Secrets of recording successful podcasts (1/2)

Tajemství natáčení úspěšných podcastů (1/2)

Podcasts have been on the rise for the past year. They are an excellent medium to suit busy listeners; moreover, they can also build you a great community and improve your communication skills.

Choose a suitable theme and format

Once you decide to start recording podcasts, the first task is to select a topic or angle of the presentation. You may want to discuss the latest topics, news, and industry tips, or interview interesting guests from a certain field. Give your medium a relevant name that will engage potential listeners and give them a simple and clear idea of ​​its focus.

Next, decide what format your new medium should take. Do you want to have only conversations, talk solo or work with another moderator, such as, for example, a colleague from your company? The beauty of solo recording is that you can start working on a podcast whenever you want. The guest interview format is more difficult to organise but easier in terms of the content, which is provided primarily by the guest.

In the role of a podcast guest, you can practise the improvised speaking skills required for job interviews, use the opportunity to showcase your expertise or promote your business.

Preparation

In the case of conversations, choose guests with interesting stories or ideas to share. Let them know in advance what topic or perspective you want to discuss. Request bio or other basic information. Confirm the date and time of the event in advance, along with other instructions, so that your guest can prepare well and avoid misunderstandings. It is also a good idea to communicate any expectations of how much time you'll need and how you'll be recording.

In terms of equipment, a podcast can be easily recorded on a digital recorder, mobile device or computer. You don't have to go directly to the studio or buy expensive equipment. However, for the best possible sound, it is better to have a USB microphone and headphones. If possible, do not use the microphone and speakers built into your computer. The microphone may pick up fan noise from the computer, while the sound from the speakers can also return to the microphone.

To ensure a smooth podcast conversation outside a professional studio, turn off other devices and disconnect any computer interruptions, such as Internet cards or e-mail notifications. Perform an audio check to ensure sound passing through the microphone is being recorded.


-bb-

  Tajemství natáčení úspěšných podcastů (1/2)

  Podcasty jsou za poslední rok na vzestupu. Je to skvělé médium, které vyhoví zaneprázdněným posluchačům, ale zároveň vám může vybudovat skvělou komunitu a zlepšit vaše komunikační schopnosti.

  Vyberte si vhodné téma a formát

  Jakmile se rozhodnete pustit do nahrávání podcastů, prvním úkolem je rozhodnout o tématu nebo úhlu představení. Možná budete chtít rozebírat nejnovější témata, novinky a tipy z oboru nebo vést rozhovory se zajímavými hosty z určité oblasti. Pojmenujte své médium relevantním názvem, který potenciální posluchače zaujme a dá jim jednoduchou a jasnou představu o zaměření.

  Dále se rozhodněte, jaký formát by mělo vaše nové médium mít. Budete chtít vést čistě rozhovory, hovořit sólo nebo s dalším moderátorem – například kolegou z vašeho podniku? Krása sólového nahrávání spočívá v tom, že můžete začít na podcastu pracovat kdykoli chcete. Formát rozhovoru s hostem je sice náročnější na organizaci, ale zase snazší na vyplnění obsahu, protože jej poskytuje primárně host.

  Sami jako host podcastu si můžete nacvičit improvizované řečnické dovednosti potřebné pro přijímací pohovory, mít příležitost předvést své odborné znalosti nebo propagovat své podnikání.

  Příprava

  V případě rozhovorů si vybírejte hosty se zajímavými příběhy nebo myšlenkami ke sdílení. Sdělte jim předem, o jakém tématu či úhlu pohledu chcete diskutovat. Vyžádejte si bio nebo jiné základní informace. Předem potvrďte datum a čas konání společně s dalšími pokyny, aby se váš host mohl dobře připravit a vyhnuli jste se nedorozumění. Je také dobré sdělit všechna očekávání, kolik času budete potřebovat a jak budete nahrávat.

  Pokud jde o vybavení, lze podcast snadno nahrávat na digitální rekordér, mobilní zařízení nebo počítač. Nemusíte přímo docházet do studia nebo kupovat drahé vybavení. Pro získání nejlepšího možného zvuku je však lepší mít USB mikrofon a sluchátka. Pokud je to možné, nepoužívejte mikrofon a reproduktory zabudované v počítači. Mikrofon může zachytit hluk ventilátoru z počítače a zvuk vycházející z reproduktorů se může také vracet zpět do mikrofonu.

  Abyste zajistili hladký průběh podcastového rozhovoru i mimo profesionální studio, vypněte další zařízení a odpojte veškerá vyrušování počítače, například karty na internetu nebo e-mailová oznámení. Proveďte zvukovou kontrolu a ujistěte se, že je nahráván zvuk procházející mikrofonem.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Toastmasters International - Nezisková vzdělávací organizace zastoupená  kluby po celém světě. Jejím hlavním cílem je vzdělávání členů v oblasti komunikace, veřejného vystupování a leadershipu.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Toastmasters International