Good leaders are not pessimists

Dobrý lídr nepropadá pesimismu

Optimists tend to live healthier and happier lives. They are also more effective leaders. That is at least according to a survey by behavioural statistician Joseph Folkman, the results of which were published on Forbes.com. Folkman, who has founded several successful companies operating in the field of management consultancy and written a number of bestsellers on leadership development, describes eight behaviours that result in leaders being perceived as optimists and thanks to which they are more successful in their work.

Do not rake over mistakes

Optimists see mistakes as partial failures we can learn from. Do not lose confidence in your team members because of one mistake.

Search for solutions

Blaming others and finger-pointing will not help. A leader should be able to take the blame and focus on solutions.

Emphasise the positive things

Optimists celebrate the achievements of their team. They also start meetings by summarising achievements because they know that what is discussed at the beginning is seen as the most important.

Welcome diverse opinions

A leader who is open to different opinions is directly perceived as more optimistic. Moreover, he or she really does receive better suggestions for dealing with different situations.

Think long-term

Be careful not to become too bogged down in short-term problems. Emphasise the long-term goals of the company as well as of your team.

Inspire and motivate

Optimists motivate their team by showing enthusiasm for working together and trying to make the work more fun.

Accept criticism

Be open to the opinions of others and actively seek feedback. An optimist can listen and learn.

Criticise constructively

Optimists understand that feedback is important not only for them but also for others. They criticise in a way that is helpful for their team.

-kk-

  Dobrý lídr nepropadá pesimismu

  Optimisté bývají v životě zdravější a šťastnější. Jsou také efektivnějšími lídry. Vyplývá to alespoň z výzkumu behaviorálního statistika Josepha Folkmana, jehož výsledky byly zveřejněny na serveru Forbes.com. Folkman, který je zakladatelem několika úspěšných firem působících v oblasti manažerského poradenství a autorem několika bestsellerů o rozvoji leadershipu, popsal osm způsobů chování, díky nimž jsou lídři vnímáni svým okolím jako optimisté a jsou pak ve své práci úspěšnější.

  Nelpěte na chybách

  Optimista chápe chyby jako dílčí selhání, ze kterých se můžeme poučit. Neodepisuje členy svého týmu kvůli jedné chybě.

  Hledejte řešení

  Hledání viníků a ukazování prstem vám k ničemu nepomůže. Lídr by měl být schopen vzít vinu na sebe a soustředit se na řešení.

  Zdůrazňujte pozitiva

  Optimisté oslavují se svými lidmi jejich úspěchy. Také začínají porady shrnutím úspěchů, protože vědí, že to, co se probírá na začátku, vnímají ostatní jako nejdůležitější.

  Vítejte různé názory

  Lídr, který je otevřený různým názorům, působí hned jako větší optimista. Navíc skutečně získá lepší náměty na řešení různých situací.

  Myslete dlouhodobě

  Dávejte si pozor, abyste příliš nezabředávali do krátkodobých problémů. Zdůrazňujte dlouhodobé cíle firmy i svého týmu.

  Inspirujte a motivujte

  Optimista motivuje své lidi nadšením pro společnou práci a snaží se, aby práce pro všechny byla i zábavou.

  Přijímejte kritiku

  Buďte otevření názorům druhých a aktivně se ptejte na zpětnou vazbu. Optimista umí poslouchat a poučit se.

  Kritizujte konstruktivně

  Optimista chápe, že zpětná vazba je důležitá nejen pro něj, ale i pro ostatní. Kritiku podává svým lidem tak, aby jim pomáhal.

  -kk-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu