Secrets of recording successful podcasts (2/2)

Tajemství natáčení úspěšných podcastů (2/2)

Podcasts have been on the rise for the past year. They are an excellent medium to suit busy listeners; moreover, they can also build you a great community and improve your communication skills.

The first part of the article focused on the initial preparation of a podcast before filming and the techniques involved. This time we will look at the actual course of the podcast and its effective publication, which will appropriately target the audience.

Questions

When preparing questions for an interview, be brief and avoid yes/no questions in order to develop a deeper discussion. To help a guest open up, ask specific questions. For example, instead of "Tell me what you do for a living", consider "What is it like to be a CEO of XYZ?" or "What does your normal day look like?" You will obtain more original answers.

Sometimes you may have to ask a difficult, sensitive or personal question. If you are unsure whether a certain topic or question will be acceptable to your guest, do some research or simply ask if, in general, there are certain issues that should not be discussed.

Details

Go over the details with your guest just before the start. The guest may say or reveal something unexpected that will move the conversation in a new and exciting direction, leading you to an unplanned question. Your prepared questions may serve as a guide but they should not be a dogma that cannot be changed spontaneously.

A good interviewer must also be an equally good listener. Be present. Listen to what guests are saying and don't focus too much on your next question.

Some guests may come over-prepared, especially if they know the questions in advance. If this happens, don't be afraid to add other sub-questions that will naturally emerge from the discussion and deviate slightly from the original plan.

Finally, ask your guests for a summary of the key ideas or some farewell words. You  might also mention others way of connecting with these interesting guests. Or you may want to use this time to launch a new book, direct listeners to a professional website, or mention an article on the subject.

After the interview

Once you have completed the official interview, keep an archive. You never know what other uses it may have. It's also an excellent way to extract short audio clips you may need to promote your conversation.

You may have to make some adjustments to create a story, including accompanying descriptive text that will summarise the entire podcast episode. You can also include links and contact information.

Before the podcast starts, listen to it without interruption, as if you were a new listener. You can catch small mistakes, eliminate issues that deviate from the topic, and become more aware of the possibilities of conducting interviews and improve your skills for others.

Podcasts can range in length from a few minutes of thoughts to hourly recordings. In practice, they often last 20-30 minutes, but engaging longer podcasts on a current topic of interest are no exception.

You'll also need to find a place to place your podcast, such as Apple Podcasts (formerly iTunes), Google Podcasts or Spotify, where listeners can easily subscribe.

Once the show is published, promote the podcast on your social media channels, newsletter and on the web according to your target audience.

Finally, send thanks to your guests, along with links to the podcast, and invite them to share the podcast on their own networks to expand its reach.

 

-bb-

  Tajemství natáčení úspěšných podcastů (2/2)

  Podcasty jsou za poslední rok na vzestupu. Je to skvělé médium, které vyhoví zaneprázdněným posluchačům, ale zároveň vám může vybudovat  skvělou komunitu a zlepšit vaše komunikační schopnosti.

  prvním díle článku jsme se věnovali především úvodní přípravě podcastu před natáčením a technice. V tomto článku se zaměříme na vlastní průběh podcastu a jeho efektivní publikaci, která vhodně zacílí na publikum.

  Otázky

  Když připravujete otázky na rozhovor, buďte struční a vyvarujte se otázek typu ano/ne, abyste rozvinuli hlubší diskuzi. Chcete-li svému hostovi pomoci otevřít se, položte konkrétní otázky. Například místo dotazu: „Řekněte mi, čím se živíte,“ zvažte otázku: „Jaké to je být generálním ředitelem společnosti XYZ?“. Nebo „Jak pro vás vypadá běžný den?“ Získáte originálnější odpovědi.

  Někdy možná budete muset položit obtížnou, citlivou nebo osobní otázku. Pokud si nejste jisti, zda by téma nebo otázka byla pro vašeho hosta přijatelná, proveďte průzkum nebo se jednoduše zeptejte, zda existují určité věci, které by neměly být obecně diskutovány. 

  Detaily

  Projděte si se svým hostem podrobnosti těsně před začátkem. Váš host může říct něco zasvěceného nebo neočekávaného, ​​co posune konverzaci novým a vzrušujícím směrem, což vás povede k neplánované otázce. Vaše připravené otázky sice mohou být vodítkem, ale neměly by být dogmatem, které nelze změnit v průběhu.

  Dobrý tazatel zároveň musí být stejně dobrým posluchačem. Buďte přítomni. Poslechněte si, co hosté říkají, a příliš se nezaměřujte na svou další otázku.

  Někteří hosté mohou přijít příliš připraveni. Zvláště, pokud znají otázky předem. Pokud k tomu dojde, nebojte se otázky doplnit dalšími dílčími, které přirozeně z diskuze vyplynou a odbočte tak lehce mimo původní osnovu.

  Zeptejte se svých hostů na závěr také na shrnující klíčové myšlenky nebo slova na rozloučenou. Můžete také zmínit další cestu, jak se s těmito zajímavými hosty mohou spojit. Anebo možná budete chtít využít tento čas k uvedení nové knihy, nasměrování posluchačů na profesionální webové stránky nebo zmínění článku k tématu.

  Po rozhovoru

  Jakmile dokončíte oficiální rozhovor, uchovejte si záznam do archivu. Nikdy nevíte, jaké další využití může mít. Je to také skvělý způsob, jak extrahovat krátké zvukové klipy, které možná budete potřebovat k propagaci rozhovoru.

  Pravděpodobně budete muset provést nějaké úpravy, abyste vytvořili příběh, včetně doprovodného popisného textu, který bude souhrnem celé epizody podcastu. Můžete sem také zahrnout odkazy a kontaktní informace.

  Než bude podcast spuštěn, poslechněte si jej celý bez přerušení, jako byste byli novým posluchačem. Můžete tak chytit drobné chyby, eliminovat otázky, které se odklání od tématu a lépe si uvědomit možnosti vedení rozhovorů a vylepšit své dovednosti pro další.

  Podcasty se mohou svou délkou pohybovat od párminutových myšlenek až po hodinové záznamy. V praxi se osvědčuje přibližně 20-30 minut, ale výjimkou nejsou ani poutavé delší podcasty k zajímavému aktuálnímu tématu.

  Budete také muset najít místo, kde můžete svůj podcast umístit, například Apple Podcasts (dříve iTunes), Google Podcasts a Spotify, kde si je posluchači mohou snadno předplatit.

  Jakmile je show zveřejněna, propagujte podcast na svých kanálech sociálních sítí, newsletteru i na webu podle vašeho cílového publika.

  Na závěr pošlete svým hostům poděkování spolu s odkazy na podcast a vyzvěte je, aby podcast sami sdíleli na svých sítích a rozšířili tak jeho dosah.

   

  -bb-

  Zdroj: Toastmasters International - Nezisková vzdělávací organizace zastoupená  kluby po celém světě. Jejím hlavním cílem je vzdělávání členů v oblasti komunikace, veřejného vystupování a leadershipu.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Toastmasters International