Ten quotes about leadership to inspire you

Deset citátů o leadershipu, které vás inspirují

We each learn through our own practice; nonetheless, suggestions from those who wore the leader's coat many years before us can still be highly beneficial. So allow yourself to be inspired by ten timeless quotes from world leaders, both past and present.

"Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand."
General Colin Powell

“You are driven by your heart, you are driven by your talent, and you are driven by your instinct. And if you start to question and look at what people are doing to the left of you or to the right of you, you are going to lose that clarity of thought. Listen to the information. In the end it has to come from who you are. Own your decisions and own who you are but without apologies.”
Anna Wintour, editor-in-chief of the American magazine Vogue

"As a leader, you're probably not doing a good job unless your employees can do a good impression of you when you're not around."
Patrick Lencioni, writer and author of Five Causes of Team Failure

"You cannot be a leader, and ask other people to follow you, unless you know how to follow, too."
Sam Rayburn, former Congressman and 43rd Speaker of the US House of Representatives

"A community is like a ship; everyone ought to be prepared to take the helm."
Henrik Johan Ibsen, playwright and poet

“Learn how to learn from those you disagree with or even offend you. See if you can find the truth in what they believe.“
Kevin Kelly, founder of WIRED magazine

"The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant."
Max DePree, businessman and author of books on leadership

"How do you know you have won? When the energy is coming the other way and when your people are visibly growing individually and as a group."
Sir John Harvey-Jones

"Leadership is the ability to establish standards and manage a creative climate where people are self-motivated toward the mastery of long term constructive goals, in a participatory environment of mutual respect, compatible with personal values."
Mike Vance, American motivational speaker who popularised the phrase "think outside the box"

"People ask the difference between a leader and a boss. The leader leads, and the boss drives."
Theodore Roosevelt, 26th President of the United States

 

-bb-

  Deset citátů o leadershipu, které vás inspirují

  Každý se učíme vlastní praxí, ale i podněty od těch, kteří si kabát lídra oblékli mnohem dříve před námi, mohou být velmi přínosné. Inspirujte se deseti citáty světových lídrů z historie i současnosti, které mají nadčasovou platnost.

  „Skvělí lídři jsou téměř vždy také skvělí ve zjednodušování věcí. Dokáží řešit argumenty, debaty a pochybnosti a nabídnout řešení, kterému mohou všichni rozumět."
  generál Colin Powell

  "Jste poháněni svým srdcem, jste poháněni svým talentem a jste poháněni svým instinktem. A pokud začnete klást otázky a dívat se na to, co lidé dělají nalevo nebo napravo od vás, ztratíte jasnou myšlenku. Nakonec to musí vzejít z vás samých. Buďte vlastníky svých rozhodnutí i toho, kým jste a neomlouvejte se za to.“
  Anna Wintour, šéfredaktorka amerického magazínu Vogue

  "Jako lídr nejspíš neděláte dobrou práci, pokud vaši zaměstnanci nedělají dobrý dojem, když zrovna nejste poblíž."
  Patrick Lencioni, spisovatel a autor knihy Pět příčin selhání týmu

  "Nemůžete být lídrem a žádat jiné lidi, aby vás následovali, pokud nevíte, jak je také následovat."
  Sam Rayburn, bývalý kongresman a 43. mluvčí sněmovny reprezentantů USA

  "Komunita je jako loď; každý by měl být připraven převzít kormidlo."
  Henrik Johan Ibsen, dramatik a básník

  "Naučte se, jak se poučit od těch, s nimiž nesouhlasíte nebo vás dokonce uráží. Uvidíte, jestli náhodou nenajdete pravdu v tom, v co oni věří.“ 
  Kevin Kelly, zakladatel magazínu WIRED

  „První povinností lídra je definovat realitu. Tou poslední je poděkovat. Mezi tím je lídr služebníkem.“
  Max DePree, businessman a autor knih o leadershipu

  "Jak víš, že jsi vyhrál? Když energie začíná proudit opačným směrem a tví lidé viditelně rostou jako jednotlivci i jako skupina." 
  Sir John Harvey-Jones

  „Vedení je schopnost vytvářet standardy a řídit kreativní klima, kde jsou lidé motivováni ke zvládnutí dlouhodobých konstruktivních cílů v participativním prostředí vzájemného respektu, slučitelném s osobními hodnotami.“
  Mike Vance, americký motivační řečník, který zpopularizoval frázi „think outsite the box“

  "Lidé se ptají na rozdíl mezi lídrem a manažerem. Lídr vede a manažer řídí."
  Theodore Roosevelt, 26. prezident USA

   

  -bb-

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now
  Štítky: Leadership