kteří sdílejí naše hodnoty. Chceme vidět, že lidé uvnitř to chápou více než lidé mimo naši komunitu. Buďte proto selektivní. Mimochodem, toto je jeden z důvodů, proč komunita nemůže uspět, pokud nebere hodnoty jednotlivců v potaz a je ochotna přijímat lidi jen na základě jejich kvalifikace. Proto buďte opatrní, koho do svého týmu skutečně pustíte. Měli by to být lidé, kteří nejenže přijímají základní hodnoty vaší organizace, ale také odpovídají vaší kultuře.

   

   

  -bb-

  Zdroj: The Undercover Recruiter - populární britský blog věnovaný náboru a rozvoji kariéry
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Undercover Recruiter