A step-by-step personal development plan for employees

Sestavení plánu osobního rozvoje zaměstnanců krok po kroku

Personal development of employees is one of the key tasks of a manager. Unfortunately, in the case of many teams the development plan remains too abstract and there is no real progress. But you just need to stick to a simple plan and then you, as a manager, can really help your employees to progress both career-wise and personally. This brings benefits to everyone: the employee, you and the company. This article looks at a simple way to put together a realistic personal development plan, including its outline and structure.

A personal development plan should always be compiled with the help of the given employee, with whom you must discuss individual steps. The resulting plan should thus be a result of negotiations between you (the manager) and the employee.

Identifying the employee's strengths

According to The Balance, you must first of all define the strengths of the given employee. What are they good at, what is their expertise, what can they be proud of? Answers to these questions will help you understand the employee's situation and the skills they can use to develop themselves.

Identification of weaknesses

Write down a list of weaknesses and points that need improvement. You will then focus on these points when putting together the development plan.

Compiling an action plan

Next comes a list of specific action steps that will lead to improvement of the current situation. Plan these development activities point by point, in a completely specific way.

Definition of indicators of subsequent development

Define the desired state, using measurable and specific indicators. Only then will you know if you have reached the defined goals or not.

Defining the time frame

Determine the timeline of all the steps and define a realistic schedule for the plan. Also plan for checkpoints on specific dates when you will look at progress.

Continuous monitoring

Follow the actual plan, completing the steps one by one, and check your progress continuously. Monitor the situation and evaluate whether you are not diverging too much from the given plan. Alternatively, you can make changes to the plan.

 

-mm-

  Sestavení plánu osobního rozvoje zaměstnanců krok po kroku

  Osobní rozvoj podřízených je jedním z klíčových úkolů manažera. Bohužel, u mnohých týmů zůstává plán rozvoje zaměstnanců příliš abstraktní a nevede k žádnému reálnému posunu. Stačí se ale držet jednoduchého plánu a můžete z pozice manažera svým podřízeným skutečně pomoci se profesně a osobnostně posunout, z čehož budou těžit jako oni, tak i vy a celá firma. V tomto článku se podíváme, jak můžete u svých podřízených jednoduše sestavit přehledný a realistický plán osobního rozvoje a jakou osnovu a strukturu by plány osobního rozvoje měly mít.

  Osobní plán rozvoje sestavujte vždy s pomocí dotyčného pracovníka a jednotlivé kroky s ním konzultujte.  Výsledný plán vždy musí být společným výsledkem jednání mezi vámi (manažerem) a daným zaměstnancem.

  Detekce silných stránek zaměstnance

  Podle The Balance je v prvé řadě je nutné definovat, jaké jsou silné stránky daného zaměstnance. V čem vyniká, co je jeho expertiza, na co může být hrdý? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou pochopit situaci, v jaké se pracovník nachází, i dovednosti, které může ke svému rozvoji využít.

  Identifikace slabých stránek

  Sepište naopak seznam slabých stránek nebo oblastí, které by potřebovaly vylepšit. Na ty se potom budete při sestavování plánu osobního rozvoje zaměřovat.

  Sestavení akčního plánu

  Následuje soupis akčních a konkrétních kroků, které ke zlepšení situace povedou. Naplánujte tyto rozvojové aktivity bod po bodu a zcela specificky.

  Definice ukazatelů následného rozvoje

  Definujte, jak vypadá kýžený stav, a to pomocí měřitelných a konkrétních ukazatelů. Jedině tak budete vědět, jestli jste dosáhli vytyčených cílů.

  Určení časové osy

  Určete časovou osu všech kroků a určete realistický kalendář daného plánu. Naplánujte si i konkrétní termíny, kdy budete průběžně kontrolovat postup.

  Průběžná kontrola

  Postupujte podle plánu, podnikejte plánované kroky a také průběžně svůj postup kontrolujte. Monitorujte situaci a vyhodnocujete, jestli se od plánované osnovy výrazně nevychylujete, a případně plán upravte.

   

  -mm-

  Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance