Why don't people like your meetings?

Proč lidé nemají rádi vaše porady?

Does it happen to you that you call a meeting and the participants' behaviour clearly shows that sitting with you at this meeting is a waste of their time? Then it is time for you to consider whether there is a reason to be met, and if so, whether the participants know it. How can you find out that the problem with your meetings is in yourself?

You did not prepare an agenda

Always before you call a meeting, remind yourself that the time of your people is precious. If you force them to participate, they will resent you. You have certainly heard many times that a meeting without a pre-outlined agenda makes no sense. So you should finally take it seriously. Clearly define what you want to achieve and in what time frame.

You are dismissive

Preparation is important. However, you should not prepare to the extent that your opening speech will take the whole previously specified time of the meeting. Do not give a presentation to an anonymous audience, look people in the eye, establish a dialogue as soon as possible, do not overwhelm them by excessive amounts of data and learn to listen more than talk.

You behave too informally

If you stand in front of people you are not very familiar to, beware not to be too familiar right from the beginning. This might unnecessarily discourage your audience.

You play with your phone

The best thing you can do is not to bring your phone to a meeting at all or turn it off or just when you enter the meeting room. Once you start to look at your phone during the meeting, you will send the signal to all those present that you do not have a basic respect for them.

You speak just to speak

Be careful to let everyone participating in your meeting speak, not just yourself or the loudest. The fact that you are talking all the time will not show that you are right or that your words have a real value. Often it will be just the opposite.

-kk-

  Proč lidé nemají rádi vaše porady?

  Stává se vám, že svoláte poradu a z chování účastníků je jasně patrné, že sezení s vámi na této poradě považují za ztrátu času? Pak je na čase, abyste se zamysleli, zda vůbec existuje důvod, abyste se scházeli, a pokud ano, zda jej účastníci znají. Jak tedy poznáte, že problém s vašimi poradami je ve vás osobně?

  Nepřipravili jste agendu

  Vždy, než začnete svolávat poradu, si připomínejte, že čas vašich lidí je drahý. Pokud je budete nutit k účasti, začnou vás nesnášet. Jistě jste již mnohokrát slyšeli, že porada bez předem vytyčené agendy nemá smysl. Tak se tím konečně začněte řídit. Jasně definujte, čeho chcete dosáhnout a v jakém časovém rozvrhu.

  Jste přezíraví

  Příprava je důležitá. Neměli byste se však připravovat natolik, že váš úvodní projev zabere celou původně určenou dobu porady. Nepřednášejte prezentace k anonymnímu publiku, dívejte se lidem do očí, co nejdříve navažte dialog, nezavalujte je přílišným množstvím dat a učte se více poslouchat než mluvit.

  Chováte se příliš neformálně

  Pokud před sebou máte lidi, s nimiž se důvěrně neznáte, dávejte si pozor, abyste nebyli hned z počátku příliš familiérní. Zbytečně byste tím mohli své publikum odradit.

  Hrajete si s telefonem

  Nejlépe uděláte, když si s sebou telefon na poradu vůbec nebudete brát nebo jej vypnete hned při vstupu do místnosti. Jakmile se totiž na něj začněte v průběhu porady dívat, vyšlete všem přítomným signál, že k nim nemáte základní respekt.

  Mluvíte jen proto, abyste mluvili

  Dávejte si pozor, aby na vašich poradách mohli mluvit všichni, nejen vy sami nebo ti nejhlasitější. Tím, že budete stále mluvit, nedokážete, že máte pravdu nebo že vaše slova mají skutečnou hodnotu. Často tomu bude právě naopak.

  -kk-

  Zdroj: iMedia Connection - americký server věnovaný především internetovému marketingu