Do not underestimate your subordinates' stress

Nepodceňujte stres svých podřízených

A manager's work is stressful. However, in addition to their own stress, managers should monitor the stress levels of their subordinates as well to prevent too much stress. Stress can motivate people to perform better, but too of it can cause big problems. What are the warning signs you should not ignore?

 • Behavior changes. An employee who used to be enthusiastic and full of energy has become silent and reserved.

 • Emotional outbursts. These may include anger outbursts, frustration, or moodiness.

 • Confusion. An employee is unable to concentrate, he seems distracted and overwhelmed.

 • Loss of humor. An employee who used to be a jolly fellow has become unable to see the funny side of his work.

 • Changes in appearance. An employee loses or gains weight; his skin or hair turn gray. You should, however, be on alert even if he only loses interest in his appearance.

If you notice these symptoms in connection with your subordinates, do not overlook it. Andrew Kinder, member of the Executive Committee of the British Association for Counseling and Psychology (BACP) Workplace Division, advises managers of such employees to reach out and talk to their subordinates. It is important to not assume anything in advance. You should not threaten the employee either. Show that you are genuinely interested in his health and well-being.

Offer professional support

The employee may face serious personal problems he will not want to talk about with you. In such a case, you should ask your HR department for contacts on your corporate or external experts who could help the employee professionally.

Consider reducing the employee's workload

When you find out what is causing the employee's stress, you can decide whether to temporarily reduce the volume of his work or whether to send him for a training to improve his skills. If the cause is a personal problem, you may offer him a few days off. Always, however, agree a clear time frame.

Watch the employee's progress

Ask the employee whether the recommended professional help has been helpful to him. Watch his behavior and offer regular meetings to talk about its progress or assign him a colleague to support him.

Do not underestimate stress and do not be afraid to collaborate with experts on occupational psychology. It is no shame to be affected by psychological problems. This may happen to anyone.

-kk-

  Nepodceňujte stres svých podřízených

  Práce manažera je sama o sobě stresující. Vedle vlastního stresu by však manažer měl sledovat také stres svých podřízených, aby nepřekročil hranici únosnosti. Stres, jak známo, může být motivací k lepším výkonům, v příliš velké míře však způsobuje velké problémy. Jaké varovné signály byste tedy neměli přehlížet?

  • Změna chování. Zatímco dříve býval váš zaměstnanec nadšený a plný energie, najednou je tichý a odtažitý.

  • Výbuchy emocí. Patří sem výbuchy hněvu, frustrace nebo náladovost.

  • Zmatenost. Zaměstnanec se nedokáže soustředit, působí roztěkaně a přetíženě.

  • Ztráta humoru. Zaměstnanec, s nímž byla vždy legrace, přestává vnímat veselejší stránku své práce.

  • Změna vzhledu. Zaměstnanec zhubne nebo ztloustne, jeho kůže a vlasy zešednou. Varovným signálem však může být už to, že přestane dbát o svůj vzhled.

  Pokud u některého ze svých podřízených zaznamenáte tyto projevy, nepřehlížejte je. Andrew Kinder, člen vedení Divize pracovní psychologie v Britské asociaci pro poradenství a psychologii (BACP), radí manažerům takového zaměstnance oslovit a promluvit s ním. Důležité je nic si předem nedomýšlet a nevyhrožovat. Ukažte, že máte skutečný zájem o jeho zdraví a pohodu.

  Nabídněte profesionální podporu

  Zaměstnanec může čelit vážným osobním problémům, s nimiž se vám nebude chtít svěřit. V takovém případě byste měli požádat HR o kontakty na firemní či externí odborníky, kteří mu mohou pomoci.

  Zvažte omezení pracovní zátěže

  Až zjistíte, co je příčinou stresu vašeho podřízeného, můžete rozhodnout o tom, zda dočasně snížit objem jeho práce nebo jej například vyslat na školení, aby se zlepšil ve svých dovednostech. Pokud se jedná o osobní problém, můžete navrhnout volno. Vždy se však domluvte na jasném časovém rámci.

  Zajímejte se o vývoj situace

  Ptejte se zaměstnance, zda mu pomohla profesionální pomoc, kterou jste mu doporučili. Sledujte jeho chování a nabídněte pravidelné schůzky k popovídání a jeho pokrocích nebo mu přidělte kolegu, který mu bude k ruce.

  Neberte stres na lehkou váhu a nebojte se spolupracovat s odborníky na pracovní psychologii. Psychické problémy mohou potkat každého a není to žádná ostuda. 

  -kk-

  Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů