Five signs you are a micro-manager

Pět signálů, že jste mikro-manažer

Micro-management: a practice whereby a manager stands permanently behind a worker's back, checking their every step. Micro-management is understandable (and necessary) when training a new employee or onboarding a new hire, but if it involves experienced workers who do not need it, it can have negative impact on the trust, productivity and confidence of the given employee. Here are five signs that may indicate you have a problem with excessive micro-management of subordinate employees.

You give advice even if no one wants it

According to the People Management website, a classic sign of micro-management is giving advice even when it was not requested by the worker and is not even necessary. Even if the advice is well-meant, consider whether it is really essential in the given situation or whether it might be better just to leave the employee to work on their own.

You interfere in an agenda that is not yours

You may think your remarks and offers of help to colleagues whose agenda officially has nothing to do with you are welcomed by them. But the fact is that every worker has a defined scope of work and if you disagree with how someone is doing their job and the methods they are using, you must deal with it in a systemic way and talk to the head of the given department.

You try to solve every problem right at the outset

A typical micro-manager wants to have everything under control, so they detect any problem right away and start solving it immediately, even if it is no big deal. A good manager must be willing to leave space for employees to deal with smaller problems on their own.

You want subordinate employees to be like you

Do you think you always do the best job of anyone? Do you feel anxious if you have to delegate work and the result is (quite logically) different from what exactly you had expected? This is often the core of the problem in micro-management. You as a leader must learn to respect the fact that everyone works in a different way and in the end everyone will produce slightly different results.

Your team members cease to share details of their work with you

One result and also sign of micro-management might be that employees stop telling you what they are working on. When describing their work and the status of current projects, they do not go into detail because they know there is a risk you will start interfering with what they are doing and be dealing with every trifle.

 

-mm-

  Pět signálů, že jste mikro-manažer

  Mikro-management. Jedná se o praktiku, kdy vedoucí takříkajíc stojí za zády pracovníka a kontroluje každý jeho krok. Mikro-management je pochopitelný (a nutný) u zaškolování nového pracovníka a u začínajících nováčků, ale pokud se praktikuje i u zkušených zaměstnanců, u kterých to není potřeba, může to mít neblahý vliv na důvěru, výkonnost a sebevědomí dotyčného pracovníka. Zde je pět znaků, podle kterých poznáte, že možná máte s přehnaným mikro-managementem svých podřízených problém.

  Rozdáváte rady, i když to po vás nikdo nechce

  Podle serveru People Management je klasickým znakem mikro-managementu dávání rad i v případech, kdy žádná rada nebyla ze strany pracovníka vyžádána a kdy ani není potřeba. I když jsou vaše rady možná dobře míněné, zamyslete se, jestli jsou v dané situaci skutečně potřeba a jestli by nebylo lepší nechat zaměstnance pracovat samostatně.

  Zasahujete do agendy, která pod vás nespadá

  Možná se vám zdá, že vaše připomínky a snahy o výpomoc u kolegů, jejichž agenda pod vás oficiálně nespadá, jsou z jejich strany vítané. Fakt je ale ten, že každý pracovník má vymezené pole působnosti, a pokud nesouhlasíte s tím, jak někdo svoji práci odvádí a jaké k tomu užívá postupy, musíte danou věc řešit systematicky a s vedoucím pracovníkem oddělení, pod které dotyčný zaměstnanec spadá.

  Snažíte se všechny problémy řešit hned v zárodku

  Typický mikro-manažer chce mít vše tak pod kontrolou, že detekuje jakýkoliv problém a ihned ho začíná řešit, i když se o žádnou závažnou záležitost nejedná. Dobrý vedoucí musí umět nechat svým podřízeným prostor i určité menší problémy řešit samostatně.

  Chcete, aby se vám vaši podřízení co nejvíce podobali

  Myslíte si, že umíte práci odvést nejlépe? Nedělá vám dobře, když musíte delegovat práci a výsledek je (logicky) v něčem rozdílný od toho, jak byste si ho přesně představovali vy? Toto je časté jádro problému při mikro-managementu a vy jakožto vedoucí se musíte umět naučit respektovat fakt, že každý pracuje jinak, každý má nakonec trochu jiné výsledky a ne vždy může být všechno přesně podle vás.

  Podřízení se vám přestávají svěřovat s tím, co dělají

  Důsledkem a ukazatelem mikro-managementu může být i to, že se vám zaměstnanci přestávají svěřovat s tím, co dělají. Při popisu své činnosti a stavu aktuálních projektů nezabíhají do podrobností, protože vědí, že hrozí, že se do jejich práce začnete přehnaně vkládat a řešit každou drobnost.

   

  -mm-

  Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management