Five tips for leading effective personal development meetings with subordinates

Pět rad, jak vést efektivní schůzky s podřízenými o jejich osobním rozvoji

Personal development of employees is one of the key tasks of a manager. No team leader should neglect this aspect of their role and they should meet with their subordinates regularly both to assess what has gone well or not so well, and put in place a new personal development plan for the future. Here are five pieces of advice on how to lead these regular meetings with subordinates so they have the desired effect.

Do not underestimate the importance of the meetings

As the Harvard Business Review states, many managers tend to regard evaluation and leadership meetings with employees as being of lesser importance and often plan them for late in the day in the belief there are more important things to deal with. The result is that participants often have neither the mood nor energy to focus on important, strategic topics.

Block enough time for the meetings

You should not feel pressed for time during assessment meetings. Block sufficient time, consider the meeting a priority and do not look at your phone during it.

Define what you will talk about and what you want to achieve

Every meeting should have a clear aim and agenda; assessment meetings are no exception. Do not waste time on small talk; deal with specific topics so the meetings are not just about fulfilling an obligation.

Remember the meeting is not about you

As a manager, you should not focus on yourself during meetings, but primarily on the given employee. Put aside your ego for a while and genuinely try to listen to the person on the other side of the table.

Focus on long-term visions and strategic topics

Regular meetings with employees are too often used to talk about everyday matters and catch up on the daily agenda. Do not talk about mundane tasks and individual projects with your employees; instead, focus on the general context, long-term visions and strategies.

 

-mm-

  Pět rad, jak vést efektivní schůzky s podřízenými o jejich osobním rozvoji

  Osobní rozvoj pracovníků je jedním z klíčových úkolů manažera. Žádný týmový vedoucí by tento aspekt své role neměl podceňovat a měl by se se svými podřízenými pravidelně scházet. Na těchto schůzkách by se mělo bilancovat, co se podvedlo a co ne, a měl by se připravovat další plán osobního rozvoje dotyčného pracovníka. Zde je pět rad, jak tyto pravidelné schůzky s podřízenými vést, aby skutečně měly kýžený efekt.

  Nepodceňujte důležitost těchto setkání

  Jak uvádí Harvard Business Review, mnozí manažeři mají tendence vnímat bilanční a manažerská setkání se zaměstnanci jako něco druhořadého. Často je proto plánují až na konec dne s tím, že přes den jsou důležitější věci na práci. Ve výsledku tak už často nemají účastníci náladu ani energii řešit nějaká zásadnější, strategická témata.

  Vyhrazte si na setkání dostatek času

  Při bilančních jednáních jeden na jednoho vás nesmí tlačit čas. Vyhraďte si proto dostatek času, určete toto setkání jako svoji prioritu a nedívejte si v průběhu jednání na telefon.

  Definujte, o čem budete jedna a čeho chcete dosáhnout

  Každé setkání by mělo mít jasný cíl a agendu. A to platí i u bilančních schůzek. Neztrácejte čas povrchním tlacháním a bavte se konkrétně tak, aby vaše setkání nebyla jenom povinností, kterou je potřeba splnit.

  Pamatujte, že tyto schůzky nejsou o vás

  Jako manažer byste se neměli při setkáních s podřízenými soustředit na vás, ale hlavně na daného pracovníka. Dejte tedy na chvíli ego stranou a skutečně se snažte naslouchat člověku, naproti kterému sedíte.

  Soustřeďte se na dlouhodobé vize a strategická témata

  Až příliš často jsou pravidelné schůzky s podřízenými využívány k řešení každodenních otázek a k dohánění restů z běžných pracovních dnů. Vyvarujte se toho, abyste na schůzkách s podřízenými řešili běžné otázky týkající se například jednotlivých projektů, a soustřeďte se spíše na celkový kontext, dlouhodobé vize a strategie.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review