Don't chase normality

Nesnažte se být normální

Don’t try to fit in, because you will feel miserable in the end. A much more effective approach is to consider your differences as your assets, then try to use them.

Normality is a relative concept

In our daily lives, we judge other people and their behaviors by comparing them to what we think is normal. But actually it is only our own implicit benchmark. That is why normality is a rather illusive concept. Is it true that there is a statistical norm of what is normal and that everything that is average is thus normal? No, there is no such thing as normal. Normal is all the chaos and unpredictable experiences that we face and witness every single day of our lives. We may be a little bit weird, but these little things are not as important as our own characteristics. You can always craft a satisfying life, just focus on what you feel to be normal in all the domains of your life.

You cannot hide your fears from yourself

Freud describes healthy functioning is to love and to work. These two things, relationships and a sense of purpose in our life grants us psychological resilience and make us healthy and normal. Well, now how do we attain this level of mental health and stability? We must reassess our motivations, we must honestly evaluate our strengths and areas for improvement. It is important to be able to identify one’s triggers that lead to self-destructive behavior.

What will make you healthier?

According to experts from INSEAD and its Global Leadership Centre, healthier people possess a stable sense of their own identity and are good at reality testing. When they have troubles, they are able to deploy more mature defense mechanisms. They approach other people in a rather balanced way and take responsibility for own actions. They have learned how to manage their anxieties and live intensely. They explore a full range of their emotions. These stable people have the capacity to cultivate satisfying relationships and maintain their own support network. They can both give and accept help and advice.

-jk-

  Nesnažte se být normální

  Nesnažte se za každou cenu zapadnout, protože díky tomu se budete nakonec cítit špatně. Mnohem lepší přístup je uvědomit si své odlišnosti a proměnit je ve své přednosti. Zkuste jich využít.

  Normálnost je relativní

  V každodenních situacích posuzujeme ostatní a jejich chování tak, že je srovnáváme s tím, co je podle nás normální. Ve skutečnosti je však tento benchmark pouze náš, do značné míry osobní. Proto je normálnost spíše iluzorní koncept. Nebo je to snad tak, že statistická norma nám normálnost určí a vše, co je průměrné, je normální? Ne, ve skutečnosti nic jako normalita neexistuje. Realitou je, že normální je právě ten chaos a nepředvídatelnost našich zážitků, které zažíváme a sledujeme každý den. Můžeme být trochu divní, ale ty malé zvláštnosti nejsou ve výsledku to hlavní. Důležité jsou charakterové vlastnosti. Vždy můžete žít svůj vlastní, naplňující život. Stačí se soustředit na to, co za normální pokládáte vy sami.

  Své strachy před sebou neschováte

  Podle Freuda se zdravé fungování jednotlivce pozná podle toho, že miluje a pracuje. Tyto dvě oblasti - vztahy a pocit toho, že náš život má smysl - nám totiž poskytují psychickou odolnost. Díky nim jsme zdraví a normální. Jak ale této úrovně duševního zdraví a stability dosáhnout? Musíme neustále hodnotit své motivace a musíme se poctivě zamýšlet nad svými silnými a slabými stránkami. Důležité je přijít na to, co ve vás spouští sebedestruktivní chování.

  Co vás učiní zdravějšími?

  Podle expertů z Global Leadership Centre mezinárodní obchodní školy INSEAD platí, že zdravější lidé mají pevné mínění o tom, jaká je jejich vlastní identita a umějí dobře a střízlivě hodnotit realitu. Když se dostanou do potíží, uplatňují vyzrálé obranné mechanismy. K ostatním lidem přistupují vyrovnaně a za svá vlastní rozhodnutí a činy přiznávají odpovědnost. Naučili se, jak zvládat své úzkosti a žijí intenzivně, znají celé spektrum svých emocí. Tito stabilní lidé dovedou navazovat a pěstovat uspokojující vztahy a udržují si svou vlastní síť podpory. Umějí dávat i přijímat rady a pomoc.

  -jk-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD