Increase your emotional intelligence in three steps and become a better manager

Navyšte svou emoční inteligenci ve třech krocích a staňte se lepším manažerem

Emotional intelligence is the ability to perceive and respond effectively to the emotions of people around you, as well as know your own emotions and how to regulate them. High emotional intelligence, which by its very nature is closely linked to communication skills, is extremely important for managers when leading a team. How to increase your emotional intelligence, communicate better with your subordinates and become a better leader? Here are three tips.

This text is based on an article on INC.com.

Be more patient

When people are being wronged or become part of some heated or emotionally charged situation, they often get swept away by their feelings. We are naturally wired to take an emotional stance on everything we see, and then immediately follow those emotions in what we think and do. One way to increase our emotional intelligence and regulate how we react to situations and people around us is to be more patient. As soon as a situation occurs that requires your opinion or a solution and at the same time stirs strong emotions in you, try to postpone decision-making and action. That way, the strongest emotions will subside and you will view the situation much more rationally.

See situations in their full context

People often have tunnel vision. They only perceive things from their own point of view and have trouble seeing situations in their overall context. As a result, they are unable to empathise with other people or look at a problem from multiple angles, and are often victims of their own emotions. Always try to see any difficult situation in its full context. Be empathetic towards colleagues and subordinates, and try to understand why they act the way they do.

Learn to listen genuinely well

In order to be able to sense the emotions of those around you and respond effectively to them, you must first of all learn to be a good listener. What this means is that when someone else is speaking, you do not just wait for them to finish so that you can start talking yourself. It means that when someone is saying something to you, you actually think about the content of the speech and, if necessary, ask for more information. It also means actively trying to perceive the other person's emotions, interpreting them correctly and responding to them.-mm-

  Navyšte svou emoční inteligenci ve třech krocích a staňte se lepším manažerem

  Emoční inteligence je schopnost vnímat emoce lidí kolem sebe a efektivně na ně reagovat, ale stejně tak se i vyznat v těch svých a umět je regulovat. Vysoká emoční inteligence, která je ze své podstaty úzce spjatá s komunikačními dovednostmi, je nesmírně důležitá u manažerů při vedení týmu. Jak navýšit svou emoční inteligenci, lépe komunikovat se svými podřízenými a stát se tak lepším vedoucím? Zde jsou tři tipy, jak na to.

  Tento text vychází ze článku na webu INC.com.

  Buďte trpělivější

  Když se lidem děje nějaké příkoří nebo jsou součástí určité vyhrocené nebo emočně vypjaté situace, často se nechávají strhávat svými pocity. Jsme od přírody nastaveni tak, abychom ke všemu, co vidíme, zaujali nějaké emoční stanovisko a tyto své emoce pak ihned následovali v tom, co děláme a co si myslíme. Jedním ze způsobů, jak navýšit vlastní emoční inteligenci a regulovat to, jak reagujeme na situace a lidi kolem nás, je být trpělivější. Jakmile se stane nějaká situace, která vyžaduje váš názor nebo řešení a která ve vás zároveň vzbuzuje silné emoce, pokuste se rozhodování a jednání posunout na později. Díky tomu ty nejsilnější emoce opadnou a vy situaci uvidíte mnohem více racionálně.

  Vnímejte situace v celém jejich kontextu

  Lidé mají často tunelové vidění. Vnímají věci jenom ze svého úhlu pohledu a mají problém vidět situace v celém jejich kontextu. Nejsou tak schopni se vžít do ostatních lidí, neumí se na problém podívat z více úhlů a často jsou tak oběťmi svých vlastních emocí. Snažte se vždy jakoukoliv složitou situaci vnímat v celém jejím kontextu. Buďte empatičtí, vžijte se do svých kolegů a podřízených a snažte se pochopit, proč jednají tak, jak jednají.

  Naučte se skutečně kvalitně naslouchat

  Abyste mohli vnímat emoce lidí kolem sebe a abyste na ně dovedli efektivně reagovat, musíte se nejdříve ze všeho naučit kvalitně naslouchat. Co to znamená? Znamená to, že když někdo jiný mluví, pouze nečekáte na to, až domluví, abyste mohli začít mluvit vy. Znamená to, že když vám někdo něco říká, skutečně nad obsahem této promluvy přemýšlíte a případně se i doptáváte na další informace. A také to znamená, že se snažíte aktivně vnímat emoce druhé strany, správně si je vykládat a reagovat na ně.  -mm-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele