Do not ignore depression at the workplace

Nepřehlížejte deprese na pracovištích

A study from last year, highlighted by the BBC, found that depression was globally the second most common cause of incapacity for work, immediately after back pain. Health care authorities worldwide have been talking about the increase in the number of people suffering from depression as a global pandemic. Mental health should therefore be of interest to every employer. A key role in this respect is played by managers and colleagues of employees who are struggling with mental illnesses.

The issue of mental illnesses at the workplace is still rather heavily stigmatised, which is why most employees thus affected do not speak about their problem. If you are aware of or suspect that a subordinate or a colleague of yours is suffering from depression, you should know how to deal with them appropriately. The following practical recommendations appeared on the HR Review website.

How to offer support

- Employees suffering from depression have doubts about their own worth. You should, therefore, openly tell them they are important for your team and company.

- Make it clear you understand the severity of depression and the need for treatment. Encourage a depressed employee who has not yet visited a doctor to do so.

- Show empathy by stating you will try your best to understand the problem. Do not claim to understand it if you have not suffered from it yourself.

- Provide hope. An employee suffering from depression needs to hear (s)he can handle the situation.

- If you are a manager, offer help through your corporate assistance programme by recommending a doctor or reshaping the work schedule.

What not to say

Beware of statements that do not help even if they are well-meant. These include e.g.:

"Stop feeling sorry for yourself."

"Depression is only a state of mind."

"Try not to be so depressed."

"You have to want it and it will get better."

"I know how you feel. I have recently experienced an unpleasant situation myself."

How to evaluate performance

If you suspect the performance of a subordinate is being influenced by their poor psychological state, talk about it. But do not start the conversation by saying the person concerned should seek treatment for depression. Begin by describing their hitherto good performance and the changes in behaviour causing the decline. Ask what is going on.

If the employee confides in you that they are fighting depression, or if you strongly suspect they have a mental problem, offer help and support. If they do not admit to such a problem and their performance continues to decline, treat them as you would any other employee. It is important for your staff to know that you want to help.

-kk-

  Nepřehlížejte deprese na pracovištích

  Loňská studie, na kterou upozornila BBC, přišla se zjištěním, že deprese je celosvětově druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti hned za bolestmi zad. Také zdravotnické organizace již běžně hovoří o nárůstu počtu lidí trpících depresí jako o celosvětové pandemii. Duševní zdraví by proto mělo zajímat každého zaměstnavatele. Klíčovou roli v této souvislosti hrají manažeři a také kolegové zaměstnanců, kteří se potýkají s duševním onemocněním.

  Téma duševních nemocí na pracovištích je zatím stále poměrně silně stigmatizováno, a proto většina postižených zaměstnanců o své nemoci nemluví. Pokud však víte nebo máte podezření, že některý váš podřízený nebo kolega trpí depresí, měli byste vědět, jak se k němu správně chovat. Následující praktická doporučení přinesl server HR Review.

  Jak podpořit

  - Zaměstnanci trpící depresí pochybují o své důležitosti. Otevřeně jim proto říkejte, že jsou pro tým a firmu důležití.

  - Dejte najevo, že chápete závažnost depresí a potřebu se léčit. Podpořte depresivní zaměstnance, kteří dosud nenavštívili lékaře, aby tak učinili.

  - Ukažte empatii tím, že vyjádříte, že se budete snažit maximálně pochopit toto onemocnění. Neříkejte, že mu již rozumíte, pokud jím sami netrpíte.

  - Dodávejte naději. Zaměstnanec trpící depresí potřebuje slyšet, že svou situaci zvládne.

  - Jste-li manažer, nabídněte pomoc prostřednictvím firemního asistenčního programu, doporučení lékaře nebo úpravy pracovního rozvrhu.

  Co neříkat

  Dejte si pozor na výroky, které nijak nepomáhají, i když je nemyslíte nijak zle. Patří sem například:

  Přestaňte se litovat.

  Deprese je jen stav mysli.

  Snažte se nebýt tak depresivní.

  Musíte chtít a zlepší se to.

  Vím, jak se cítíte. Sám jsem nedávno zažil nepříjemnou situaci.

  Jak hodnotit výkonnost

  Máte-li podezření, že se na výkonu vašeho podřízeného podepisuje jeho špatný psychický stav, mluvte o tom. Nezačínejte však hovor hned tím, aby se šel léčit s depresí. Začněte popisem dosavadní dobré výkonnosti a změnami v chování, které již nějakou dobu snižují výkonnost dotyčného. Zeptejte se, co se děje.

  Pokud se vám zaměstnanec svěří, že se potýká s depresí nebo pokud máte závažné podezření, že trpí duševním onemocněním, nabídněte mu pomoc a podporu. Pokud své duševní problémy nepřizná a jeho výkonnost bude nadále klesat, přistupujte k němu jako ke kterémukoli jinému zaměstnanci. Důležité je, aby vaši lidé věděli, že jim chcete pomoci.

  -kk-

  Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů