Some advice on leading a team with big age differences

Několik tipů, jak vést tým, kde panují velké věkové rozdíly

Having people of various age categories is in many ways enriching for any team. Within a multi-generational team, experience, which comes with age, complements creativity, which comes with youth. The team as a whole becomes more diverse and able to face various challenges that may come in the future. But how to keep the integrity of the team and good relations among colleagues when you have to deal with age differences?

Maximum cooperation of the whole team

According to the Harvard Business Review, it is important not to separate younger and older colleagues but, on the contrary, try to integrate them as much as possible. Above all, you should not separate colleagues in individual offices according to age, thus creating an environment of age-based sub-teams. Ideally, you should all work together in one office or open space. The layout, of course, depends on the size of your team.

Also, it is necessary to have meetings together. Address the group as a whole and try to unite the team in the pursuit of a common goal. Similar motivations usually help overcome differences between colleagues, including those based on age.

Mentoring and sharing of knowledge

Both youth and old age have their pros and cons. Everyone is good at something that they can show others; likewise they can also be given advice on things they are less good at. Open a dialogue among individual colleagues and actively try to have them exchange ideas, opinions and experience.

Some action is often required with young people if they show insufficient respect towards older colleagues. You have to make it clear that disrespect on the grounds of age will not be tolerated in your team. If necessary, you must also talk to older employees who look down on younger colleagues due to their seeming inexperience. As team manager you must be a moral, unifying authority whom others regard as a role model.

 

-mm-

  Několik tipů, jak vést tým, kde panují velké věkové rozdíly

  Mít lidi různých věkových kategorií je v mnoha ohledech pro jakýkoliv tým obohacující. V rámci multigeneračního týmu totiž dochází k prolínání zkušeností daných věkem a kreativity dané mládím a tým jako celek se tak stává rozmanitějším a více schopným čelit různým nástrahám, které mohou v budoucnu přijít. Jak však při věkovém rozdílu členů týmu udržet integritu celé skupiny i dobré vztahy mezi kolegy?

  Maximální spolupráce celého týmu

  Podle Harvard Business Review je důležité mladé a starší kolegy neoddělovat, ale naopak snažit se o jejich maximální integraci. Zaprvé je dobré nerozdělovat kolegy do kanceláří podle věku a vytvářet tak prostředí jakýchsi podtýmů oddělených podle věku. V ideálním případě byste všichni měli pracovat pohromadě, v rámci jedné kanceláře nebo open space. Uspořádání samozřejmě záleží na velikosti vašeho týmu.

  Stejně tak je nutné pořádat společné jednání a porady. Oslovujte celou skupinu jako celek a snažte se tým spojit ve snaze dosáhnout jednoho cíle. Podobné motivace většinou pomáhají překonávat rozdíly mezi kolegy, včetně těch věkových.

  Mentoring a sdílení znalostí

  Mládí i stáří má své výhody i nevýhody. Každý může ostatní naučit něco, co umí, a zároveň se poučit o věcech, které mu jdou hůře. Otevřete dialog mezi jednotlivými kolegy a aktivně se snažte, aby si v pozitivním slova smyslu navzájem předávali své názory, zkušenosti a schopnosti.

  Je to právě často u mladých lidí, u kterých je nutné zasáhnout, pokud vykazují nedostatek respektu ke starším kolegům. Je nutné dát najevo, že opovrhování kolegy kvůli věku se ve vašem týmu nebude trpět. Stejně tak je nutné případně domluvit starším pracovníkům, kteří opovrhují mladšími kolegy pro jejich zdánlivou nezkušenosti. Vy jako manažer týmu musíte působit jako morální sjednocující síla, kterou si ostatní mohou vzít za příklad.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review