Failing to finish projects and often losing motivation? Some advice on what to do

Nedotahujete projekty a ztrácíte často motivaci? Několik rad, co s tím

In order to reach long-term career success (or success in any other field), you must have your goals clearly defined, work towards them in the long term, keep yourself motivated and never cease to work hard even in the face of obstacles. But maintaining such an attitude is not always easy. This article will show how to avoid losing motivation and failing to finish projects.

These tips were published by Addicted2Success.com.

Set up goals and have them in front of you at all times

First of all, you must define your goals. Set up a small number of priorities you want to dedicate your time to. These may include both work-related topics (e.g. wanting to manage your own team within three years, or obtaining some certificate in a year's time), as well as goals outside work and family related.

Build some routines

It is normal for motivation to fluctuate. Sometimes you feel like following your plan, sometimes you don't. And when you don't, routines come in handy: you can switch to autopilot and stick to the same standard routine as every day.

Define the time frame of your plan

A common mistake when it comes to planning is the absence of a time plan. If you do not count how long it will take to reach your goal, it is quite logical that after a certain period this may lead to frustration. Define how long the road to your goals will take.

Compare yourself occasionally to your old self

Sometimes you may lose motivation and feel like ditching a project if you see no progress or improvement. But often this stagnation is just an illusion. From time to time, compare yourself with your old self at the very beginning, and you will see you have already achieved significant improvement.

Work in a sustainable way

Last but not least, you have to keep in mind that the plan you set up should be realistic and not overwhelm you. When working towards your goals, you must work in a sustainable manner so you do not neglect other important parts of your life and do not burn out due to a working schedule that is too ambitious.-mm-

  Nedotahujete projekty a ztrácíte často motivaci? Několik rad, co s tím

  Abyste dosáhli dlouhodobého kariérního úspěchu (i úspěchu v jakékoliv jiné sféře), musíte si jasně vytyčit své cíle, dlouhodobě na těchto cílech pracovat, udržovat si motivaci a nepřestávat tvrdě pracovat i tváří v tváří dílčím překážkám. Ne vždy je ale snadné si takový přístup udržet. V tomto článku si ukážeme, jak zabránit tomu, abyste ztráceli motivaci a nedotahovali své projekty.

  Tyto tipy přinesl server Addicted2Success.com.

  Vytyčte si své cíle a mějte je neustále před očima

  V prvé řadě je nutné definovat si své cíle. Určete si několik málo priorit, kterým se chcete plně věnovat. Mezi ty mohou patřit pracovní záležitosti (například chcete být do tří let vedoucím vlastního týmu nebo chcete do roka absolvovat nějakou certifikaci), tak i nepracovní a rodinné cíle.

  Vybudujte si rutiny

  Je normální, že motivace u člověka fluktuuje. Někdy se nám do plnění plánů chce, někdy ne. Pro případy, kdy se vám ne úplně chce, je vhodné vybudovat si rutiny. A zkrátka i když se do plnění plánů necítíte, jeďte takříkajíc na „autopilota“ a dodržujte standardní rutiny, jako každý den.

  Definujte časový rámec vašeho plánu

  Velkým nešvarem plánování je absence časového plánu. Když si nerozpočítáte, jak dlouho vám bude dosažení vytyčené mety trvat, je celkem logické, že po určité době se může dostavit frustrace. Definujte si, jak dlouho vám dosažení vašich cílů bude trvat.

  Občas se porovnejte s vaším minulým já

  Někdy člověk ztrácí motivaci a má tendenci s projektem seknout, když nevidí žádný postup či zlepšení. Občas je ale tato stagnace jen zdáním. Občas se porovnejte sami se sebou na úplném začátku a uvidíte, že jste dosáhli již znatelných zlepšení.

  Pracujte udržitelně

  V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že vámi nastavený plán by měl být realistický a neměl by vás zničit. Při práci na dosažení vašich cílů postupujte udržitelně. Tak, abyste nezanedbávali další důležité oblasti vašeho života a abyste po čase kvůli příliš vysokému tempu a pracovnímu nasazení nevyhořeli.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success