Where to improve this year? Maybe in communication

V čem se letos zlepšit? Třeba v komunikaci

Whatever field we are working in, our interpersonal skills have a major influence on how successful we will be in our career - e.g. how we can communicate, establish and maintain mutually beneficial relationships, gain the trust of colleagues and customers. If you are, therefore, still wondering what to focus your personal development on in the new year, try interpersonal skills.

Learn to provide feedback

Both positive and negative feedback should be provided directly and immediately. Talking is, however, not enough. When you talk with someone, listen and ask questions. Never assume that you know what someone else wants or thinks. Comply with the rules of the organizational culture.

Don't try to change just the others

Seeing the mistakes of others is too simple. Try to focus more on your own behavior and mistakes. Accept also the fact that you will meet difficult people at work as well as in your private life, but that doesn't mean that you have to surround yourself by them.

Listen to others as well as yourself

You've probably already discovered that it is not enough to only show good performance. You must be able to communicate. Try, therefore, to focus on listening to others, don't interrupt them when they speak and learn to read their body language. Similarly, focus on yourself.

Expand your horizons

Stop taking care only of yourself and and look what is happening around you more. If you want to learn more about yourself via your surroundings, focus on who and what make you upset. Think about why that is like that and look for ways to prevent it.

Tell people what you want them to

When you invite others to discuss your ideas and problems, do not run a monologue. Tell them in advance what you expect from them - why they should participate and what your common goal is.

Find your biggest communication problems

Make a commitment to search the communication habits that are causing most problems in your career and in your relationships with other people in the workplace this year. Once you realize it, actively work on how to eliminate the causes.

-kk-

  V čem se letos zlepšit? Třeba v komunikaci

  Ať už pracujeme v jakémkoli oboru, zásadní vliv na to, jak úspěšní budeme v kariéře, mají naše interpersonální dovednosti – jak umíme komunikovat, navazovat a udržovat vzájemně přínosné vztahy, získat si důvěru spolupracovníků i zákazníků. Pokud tedy ještě přemýšlíte, na co zaměřit svůj osobní rozvoj v novém roce, zkuste právě interpersonální dovednosti.

  Naučte se předávat zpětnou vazbu

  Pozitivní i negativní zpětnou vazbu je třeba předávat přímo a aktuálně, mluvit ale nestačí. Když s někým mluvíte, naslouchejte a ptejte se. Nikdy nepředpokládejte, že víte, co někdo druhý chce nebo co si myslí. Dodržujte také pravidla organizační kultury, v níž se pohybujete.

  Nesnažte se pouze měnit druhé

  Vidět chyby na druhých je příliš jednoduché. Zkuste se více zaměřit na své vlastní chování a své chyby. Smiřte se také s tím, že v práci stejně jako v soukromém životě zkrátka budete narážet na problematické lidi, což však neznamená, že se jimi musíte obklopovat.

  Naslouchejte druhým i sobě

  Pravděpodobně jste již zjistili, že pouze odvádět dobré pracovní výkony nestačí. Je třeba umět komunikovat. Zkuste se proto zaměřit na naslouchání druhým, nepřerušujte je, když mluví a učte se číst řeč jejich těla. Stejně se zaměřte i sami na sebe.

  Rozšiřujte své obzory

  Přestaňte se zabývat pouze sami sebou a více hleďte na to, co se děje kolem vás. Chcete-li se skrze své okolí dozvědět něco více o sobě, zaměřte se na to, kdo a co vás vyvádí z míry. Zamyslete se, proč to tak je a hledejte způsoby, jak tomu předcházet.

  Říkejte lidem, co od nich chcete

  Když už pozvete ostatní k diskusi nad svými myšlenkami a problémy, neveďte monolog. Předem jim sdělte, co od nich očekáváte – proč se mají zapojit a co je vaším společným cílem.

  Najděte své největší komunikační problémy

  Dejte si závazek hledat v letošním roce své komunikační zvyky, které vám způsobují nejvíce problémů v kariéře a ve vztazích s ostatními lidmi na pracovišti. Jakmile si je uvědomíte, aktivně pracujte na tom, jak je odstranit.

  -kk-

  Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)