To fire, or not to fire?

Propustit, nebo nepropustit?

Small business owners as well as team managers often struggle with the question of when they should say goodbye to an employee whose performance they are not satisfied with for a reason and when to give him or her another opportunity. On the one hand, we should count with the fact that everybody makes mistakes. On the other hand, however, we should also count with the fact that the company needs to invest its resources effectively and that it has only one reputation.

Every manager has to decide himself and consider as many factors affecting the specific situation as possible. Nevertheless, the Easy Small Business HR website - based on the experience of small business owners - recommends the following ways of decisioning.

When to say goodbye

It is a clear signal for dismissal when you have already discussed your dissatisfaction with an employee, but he or she still behaves the same way. Document the behavior to show him or her clear evidence.

An absence without excuse is another clear case. Many small companies or teams are working flexibly without any fixed working hours. The employees should, however, definitely not abuse it and they should not let their superiors wondering about where they are.

Whether it's the explanation of the reason of an absence or communication about anything else, you should not tolerate liars in your team. Do not cooperate with people you cannot trust.

When to give a second chance

Everyone may lose energy at work and his or her usual performance may start to deteriorate. However, this does not have to be a reason to be fired. First try to talk with such an employee and agree on ways to help each other.

Unprofessional behavior does not have to be a reason for dismissal either. Especially a young person may fall short in dressing professionally or communicating with colleagues. This can, however, be learned quickly. It would be worse when the employee's consciously bad attitude is the cause of the unprofessional behavior.

Last but not least, try not to judge an employee for making one big mistake. At first sight, you may consider losing a big client or deleting important data from the corporate database as a sufficient reason for dismissal. However, try to think about how the employee will behave when you give him another chance. You will most often be surprised how hard he or she will try.

-kk-

  Propustit, nebo nepropustit?

  Majitelé malých firem, ale i manažeři týmů, často bojují s otázkou, kdy se se zaměstnancem, s jehož výkony nejsou z nějakého důvodu spokojeni, rozloučit a kdy mu dát ještě příležitost. Na jedné straně je třeba počítat s tím, že chyby dělají všichni, na druhou stranu však i s tím, že firma potřebuje investovat své zdroje efektivně a také má jen jednu pověst.

  Každý manažer se musí rozhodnout sám a zvážit při tom co nejvíce faktorů, které ovlivňují jeho konkrétní situaci. Server Easy Small Business HR přesto – na základě zkušeností majitelů malých firem – doporučuje následující postup rozhodování.

  Kdy se rozloučit

  Jasný signál pro propuštění zaměstnance je případ, kdy jste již s dotyčným řešili svou nespokojenost, ale on se nadále chová stejně. Dokumentujte jeho chování, abyste mu mohli ukázat jasné důkazy.

  Další jasný případ je absence bez omluvy. Řada malých firem či týmů pracujete flexibilně, takže zaměstnanci nemají pevnou pracovní dobu. Rozhodně by toho však neměli zneužívat a nedávat o sobě vědět.

  Ať už jde o vysvětlování důvodu nepřítomnosti nebo komunikaci o čemkoli jiném, neměli byste ve svém týmu trpět lži. Nespolupracujte s lidmi, kterým nemůžete věřit.

  Kdy dát druhou šanci

  Každému se v práci může stát, že ztratí energii a jeho obvyklé výkony se začnou zhoršovat. To však ještě nemusí být důvod k vyhazovu. Zkuste si nejprve popovídat a domluvit se na způsobu, jak si vzájemně pomoci.

  Důvodem k výpovědi nemusí být ani neprofesionální chování. Zejména mladý člověk může pokulhávat v profesionálním oblékání nebo komunikaci s kolegy. Tomu se však dá rychle naučit. Horší je to v případě, kdy je příčinou neprofesionálního chování vědomě špatný postoj zaměstnance.

  V neposlední řadě se pak snažte neodsuzovat zaměstnance za jednu velkou chybu. Ztráta velkého klienta nebo vymazání důležitých dat z firemní databáze pro vás může na první pohled být dostatečný důvod k výpovědi. Zkuste se však zamyslet, jak se bude daný zaměstnanec chovat, když mu ještě dáte šanci. Většinou vás překvapí, jak moc se bude snažit.

  -kk-

  Zdroj: Easy Small Business HR.com - manažerské rady pro podnikatele a malé firmy