Eight tips on finally overcoming procrastination

Osm tipů, jak konečně překonat prokrastinaci

Are you struggling with procrastination? Do you constantly postpone your responsibilities and have trouble staying focused on your work duties? Here are eight tips finally to put an end to procrastination.

These tips were published by Addicted2Success.com.

Break down big tasks into smaller ones

The first step is to divide the tasks in front of you into smaller and more easily achievable parts. Then they will not seem so difficult and impossible to accomplish.

Prioritise

If you have a lot to do and can't decide what to do first, prioritise. Rank tasks from the most to least important and give your work some system.

Set clear goals

Every task you have in front of you should have a specific, clear and quantifiable goal so that you know exactly what point you are actually working towards.

Share your plans with a colleague, boss or friends

Commitment yourself to achieving your goals by sharing your plan with friends or colleagues. This will make you feel more obliged actually to follow through on your commitments.

Use the Pomodoro technique

The Pomodoro technique involves working on one task for 20 minutes at a time and then taking a five-minute break.

Eliminate any distractions

In order fully to immerse yourself in deep work, eliminate all distractions: turn off the ringtone on your phone, close your internet browser, turn off notifications.

Reward yourself

Remember to reward yourself for achieving goals or completing sub-tasks. Work should not just be one constant hard slog.

Do not be so hard on yourself

Procrastination often stems from perfectionism. It also frequently leads to frustration, depression and burnout. Do not be so hard on yourself and make genuinely realistic plans.

-mm-

  Osm tipů, jak konečně překonat prokrastinaci

  Bojujete s prokrastinací? Neustále odkládáte své povinnosti a máte problém udržet pozornost u svých pracovních povinností? Zde je osm tipů, jak s prokrastinací konečně zatočit.

  Tyto tip přinesl server Addicted2Success.com.

  Rozdělte si velké úkoly na menší

  Prvním krokem je rozdělit si úkoly, které před vámi stojí, na menší a snadněji dosažitelné části. Nebudou vám pak připadat tak složité a nesplnitelné.

  Určete si priority

  Pokud vás čeká hodně práce a vy nevíte, co dříve, určete si priority. Seřaďte si úkoly od nejdůležitějších k těm méně důležitým a dejte své práci systém.

  Nastavte si jasné cíle

  Každý úkol, který máte před sebou, by měl mít určitý, jasný a kvantifikovatelný cíl. Tak, abyste věděli, k jaké metě se vlastně přesně ubíráte.

  Svěřte se se svými plány kolegovi, šéfovi nebo přátelům

  Vytvořte si sami pro sebe závazek dosáhnout vytyčených cílů tím, že se se svým plánem svěříte svým známým nebo kolegům. Budete tak více cítit povinnost svým závazkům skutečně dostát.

  Využijte techniku „Pomodoro“

  Technika „Pomodoro“ spočívá v tom, že pracujete vždy jen 20 minut v kuse na jednom úkolu a pak si dáte pět minut pauzu.

  Eliminujte cokoliv, co by vás mohlo vyrušovat

  Abyste se naplno ponořili do hluboké práce, eliminujte všechny rušivé elementy – vypněte si zvonění, zavřete prohlížeč internetu, vypněte si notifikace.

  Odměňujte se

  Nezapomeňte se za dosažené cíle nebo zvládnutelné dílčí úkoly odměňovat. Práce by neměla být jen neustálá řehole.

  Nebuďte na sebe tak přísní

  Prokrastinace často pramení z perfekcionismu. Často také vede k frustraci, depresi a vyhoření. Nebuďte na sebe tak přísní a připravujte si skutečně realistické plány.

   

  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success