The cost of giving subordinates too little attention or even neglecting them

Jakou cenu zaplatíte za to, když si svých podřízených málo všímáte a zanedbáváte je?

It does not pay for managers to devote too little time and energy to their subordinates. Most workers want to develop, they require feedback and need interaction with their supervisor. If they are not being given these things, sooner or later trouble will ensue for the team. What kind of issues are we talking about? This article will explain.

The Ideas.TED.com website has published a list of negative impacts you will have to face as a manager if you devote too little time and energy to your subordinates.

Inability to influence subordinates and teach them principles of company culture

One of the roles of a manager is to act as a sort of a liaison between company management and regular team members. In this way, the manager conveys the requirements, principles and priorities of the company and its culture to subordinates and, in return, obtains useful feedback for company management. None of this can happen if the manager does not communicate sufficiently with subordinates.

High turnover rate

Employees who feel unheard and ignored will sooner or later become frustrated. This will be reflected in, among other things, their overall satisfaction and high turnover rates.

Lack of staff training and development

Every employee and every team needs continuously to evolve, develop and learn. This is the only way employees can keep pace with developments in their field and learn new practices and methods. If the manager does not communicate with subordinates and is unaware of their requirements and ideas, they have no chance of building an effective training plan for them. Proper employee development can never happen if the manager is neglecting their subordinates.

Reduced competitiveness of your team

When all the above-mentioned ills are added up, neglecting the care of subordinates leads to one thing: a reduction in the productivity and competitiveness of the entire team. This is why you must devote time and energy to your subordinates. Take an interest in them, talk about their work, and broach the subject of mental health often enough.-mm-

 

  Jakou cenu zaplatíte za to, když si svých podřízených málo všímáte a zanedbáváte je?

  Věnovat svým podřízeným málo času a energie se manažerům nevyplácí. Většina pracovníků se chce rozvíjet, vyžaduje zpětnou vazbu a potřebuje interakci se svým nadřízeným. Pokud se jim těchto věcí nedostává, dříve nebo později to pro tým znamená problémy. Jaké? To vám prozradíme v tomto článku.

  Web Ideas.TED.com uveřejnil seznam negativních dopadů, kterým jako manažer budete muset čelit, pokud své podřízené zanedbáváte a věnujete jim málo energie.

  Nemožnost podřízené ovlivňovat a naučit je zásadám firemní kultury

  Jedním z úkolů manažera je být jakousi spojnicí mezi managementem firmy a řadovými členy týmu. Manažer tak předává podřízeným požadavky, zásady a priority firmy a její kultury, a naopak od podřízených získává pro management firmy užitečnou zpětnou vazbu. Nic z toho se nemůže odehrávat, pokud manažer se svými podřízenými komunikuje nedostatečně.

  Vysoká míra fluktuace

  Pracovníci, kterých si nikdo nevšímá a kteří se cítí nevyslyšení a upozadění, budou dříve či později propadat frustraci. To se projeví mimo jiné i na jejich celkové spokojenosti a na vysoké míře fluktuace pracovní síly.

  Nedostatečné vzdělávání a rozvoj pracovníků

  Každý pracovník i každý tým se musí neustále vyvíjet, rozvíjet a vzdělávat. Jedině tak mohou pracovníci jít takzvaně s dobou, vnímat nové trendy, učit se nové postupy a nezaostávat za vývojem v dané oblasti. Pokud manažer nekomunikuje s podřízenými, nezná jejich požadavky ani představy, nemá šanci pro ně vybudovat efektivní plán vzdělávání. Rozvoj pracovníků tak nikdy nemůže probíhat tak, jak by měl.

  Snížená konkurenceschopnost vašeho týmu

  Když se sečtou všechny výše zmíněné neduhy, vede zanedbání péče o podřízené v jednu jedinou věc – a sice ve zhoršenou produktivitu a sníženou konkurenceschopnost celého vašeho týmu. Věnujte proto podřízeným svoji energii i čas. Zajímejte se o ně, mluvte s nimi o jejich práci a dostatečně často s nimi otvírejte i téma duševního zdraví.  -mm-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com