The most common mistakes managers make in communication with subordinates

Nejčastější chyby, které manažeři dělají při komunikaci s podřízenými

A manager must be able to motivate, inspire and effectively lead their team. In order to do all this, the manager must above all be capable of excellent communication. No strategic planning or excellent hard skills can compensate for a lack of communication skills. Therefore this article will look at the four most common mistakes managers make when communicating with their team.

Mistake no. 1: Insufficient communication

As Management Issues states, lack of communication is often a problem of team managers. A frequent cause is the manager being too narrow a channel for the large volume of information passing through and team members lacking necessary information for their work. The result is frustration of employees, inefficient work and chaotic attempts to meet deadlines. The solution is delegation of work and diversification of communication channels so not all information goes via the manager.

Mistake no. 2: Communication is always negative or only in a crisis

Unfortunately, a relatively frequent problem of managers is that they only communicate with individual employees in times of crisis or if they need a problem to be solved urgently. If there is seemingly nothing bad happening, the manager sees no reason to communicate actively with team members. But this is a big mistake. Communication should take place regularly: it should analyse the situation even if seemingly nothing is happening and it should anticipate problems, not just solve them.

Mistake no. 3: Lack of transparency

When communicating with employees, a manager should be open, honest and transparent. Otherwise they will lose their authority and employees' trust. If the leader repeatedly exaggerates the priority of certain tasks, is vague, unclear or dishonest in communication and plays psychological games, employees will soon recognise this fact and stop trusting the communication altogether.

Mistake no. 4: Inconsistency

A contradiction between data and information communicated can be a major problem for the internal functioning of any team. What the team leader communicates may run contrary to the company's general rules and priorities, which puts employees into a gridlock situation, or it may be contradictory in itself. In any case, communication must be unambiguous and consistent, and only then can it be effective.

 

-mm-

  Nejčastější chyby, které manažeři dělají při komunikaci s podřízenými

  Manažer musí umět svůj tým motivovat, inspirovat a efektivně vést. K tomu všemu je především zapotřebí, aby dovedl se svým týmem velmi dobře komunikovat. Žádné strategické plánování ani excelentní tvrdé dovednosti u manažera nikdy nemohou vyvážit nedostatečné komunikační dovednosti. A proto si v tomto článku ukážeme čtyři nejčastější chyby, kterých manažeři při komunikaci se svým týmem dopouštějí.

  Chyba č. 1: Nedostatečná komunikace

  Jak uvádí server Management Issues, častým komunikačním problémem vedoucích týmů je nedostatek komunikace. Ta je často zapříčiněná tím, že vedoucí týmu je úzkým hrdlem, přes který jde směrem k týmu příliš mnoho informací, a členové týmu pak nemají všechny potřebné informace ke své práci. Důsledkem je frustrace pracovníků, neefektivní práce a zběsilé dohánění termínů na poslední chvíli. Řešením je delegace práce a diverzifikace komunikačních kanálů tak, aby ne všechny informace šly pouze přes manažera.

  Chyba č. 2: Pouze negativní nebo krizová komunikace

  Bohužel, poměrně častou chybou na straně manažera je to, že důkladněji komunikuje se svými jednotlivými podřízenými pouze ve chvíli, kdy je nějaká krize nebo kdy od nich potřebuje urgentně vyřešit nějaký problém. Pokud se zdánlivě nic negativního neděje, daný vedoucí nevidí důvod nějak aktivněji se členy týmu komunikovat. A to je veliká chyba. Komunikace by měla probíhat pravidelně, měla by analyzovat situaci i ve chvíli, kdy se zdánlivě nic neděje, a měla by naopak problémům předcházet, ne je pouze řešit.

  Chyba č. 3: Nedostatek transparentnosti

  V komunikaci se zaměstnanci by si měl manažer vždy počínat otevřeně, upřímně a transparentně. Jinak ztratí autoritu a důvěru svých podřízených. Jestliže manažer opakovaně zveličuje prioritu některých úkolů, snaží se mlžit nebo mluví vágně, hraje se svými podřízenými nějaké psychologické hry nebo s nimi jedná neupřímně, zaměstnanci do brzy poznají a přestanou jeho komunikaci důvěřovat.

  Chyba č. 4: Nekonzistentnost

  Když si komunikovaná data a informace protiřečí, může to znamenat velký problém pro interní fungování jakéhokoliv týmu. Komunikace vedoucího týmu si může buď protiřečit s obecnými pravidly a prioritami firmy, a tím se dostávají zaměstnanci do patové situace, anebo si může protiřečit sama sobě. V každém případě musí být komunikace jednoznačná a konzistentní a jedině tak může být efektivní.

   

  -mm-

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues