Stay positive even when life is giving you a hard time

Zachovejte si pozitivní přístup, i když vás život těžce zkouší

People tend to take one of two positions: optimistic or pessimistic. Most of us choose the latter as a natural defensive reaction. However, the ability to remain optimistic in life, even in the event of problems, will influence your general outlook on life. Try a few tips on how to stay positive, overcome challenges and attract life achievements.

Control your reactions and answers

The optimist perceives an unfortunate event as a temporary situation that has no real impact on the future. On the other hand, the pessimist sees negative events as a permanent state, part of life and destiny.

If you find yourself in this situation, take a moment to think properly about the challenge before reacting. Try to respond to the next step towards improvement rather than to a failure over which you have no control.

Separate the event

The optimist sees difficulties as a unique event, while the pessimist considers them universal. This means that when something goes wrong for an optimist, they view the event as an isolated incident, largely disconnected from other situations that arise in their lives. The pessimist accepts the event and adds it to the list of other things that have happened in their life so far. They have mostly a negative outlook and are stressed by recurring problems which are often quite unrelated.

Try to remember that facing failure in one area of ​​life does not mean you face failure in life as a whole. You may just need to adjust your plans and have the right outlook. Mental isolation of an individual incident will allow you to deal with obstacles prudently.

Do not take failure personally

Sometimes it can be extremely hard to see the positive side of failure. Optimists see events as external, while pessimists take them personally. When something goes wrong, the optimist will tend to see any loss as a result of external factors over which one has little control.

Looking at the bigger picture of the situation allows you to act calmly and come through any event. Remember that failures are always temporary, external events and whenever something goes wrong, it is usually the result of a number of external influences.

 

-bb-

  Zachovejte si pozitivní přístup, i když vás život těžce zkouší

  Lidé mají k výzvám obvykle tendenci zaujmout jeden z postojů – optimistický nebo pesimistický. Většina z nás v přirozené obranné reakci volí ten druhý. Vaše schopnost zůstat životním optimistou i v případě problémů nicméně ovlivní váš celkový výhled na život. Vyzkoušejte pár tipů, jak zůstat pozitivní, překonávat výzvy a přitahovat životní úspěchy.

  Ovládejte své reakce a odpovědi

  Optimista vnímá nešťastnou událost jako dočasnou situaci, která nemá žádný skutečný dopad na budoucnost. Pesimista naopak vidí negativní události jako trvalý stav, jako součást života a osudu.

  Když se ocitnete v této situaci, věnujte chvíli tomu, abyste se nad výzvou skutečně zamysleli, než zareagujete. Zkuste reagovat na další krok směrem ke zlepšení, spíše než reagovat na neúspěch, nad nímž nemáte žádnou kontrolu.

  Oddělte událost

  Optimista vidí obtíže jako jedinečnou událost, zatímco pesimista je považuje za univerzální. To znamená, že když se optimistovi něco pokazí, dívá se na událost jako na izolovaný incident, který je do značné míry odpojen od ostatních situací, které se v jejich životě odehrávají. Pesimista událost přijme a přidá ji na seznam dalších věcí, které se mu v životě doposud staly. Má převážně negativní vyhlídky, a je stresován nabalujícími se problémy, které však spolu často ani nesouvisejí.

  Zkuste si připomenout, že to, že čelíte neúspěchu v jedné oblasti života, neznamená, že čelíte neúspěchu i v celém životě. Možná budete muset své plány jednoduše upravit, stačí mít jen správný výhled. Mentální izolace incidentu vám umožní řešit překážky s rozvahou.

  Neberte selhání osobně

  Někdy může být nesmírně obtížné vidět pozitivní stránku selhání. Optimista vidí události jako externí, zatímco pesimisté interpretují události jako osobní. Když se něco pokazí, optimista bude mít tendenci vidět ztrátu jako důsledek vnějších faktorů, nad nimiž má člověk malou kontrolu.

  Pohled na větší obrázek situace vám umožňuje jednat klidně a projít jakoukoli událostí. Zapamatujte si, že neúspěchy jsou vždy dočasné, vnější události a kdykoli se něco pokazí, obvykle jsou způsobeny řadou vnějších vlivů.

   

  -bb-

   

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com