How to negotiate effectively with anyone: five tips from a police negotiator

Jak efektivně vyjednávat s kýmkoliv? Pět tipů od policejního vyjednavače

The art of negotiation comes in handy in a wide range of situations: dealing with superiors, subordinates, colleagues, business partners, candidates for jobs in your team, relatives and children. Plus of course, in critical and dangerous situations such as kidnapping, hostage-taking or other criminal and violent activity. All these forms of negotiation have many things in common and follow the same principles. This was the topic of a talk by Dominick J. Misino, an American negotiator with the New York Police Department.

These tips were published in the form of an interview by the Harvard Business Review.

The most important thing is listening

Misino states that a negotiator must first and foremost be an excellent listener. They must ask open questions and let the other person speak. From what they say and how they say it, you can tell what is bothering them, what they are trying to achieve and how their demands can be met. At the same time, many people suffer from the frustration of not being listened to. So if you listen to them with interest for a while, that alone will put you in a much better negotiating position.

Build mutual rapport and remove the idea your interaction is a confrontation or duel

Do not try to approach the conversation as a confrontation. Try to see the other person as a partner who has different ideas and experiences, but together with whom you are trying to reach a reasonable solution. Do not be confrontational, let the other person know you understand, and try to create the impression you are actually in the same boat.

Try to do something for them or help them in some way.

To gain the other party's trust, you need to show that you can do something for them. A good initial gesture at the beginning of a negotiation is to make a concession. It does not have to be a major one for it to have a huge psychological effect. Try to help the other party in some way and do something that is significant to them, but which at the same time does not significantly compromise your negotiating position.

Do not take anything personally and put emotions aside

Negotiations, whether police or business, are not personal. It is a logical game that can involve seemingly escalated situations, but which at its core is never anything personal. Try to take a step back from the situation and put your emotions aside.

Do not say "no"

A good rule of thumb is to never say "no." Not even if the other party has unreasonable or exaggerated demands. This does not mean you should always comply with everything but, instead of a negative response, always try to rephrase a request, suggest a compromise solution or offer a completely new angle.-mm-

  Jak efektivně vyjednávat s kýmkoliv? Pět tipů od policejního vyjednavače

  Umění vyjednávat se hodí v celé řadě situací. Při jednání s nadřízenými, s podřízenými, s kolegy, s obchodními partnery, s uchazeči o zaměstnání ve vašem týmu, s příbuznými, s dětmi. A samozřejmě i při kritických a nebezpečných situacích, jako jsou únosy, držení rukojmí nebo jiná trestná a násilná činnost. Všechny tyto formy vyjednávání však mají mnohé společné a řídí se těmi stejnými zásadami. A právě o nich mluvil Dominick J. Misino, americký vyjednavač z řad policejního oddělení v New Yorku.

  Tyto tipy uveřejnil formou rozhovoru server Harvard Business Review.

  Nejdůležitější je naslouchání

  Dominick J. Misino uvádí, že vyjednavač musí především umět skvěle naslouchat. Musí druhé straně pokládat otevřené otázky a nechat dotyčného mluvit. Z toho, o čem a jak druhý člověk mluví, lze vypozorovat, co ho trápí, čeho se snaží dosáhnout a jak lze jeho požadavkům vyhovět. Zároveň mnoho lidí trpí frustrací, že jim nikdo nenaslouchá. A pokud jim chvíli se zájmem naslouchat budete, už to samotné vás dostane do mnohem lepší vyjednávací pozice.

  Vybudujte si s druhou stranou vzájemné porozumění a zbořte představu, že se jedná o zápas nebo duel

  Nesnažte se ke konverzaci přistupovat jako ke konfrontaci. Snažte se druhého vnímat jako parťáka, který má sice odlišné představy a zkušenosti, ale se kterým se společně snažíte dosáhnout rozumného řešení. Nebuďte nijak konfrontační, dávejte druhému najevo, že ho chápete, a snažte se u něj vybudovat představu, že jste vlastně takříkajíc na stejné lodi.

  Snažte se pro dotyčného něco udělat či mu nějak pomoci

  Abyste získali důvěru druhé strany, musíte ukázat, že jste schopni pro dotyčného něco udělat. Dobrým počátečním gestem na začátku jednání je tedy udělat nějaký ústupek. Nemusí se jednat o nic velkého, aby tento ústupek z psychologického hlediska dosáhl účinku. Snažte se druhé straně nějak pomoci a udělat pro ni něco, co se pro ni významné, ale co zároveň výrazně neohrozí vaši vyjednávací pozici.

  Neberte si nic osobně a dejte emoce stranou

  Vyjednávání, ať už policejní nebo obchodní, není nic osobního. Je to logická hra, při které může docházet i ke zdánlivě vyhroceným situacím, ale která v jádru nikdy není ničím osobním. Zkuste se nad situaci povýšit a dejte emoce stranou.

  Neříkejte „ne“

  Dobrým pravidlem je nikdy neříct „ne“. I když má druhá strana nesmyslné nebo přehnané požadavky. To neznamená, že všemu máte vždy vyhovět. Vždy se ale snažte místo negativní odpovědi raději žádost přeformulovat, navrhnout kompromisní řešení nebo nabídnout zcela nový úhel pohledu.  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review