The art of improvisation: basic techniques for improving your speaking skills

Umění improvizace: základní techniky pro zlepšení vašich řečnických dovedností

Imagine an improvised speech as a conversation. You don't have to plan it. In a conversation you offer things effortlessly. So start speaking and as you progress, more words will occur to you on their own ... Does this seem too easy? In fact, the art of spontaneous speech can be learnt.

Keeping up with the news and current events is one way to deal with the topic of discussion and controlling improvisation. The wider the general overview you have, the better prepared you will be for questions that may arise from your topic.

Search for ideas and suggestions on the topic based on previous meetings and write them down. You can use these items later to practise. If the meeting has a specific focus, consider how you might answer questions related to it.

The topic is often included in the meeting agenda. For example, if the topic is transport, think of an unforgettable trip, such as your first train ride or a busy flight. Thinking about a topic before a meeting will help calm your thoughts during the meeting. You can also train improvisation by engaging in targeted discussions with people you have never met before. Take advantage of various social gatherings.

Examples of improvisation techniques

Take, for example, a completely banal theme, such as making a bed. Here are some techniques that you can apply to any other issue:

Technique # 1: Past - present - future

As a child, I hated doing the beds but now it's just a ritual. Even so, I'm sure that as I get older, I'll go back to my old ways because it'll be harder for me to bend my back.

Technique # 2: Friends - family - others

My brother never makes his bed, but my mum always does. I often wonder if they are related at all! I think 80% of the population makes a bed every day.

Technique # 3: Status - explanation - status

Making beds is boring: it takes ages and you end up doing the same thing again some hours later. If you didn't bother, you'd save several minutes that could be spent on another activity. Making beds is wrong and I refuse to do it!

Technique # 4: Pros and cons (with the option to decide)

You could say that a made bed indicates discipline and an organised mind. On the other hand, if you don't make your bed, you may be perceived as a more creative person who is not bound by the rules.

Technique # 5: Recall recent events

I recently watched a news report on the war in the Middle East and suddenly it struck me: why am I afraid of such mundane tasks as making the bed? This helped me gain some perspective.

-bb-

  Umění improvizace: základní techniky pro zlepšení vašich řečnických dovedností

  Představte si improvizovanou řeč jako rozhovor. Nemusíte jej plánovat. V rozhovoru máte bez námahy co nabídnout. Zahajte konverzaci a jak budete mluvit, další slova vám sama přijdou na jazyk... Zdá se to snadné? Umění spontánního projevu se ale dá naučit.

  Držet krok s aktuálními událostmi a děním je jedním ze způsobů, jak se dokázat vypořádat s tématem diskuze a ovládnout improvizaci. Čím větší obecný rozhled budete mít, tím lépe budete připraveni na otázky, které mohou přijít k vašemu tématu.

  Hledejte náměty a podněty k tématu na základě předchozích schůzek a zapište si je. Tyto otázky můžete později používat k procvičování. Pokud na schůzce existuje téma, zvažte, jak byste mohli odpovědět na otázky, které s ním souvisí.

  Téma je často zahrnuto do programu setkání. Například pokud je tématem doprava, pomyslete na nezapomenutelný výlet, na první jízdu vlakem nebo na rušný let letadlem. Přemýšlení o tématu před setkáním vám pomůže zklidnit myšlenky v jeho průběhu. Improvizaci můžete také trénovat cíleným zapojováním do diskuzí s lidmi, které jste nikdy předtím nepotkali. Využijte k tomu nejrůznější společenská setkání

  Příklady improvizačních technik

  Vezměme si za příklad zcela banální téma, jakým je stlaní postele. Zde je několik technik, které podle vzoru můžete uplatnit i na jakoukoliv jinou problematiku:

  Technika #1: Minulost – současnost - budoucnost

  Jako dítě jsem nenáviděl ustávání postele, ale teď z toho mám prakticky rituál. Jsem si každopádně jistý, že jakmile zestárnu, vrátím se ke svým starým způsobům, protože pro mě bude těžší se ohnout v zádech.

  Technika #2: Přátelé – rodina - ostatní

  Můj bratr nikdy nestele postel, zato moje máma vždy. Často si říkám, jestli jsou vůbec příbuzní! Myslím, že 80 % populace si stele postel každý den.

  Technika #3: Status – vysvětlivka – status

  Stlát postel je nuda – trvá to věky, stejně ji rozestele zase o několi hodin později. Když se bez toho obejdete, ušetříte pět minut pro jinou aktivitu. Stlaní není správné a já to odmítám!

  Technika #4: Pro a proti (s možností rozhodnout)

  Dalo by se říci, že ustlaná postel poukazuje na vaši disciplínu a na to, jak máte uspořádanou mysl. Na druhou stranu, pokud si postel neustelete, můžete být vnímáni jako kreativnější člověk, který není vázán pravidly.

  Technika #5: Připomenutí nedávných událostí

  Sledoval jsem nedávno zprávy o válce na Blízkém Východě a najednou jsem se zarazil, proč se vlastně obávám každodenních výzev, jako je stlaní postele? Pomohlo mi to získat perspektivu.

   

  -bb-

  Zdroj: Toastmasters International - Nezisková vzdělávací organizace zastoupená  kluby po celém světě. Jejím hlavním cílem je vzdělávání členů v oblasti komunikace, veřejného vystupování a leadershipu.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Toastmasters International