Five ways to improve your communication this year

Pět způsobů, jak se tento rok zlepšit v komunikaci

Communication skills play a crucial role in the success of a management role. You could be the greatest expert and visionary out there but still your team might never fulfil its potential if you are unable to communicate effectively your ideas and requirements to subordinates. Fortunately, it only takes a few small changes and your communication can improve almost immediately. Let's look at five steps you could take this year to better your management communication towards subordinates.

Be authentic

As the Center for Creative Leadership states, authenticity is a frequently neglected yet crucial factor in successful management communication. Do not think too much about how you should or should not sound, or what and what not to say. Speak more in a way that suits you, and be honest.

Be available

Even the best communication skills will be of no use if you never make the time to communicate with employees. Time spent with employees should be your priority. So reduce all other various meetings and duties, and instead devote more energy to your employees.

Learn to listen

Listening is a very strong communication tool. Cease to overwhelm the people around you with your visions and opinions; instead, stop and listen to what your subordinates are saying to you (both explicitly and in between the lines).

Speak in short sentences and to the point

People often try to improve their communication skills by speaking more and in a very eloquent fashion. However, it is much more pleasant to listen to speech that is not just one never-ending sentence, but rather is separated into short, brief, and powerful sentences.

Use the power of examples and stories

Examples, illustrations and stories can help you better explain your thoughts to subordinates. Use the power of stories to your advantage and thus become a more effective communicator.-mm-

  Pět způsobů, jak se tento rok zlepšit v komunikaci

  Komunikační dovednosti hrají v úspěchu vaší manažerské role zcela klíčovou úlohu. I když jste sebelepší odborník a vizionář, pokud neumíte efektivně komunikovat a své nápady a požadavky podřízeným předat, váš tým nikdy nebude schopen dosáhnout svého maximálního potenciálu. Naštěstí stačí pár drobných změn a vaše komunikace se může téměř okamžitě výrazně vylepšit. Pojďme se podívat na pět kroků, které můžete tento rok učinit, abyste se zlepšili ve své manažerské komunikaci směrem k podřízeným.

  Buďte autentičtí

  Jak uvádí Center for Creative Leadership, autenticita je často opomíjeným, ale klíčovým faktorem v úspěšné manažerské komunikaci. Nepřemýšlejte tolik nad tím, jak byste měli nebo neměli znít nebo co byste měli nebo neměli říkat. Mluvte více tak, jak vám to vyhovuje, a mluvte upřímně.

  Buďte dostupní

  Sebelepší komunikační dovednosti vám nebudou k ničemu, pokud si nikdy neuděláte čas se svými podřízenými komunikovat. Čas s vašimi podřízenými by pro vás měl být priorita. Proto omezte všelijaké schůzky a ostatní povinnosti a raději věnujte energii svým podřízeným.

  Naučte se naslouchat

  Naslouchání je velmi silná komunikační zbraň. Přestaňte chrlit na své okolí své vize a názory. A raději se zastavte a poslouchejte, co se vám vaši podřízení snaží říct (explicitně i mezi řádky).

  Mluvte ve větách. A stručně

  Mnoho lidí se snaží své komunikační dovednosti vylepšit tím, že mluví více a košatěji. Mnohem příjemněji se ale poslouchá promluva, která není jedním dlouhým nekonečným souvětím, ale která je rozdělena na krátké, stručné a úderné věty.

  Využívejte sílu příkladů a příběhů

  Příklady, ilustrace a příběhy vám pomohou lépe vašim podřízeným vysvětlit vaše myšlenky. Využijte sílu příběhů ve svůj prospěch a staňte se tak efektivnějším komunikátorem.  -mm-

  Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership