Five steps towards the satisfaction of subordinates

Pět kroků ke spokojenosti vašich podřízených

What can you, as a team leader, do in order to have satisfied – and therefore productive – subordinates? At the present time of numerous restrictions and home office, how can you help them find a balance between their personal and work life? Here are five significant steps you can take as a team leader to help employees come to work feeling happy.

Praising a job well done

Although many employers do not see things this way, employees do want them to appreciate good work not only in monetary terms, but also non-financially. Praise quality employees and thank them publicly for their outstanding work.

Sufficiently empowered employees

According to Forbes, a frequent source of frustration among employees is insufficient maneuvering space for creativity and a lack of empowerment for their own work. Trust your employees and allow them enough authority that will enable them to work with maximum efficiency and influence the things and systems they are working with.

Personal development as a real opportunity, not just a theory

Your company should value employees who are trying to develop and it should support them in their personal growth. If you offer employees the possibility of developing personally and becoming an expert in a certain field, they will have one reason less to leave.

Set up clear rules for career development

Set up clear, transparent and firmly established rules for climbing the career ladder in your company. Employees should be secure in the knowledge that upon fulfilling certain conditions, they will receive a pay rise or promotion to a more senior position.

Flexibility in terms of time and space

Offering time and space-related flexibility often does not cost the employer anything but it is a crucial benefit that especially these days employees appreciate. Devise a system of home office, a flexible starting and finishing time for working hours, and help employees harmonise their personal and work life.

 

 

-mm-

  Pět kroků ke spokojenosti vašich podřízených

  Co můžete z pozice vedoucího udělat pro to, aby byli vaši pracovníci spokojení – a tím pádem i produktivní? Jak jim můžete pomoci v současné době, poznamenané omezeními a často i prací z domova, najít rovnováhu mezi osobním a pracovním životem? Zde je pět kroků, které můžete jako lídr týmu učinit a tím významně přispět k tomu, že pracovníci budou do práce chodit rádi.

  Chvála a ocenění dobře odvedené práce

  Ačkoli to celá řada zaměstnavatelů tak nevnímá, pracovníci vyžadují, aby dobře odvedená práce na jejich straně byla ze strany zaměstnavatele doceněna nejenom finančně, ale i nefinančně. Vyzdvihujte kvalitní pracovníky a děkujte jim veřejně po nadstandardně odvedené práci.

  Dostatečné pravomoci na straně pracovníků

  Podle Forbesu je častým zdrojem frustrace u zaměstnanců to, že nemají dostatečný manévrovací prostor pro vlastní kreativitu a že nemají dostatek pravomocí pro vlastní práci. Důvěřujte vlastním pracovníkům a vybavte je dostatečnými pravomocemi, které jim umožní skutečně efektivně pracovat a ovlivňovat věci a systémy, se kterými pracují.

  Osobní rozvoj jako reálná možnost, ne jen jako teorie

  Firma by měla oceňovat zaměstnance, kteří se snaží někam posunout, a měla by je především podporovat v jejich osobním rozvoji. Pokud nabídnete pracovníkovi možnost osobního růstu a odborné profilace, má o jeden zásadní důvod méně, proč někam odcházet.

  Jasně daná pravidla kariérního postupu

  Nastavte jasná, transparentní a pevně daná pravidla postupu po kariérním žebříčku ve vaší firmě. Zaměstnanec by měl mít jistotu, že pokud splní určité podmínky, projeví se to na zvýšení jeho platu nebo na postupu na seniorní pozice.

  Časová i místní flexibilita

  Nabídnout časovou a místní flexibilitu zaměstnancům často zaměstnavatele nestojí téměř nic, a přesto se jedná o zcela zásadní benefit, který především v dnešní době pracovníci velmi ocení. Vypracujte systém home office, flexibilních začátků a konců pracovní doby a vycházejte zaměstnancům vstříc při harmonizaci pracovního a osobního života.

   

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com