The most common reasons why managers feel a lack of energy

Nejčastější důvody, proč se manažeři cítí bez energie

Motivation, inspiration, boosting energy and supporting positive thinking: these are key obligations a manager has towards their subordinates. But what if the manager themselves lacks these traits? Managers too can of course sometimes lose motivation, feel like their energy is exhausted, and become melancholic. If you find yourself in such a situation and want to solve it, you first need to know what caused it. Here are the most common reasons why managers feel drained out.

This list was published by the INSEAD Knowledge website. 

Little influence over your time schedule

An inability to organise one's time is a common reason for energy loss. If you have very little influence over your own schedule, you may quickly become trapped in a spiral of constant rush and despair. Try to find a way to be more in charge of your own time and determine the key priorities you will focus on.

Overly ambitious plans

Plans should be ambitious. But if they are excessively so, the path towards reaching them can lead to the given person becoming seriously demotivated. When setting up goals, either for yourself or your team, always be as realistic as possible.

Ineffective communication

If there are problems in communication between you and your team, or between team members themselves, it is very difficult to agree on anything and even mundane, everyday tasks consume a lot of your energy. Set up a communication system that is as simple as possible, not requiring too much energy from anyone.

Unhealthy lifestyle

Loss of energy may also have purely biochemical or physiological reasons. If you have bad or irregular eating habits, do not move sufficiently, do not exercise, or have an unhealthy sleep schedule, you should immediately think about correcting it.

Working in a way that is too complex

It might just be the case that there is too much going on. You may need to juggle too many projects and tasks at once and are experiencing decision fatigue. Simplify your work, focus on key priorities, and either make the rest of the agenda automatic or delegate it to others.-mm-

  Nejčastější důvody, proč se manažeři cítí bez energie

  Motivace, inspirace, dodávání energie, podpora pozitivního myšlení. To jsou klíčové povinnosti, které manažer má vůči svým podřízeným. Co když se ale vedoucímu samotnému těchto vlastností nedostává? I manažeři samozřejmě mohou někdy ztrácet motivaci, cítit se bez energie a propadat splínu. Když se do této situace dostanete a chcete ji řešit, musíte nejdříve vědět, co ji způsobuje. Zde jsou nejčastější důvody, proč se manažeři cítí „vyšťaveni“.

  Tento seznam přinesl server INSEAD Knowledge.

  Malý vliv na svůj časový rozvrh

  Častým důvodem ztráty energie je neschopnost organizovat si vlastní čas. Pokud máte pouze malý vliv na svůj rozvrh, brzy se dostanete do spirály neustálého shonu a pocitu beznaděje. Zkuste najít způsob, jak být více pánem svého času, a určete si klíčové priority, na které se budete zaměřovat.

  Příliš ambiciózní plány

  Plány by měly být ambiciózní. Pokud jsou ale až příliš velkolepé, může cesta k jejich dosažení vést k závažné demotivaci dotyčného člověka. Když nastavujete cíle, ať už sobě nebo svému týmu, buďte vždy co možná nejvíce realističtí.

  Neefektivní komunikace

  Pokud vázne komunikace mezi vámi a vaším týmem, případně mezi členy týmu jako takovými, je velmi těžké se na něčem domluvit a i běžné, každodenní úkony vám berou příliš mnoho energie. Nastavte systém komunikace tak, aby byl co nejjednodušší a nevyžadoval od nikoho příliš mnoho energie.

  Nezdravý životní styl

  Ztráta energie může mít čistě biochemickou nebo fyziologickou příčinu. Pokud špatně a nepravidelně jíte, nehýbete se, necvičíte nebo máte nezdravý spánkový režim, měli byste se ihned zamyslet nad nápravou.

  Přílišná komplexnost práce

  Možná je toho zkrátka na vás příliš. Možná musíte žonglovat s tolika projekty a úkony najednou, že se u vás dostavuje vysílení z rozhodování. Zjednodušte svoji práci, soustřeďte se na klíčové priority a zbytek agendy a rozhodování buď automatizujte nebo delegujte na někoho jiného.  -mm-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge